De Hoge Bank van Tuil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes.

1 ) 28-04-1538. Schepenen in Waardenburg [!]: Goissen Aertzen en Rembout Remboutz
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-5-2017.
Wij Goissen Aertzen ind Rembout Remboutz schepen in Weerdenburch tuijgen dat voer
ons gecomen is Gerit Gielissen [1] ind heefft vercoifft ind opgedragen voer hondert pondt
gever pennongen die he gieden dat hem betaelt sijn die brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is met allen oiren gehalt als dair inne geschreven steet heren Walraven
van Arckel heer to Weerdenburch ritter erfflichen the besitten Ind Gerit Gielisz [1] heeft voirt daer
op vertegen als recht ind geloiffden die brieff met oiren gehalt vursz. den heer van Werden-
burch vursz. ewelick met volre waerschappe to waren tegen allen des ten rechten comen wyllen
ind oick alle voircommer aff tdoen met allen voirplicht vanden selffen Inne oircont onser
litteren gegeven inden jair ons heren duijsent vijffhondert achtinddartich den achtindtwintichsten
dach smaents aprilis
1. In de voornaam is gekrast en daar is ‘Gerit’ overheen geschreven. In het afschrift in ORA Deil, inv. 1089, f. 11v staat ‘Jan Gielisz’.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1769-3
2 ) 20-12-1500. Schepenen: Arnt Pieck Arntsz en Henrick Scoeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2017.
Wij Arnt Pieck Arntsz ende Henrick Scoeck scepen in Tuijl tugen dat voir ons gekomen sijn Peter Wilhems Merceliss soen Ghijs-
bert Naidensoen als momber Janne sijnre huijsvrouwe nagelate dochters ende erffgename Ghijsberden die wijff was Wilhems
Mercelisz voirsz ende Jacop Morinck als momber Celie sijnre huijsvrouwe oeck nagelate dochters ende erfgename der voirsz Ghijsber-
den ende hebben puerliken om gods wille ende oire salicheit der zielen Besselen die wittestige wijff was Peters Goerts soens
ende der vorsz Ghijsberden hoire dochters / opgedragen den brieff dair dessen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ...
... Jan Westerman tot behoeff der priorynnen ende des ge-
meijns convents van sunte Augustijns orde binnen der stat van Saltbommel ende oeck tot behoeff der gemeijne susteren van sunte Ag-
nite binnen der selven stat van Saltbommel erffeliken te besitten. Ende Peter Wilhems Merceliss soen / Ghijsbert Naiden soen als momber sijnre
huijsvrouwe voirsz / ende Jacop Morinck als momber sijnre huijsvrouwe vorsz vertegen opten brieff ...
... dusent vijffhondert op Sunte Thomas avont des heiligen apostels
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1855-2
3 ) 15-02-1384. Schepenen: Ghiselbertus Voecht en Ghiselbertus Arnoldi van den Eijnde
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-3-2017.
         Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Voecht et Ghiselbertus Arnoldi van den Eijnde
scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes van den Hove de
Tuijll vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras
quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Coenrar-
do filio Sanderi hereditarie possidendam Et Johannes van den Hove predictus litteris et earum contentis
predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam ex parte sua facere warandiam Coenrardo predicto
super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde Nij-
cholaus -- Smoutriem Gerardi est fidejussor Nostrarum testimonio litterarum Datum anno Domini Mº
CCCº octuagesimo quarto in crastino beati Valentini
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 135 / s. 222)
4 ) 23-05-1535. Schepenen in Waardenburg [!]: Peter Hell en Goessen Aerntsoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2017.
Wij Peter Hell ende Goessen Aerntsoin scepen in Weerdenborch tuijghen dat voir ons comen is Jacop Heijnrixen ende
heefft geloefft Aernt Scoeck ende meijster Heijnrick Ghijsbertzen als kercmeijsters inder tot tot Hier ...
.... etc....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 75-76)
5 ) 13-06-1537. Schepenen in Waardenburg [!]: Lambert Roloffsz, Jan Dircxsz, Gijsbert van Boesinchem, Jan Gielisz, meyster Henrick Gijsbertsz, Henrick Jansz [?], Celis Herberensz en Gijsbert Sijmonsz [Cijsbert?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-1-2017.
Wij Lambert Roloffsz Jan Dircxsz Gijsbert van Boesinchem Jan Gielisz meyster Henrick Gijsbertsz Henrick
Jansz [?] Celis Herberensz ind Gijsbert Sijmonsz [Cijsbert?] schepen in Weerdenburch tuijgen dat voirden
gezworen richter ons heren van Weerdenburch dair wij mede the Weerdenburch inder bancken the gericht
geheeten waren ind voir ons schepenen vursz gecomen sijn her Walraven van Arckel broeder to Hoickelom
heer tot Weerdenburch ritter ter eenre ind Arien Feije Cornelis Foijert off oiren procuratoren ther
ander zijden ....
...
.... van der aenspraeck die heer van Weerdenburch vurg. gedaen hadde op Arien Feije op
Cornelis Foijert met oiren aenhanck? als erffg. Art Feije zeliger rurende den Duijnweerdt ind vier
schaer weijen in Sint Kiliaen weerdt welcken ...
...
... Gegeven inden jair ons heren dusent
vijffhondert soeveninddertich des anderen daeges nae sint Odolphus dach
NB achterop charter vermeld 1535.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1824
6 ) 03-08-1348. Schepenen: Gherardus Holle en Joannes Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Joannes Pauwe
scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Hadewigis filia Jacobi Poens cum suo tutore electo dedit et op-
tulit pro remedio anime suo ....
...
litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere?
prout ibidem continentur Heijnrico Fey magistro et provisori mense
spiritus sancti in Boemell / ad opus eiusdem mense hereditarie possi-
dendam / et ad opus pauper[ium?] in Boemell / et ad opus pauper...
in Hijer ....
....
.... Nostra-
rim testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo
octavo feria tercia post beati Petri apostoli ad vincula
Transfix bij 3-5-1321. Zie ORA Zaltbommel (www.bankvanbommel.nl).
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 63-64)
7 ) 01-04-1421. Ingevoegd vanwege ontbrekende pagina in de transcriptie. Vermoedelijk betreft dit de overdracht van nr. 129-2 aan "Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen". Zie ook nr. 130-3 op deze datum.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 129-3 (Pag. 183)
8 ) 01-04-1421. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Ghijsbert Hacken tot behoef des ghemeyns convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt Doelvoet voirscr, verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Ghijsbert voirscr. tot behoef des ghemeyns convents voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirgen. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende tweyntich opten yersten dach in der maent van aprille.
Transfix.
Hangt aan: 20-12-1420
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 130-3 (Pag. 184)
9 ) 27-07-1427. Schepenen: Arnt die Rover van Tuel en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Aernt die Rover van Tuel ende Heynric Doelvoet Janssoin scepenen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft uytgegeven die helft van enen huys ende hofstat mitter heelft van allen sinen tymmeringen ende toebehoren gelegen in den gericht van Hemert Op die Waelwijck tussen Hubert van Loen ende die gemeyn stege Claes Vastraetssoin in eenen erfeliken thijns te besitten van twee gouden arnhemssche gelressche gulden die hertoge Reynalt heeft doin munten ghenge ende geve of ander guet payment in gelicker weerde alle jair eweliken op Sunte Martijns dach in den winter Jan de Wise voirscr. te betalen. Wellick thijns voirscr. weert zaecke dat hij alle jair eweliken opten voirscr. termijn der betalinge niet betaelt en weere dan soo salder alle dage daernaest comende een peen van enen gulden vleemschen cleyken opten voirscr. thijns voirscr. wassen ende ghaen wellic peen teghader mitten thijns voirscr. Jan die Wise voirscr. uter helft van den guede voirscr. verhalen sal ende mach wanneer hijs nyet Ianger beyden en wille. Ende Jan die Wise voirscr. heeft geloift Claes Vastraetssoin voirscr. die heelft van de guede voirscr. eweliken te waeren voir alle diegene die ten recht comen willen voir den thijns voirgen. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des sonnendages nae Sunte Jacopsdach. (in dorso) nr.36 (van de kopieen)
Transfix.
Aanhangend: 12-11-1434
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 256-1 (Pag. 195)
10 ) 12-11-1434. Schepenen: Derijc van Weerdenberch en Herman Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Deryc van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan die Wise Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir veertich gouden gulden ghenge ende,geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwoirdigen brief doirsteken is ende alle tgehaut des briefs als daerin gescreven steet Arnt Rutgherssoin tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyn convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan die Wise voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertijen alle diegene die van sinne wegen dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloefde oec te waren van sinne wegen Arnt voirgen. tot behoeff der pryorinnen ende des gemeyns convents voirscr. den brief ende tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sinre wegen alle voirplicht aff te doen van denselven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des anderen daiges nae Sunte Martijnsdach in den wynter. Deze copie is nae voorgaende collatie bevonden te concorderen mette originale brieven. Quod attestor als oipenbaer geadmitteert notaris G. Ruys (in dorso) nr. 36 (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1427
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 256-2 (Pag. 220 B)
11 ) 25-01-1363. Schepenen: Albertus Schuerman en Pelegrinus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
            Copia
Universis presentia visuris nos Albertus Schuerman et Pelegrinus Holle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis domicelle Mechteldis et Eefsa de Beesde sorores moniales in Zenwinen cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro sexaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Elizabet et Florentie de Beesde domicellabus monialibus in Zenwinen sororibus conditione infrascripta in premissis observanda hereditarie possidenda. Et domicelle Mechteldis et Eefsa sorores predicte cum earum tutore electo littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsarum littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur. Promittentes eciam warandiam facere domicellabus Elizabet et Florentie sororibus predictis super litteram et eius contentis predictis ex parte ipsarum per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsarum omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Item conditio talis est quod domicelle Mechteldis et Eefsa de Beesde sorores predicte censum in dicta littera conscriptum quousque supervixerint singulis annis recipient et levabunt. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M CCC sexagesimo tercio in die Conversionis beati Pauli.
         Huius copie concordiam cum suis litteris originalibus rite
         expeditis attestor Gerlacus Ruys notarius publicus et admissus.
                G. Ruys

(in dorso) nr.32 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 02-01-1353
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 252-2 (Pag. 119)
12 ) 09-02-1359. Schepenen: Ghiselbertus Hac Peter en Gerardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
            Copia
Universis presentes visuris nos Ghiselbertus Hacpeter [1] et Gerardus filius Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Cristina de Vauderic monialis in Zenwinen cum tutore eius electo contulit et donavit in elymosinam pure propter Deum domicelle Ysenbeel priorisse ibidem ad opus conventus in Zenwinen litteras quibus hec presens littera est transfixa et contenta earumdem prout ibidem continentur hereditarie possidenda. Et Cristina domicella predicta litteris et contentis earum predictis ad opus conventus predicti cum eius tutore electo renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono sabbato post Purificationem beate Marie virginis.
            Presens copia concordat cum suis litteris originalibus debite ut apparebat sigillatis Quod attestor
            H. van Zoerendoncq      notaris       1615

(in dorso) nr. 28 (van de kopieën)
1. Hacpeter = Hac Peter of Hac Petri
Volgens "Eeuwenlang" zou in deze acte Ghijsbert Scade staan.
Transfix.
Hangt aan: 11-05-1354
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-5 (Pag. 110)
13 ) 11-05-1354. Schepenen: Pelegrinus Holle en Gerardus Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
       Copia
Universis presentea visuris nos Pelegrinus Holle et Gerardus Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnoldus Strijbout vendidit et optulit pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens nostra littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domicelle Cristine de Venderic [1] moniali hereditarie possidenda. Et Arnoldus Strijbout predictis litteris et contentis earum predictis renuntiavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et contentis earum predictis de jure renuntiare tenentur promittens etiam facere Christine de Vauderic moniali predicte super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo quarto undecima die mensis maii.

Quoad copiam notarius
      H. van Zoerendoncq    notaris      1615

(in dorso) nr.28 (van de kopieën)
1. Vanderic?
Transfix.
Hangt aan: 25-03-1343
Aanhangend: 09-02-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-4 (Pag. 96)
14 ) 25-03-1343. Schepenen: Gerardus Friso filius Philippi en Matheus de Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
           Copia
Universis presentes visuris nos Gerardus Friso filius Philippi et Matheus de Tuel scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Ysenbela de Bymmen monialis in Zenewinen vendidit et optulit cum suo tutore electo pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis lit­teris contenta prout ibidem continentur Arnoldo Strijbout heredi­tarie possidenda. Et domicella Ysenbela predicta litteris et con­tentis earum predictis renunciavit cum suo tutore electo promittens facere renuntiare omnes qui litteris et contentis earum predictis de jure renuntiare tenentur promittens eadem warandiam facere Arnoldo Strijbout predicto super litteris et contentis earum predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Rasuram "earum" approbamus. Nostrarum testi­monio litterarum. Datum anno Domini M CCC quadragesimo tertio in die Annunciationis beate Marie virginis.
           Quoad copiam notarius requisitus
              H. van Zoerendoncq        notaris       1615

(in dorso) nr. 28 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 08-07-1336
Aanhangend: 11-05-1354
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-3 (Pag. 77)
15 ) 08-07-1336. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Fredericus Slim
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
          Copia
Universis presentes visuris nos Wilhelmus Ridder et Fredericus Slim scabini in Tuel notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Hermannus de Domo Lapidea contulit hanc litteram cui hec pre­sens littera est transfixa hereditatem censum hereditarium et omnia in dicta littera contenta sicut ibidem continentur domicel­le Isenbele moniali in Zeenwinen pure et simpliciter propter Deum et in remedio anime sue hereditarie possidenda. Et Hermannus pre­dictus littere hereditati censui hereditario et omnibus predic­tis ad opus Ysenbele domicelle predicte renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº tricesimo sexto feria secunda post Translacionem beati Martini.
            Quoad copiam notarius
                     H. van Zoerendoncq       notaris         1615

(in dorso) nr.28 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 09-05-1336
Aanhangend: 25-03-1343
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-2 (Pag. 66)
16 ) 09-03-1429. Schepenen: Willem van Heze en Steven van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Willem van Heze ende Steven van Haeften schepen in Tuel tugen dat voor ons commen is Otto bastaertsoen heeren Otto van Haeften ridders, ende heeft vercocht ende opgedraegen voor thien pont ghever penningen die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet,heren Jan van den Sloet priester als proost van Zenwijnen tot behoeff des proossts van Zenwijnen die altoos in der tijt is erffelicke te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brieff ende op tgehauwt des brieffs voirscr. tot behoeff des proosts van Zenwinen voirscr. die in der tijdt is ende geloeffde van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende negen ende twentich opten negenden dach in der maent van meerte. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 13B (van de kopieen)
Transfix.
Hangt aan: 08-03-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 237-2 (Pag. 203)
17 ) 09-06-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Wilhelmus Rydder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
           Copia
Universis presentia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Wil­helmus Rydder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Cristina Alardi de Vauderic cum suo tutore electo contulit et optulit propter Deum in remedium anime sue suorumque parentum et anime religiosi viri quondam do­mini Ghyselberti de Wadenoy abbatis Sancte Marie virginis et pro eiusdem domini abbatis sempiterna memoria litteras quibus hec nostra presens littera est transfixa et contenta earum dum? litterarum prout ibidem continentur domine Gertrudi priorisse in Zen­wijnen ad opus eius et ad opus conventus monialium ibidem heredi­tarie possidenda ita tamen quod dicta Cristina censum in dictis litteris contentum quoad supervixerit prout in eisdem litteris continetur libere possidebit. Et dicta Cristina cum suo tutore electo extunc litteris et contentis eius predictis ad opus conventus et priorisse predictorum renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo primo nona die mensis junii.
       Accordat cum originali. Quod attestor
            H. van Zoerendoncq notaris   1615

(in dorso) nr. 13 (van de copieën)
* dum? Handgeschreven correctie in de transcriptie.
Transfix.
Hangt aan: 18-05-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 236-3 (Pag. 89)
18 ) 18-05-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Peregrinus de Waddenoy
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
        Copia
Universis presentia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Pere­grinus de Wadenoy scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Hanernasche contulit et optulit propter Deum et in remedium anime sue litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domicelle Cristine Alardi de Vauderic moniali in Zenwijnen hereditarie possidenda Et predictus Johannes littere et contentis eius predictis renunciavit. Nostrarum testimonio littera­rum. Datum anno Domini millesimo CCCº quinquagesimo primo decima octava die mensis maii.
        Quoad copiam notarius
             H. van Zoerendoncq     notaris 1615

(in dorso) nr. 13 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 17-05-1351
Aanhangend: 09-06-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 236-2 (Pag. 88)
19 ) 10-04-1477. Schepenen: Sweder van Weerdenborch en Heynrick van Tuyl Gijsbertssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
         Copye
Wij Sweder van Weerdenborch ende Heynrick van Tuyll Gijsbertssoen schepen in Tuyl tugen dat voor ons comen is Margriet van Drongelen mit hoeren gecoeren momber ende heeft vertegen op den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doergesteken is ende alle tgehaut dises brieffs als daerinne geschreven steet tot behoeff joffer Ysabeel van Opwijck cloosterjoffer tot Zenwijnen hoer leven lanck te besitten ende te gebruycken mit vurwairden toegedaen dat men jaerlicx nae doode joffer Ysabeel voirscr. harinck sal coopen voor den thijns gescreven ende begrepen in den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorgesteken is ende die sal die coster van Zenwijnen in der tijdt jaerlicx ende alle jaer ewelicken op den Witten Donresdach den arrnen omme Goidtzwill geven ende deylen. In oirconde onser letteren. Gegeven in den jaere ons Heeren dusent vierhondert soven ende tzeventich des donresdaeghs na den heyligen Paeschdach.
             Quoad copiam notarius
                   H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 12 (van de kopieën)
Transfix.
Hangt aan: 23-04-1462
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 235-2 (Pag. 269)
20 ) 02-03-1470. Schepenen: Heynrick van Tuel en Dirck van Hemert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
1470 maart 2 Copie
Wij Heynrick van Tuel ende Dirck van Hemert schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Arndt die Kocke van Oppijnen ende heeft vercovht [1] ende opgedraegen voor vijftich pont gever penninghen die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende allet tgehout des brieffs als daerin geschreven steet Heynrick bastaertsoen Arnts Kocks van Oppijnen tot behoeff der priorinnen ende gemeyns convents der joncfrauwen van Zenwijnen erffelycken te besitten. Ende Arnt die Kocke van Oppijnen voirscr. verteech opten brieff ende op tgehout des brieffs voirscr ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sellen ende geloeffde oyck te weren van sijnre wegen Henrick den bastaert tot behoeff der priorinne ende gemeyns convents der jonckvrauwen van Zenwijnen voirscr. den brieff ende tgehauwt des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen dieghene die ten recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van denselve. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tzeventic des dynxdaeghs nae Sinte-Mathijsdach apostels.
     Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor
              H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 5 (van de kopieën)
1. typefout?
Transfix.
Hangt aan: 02-01-1448
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 229-2 (Pag. 265)
21 ) 03-03-1438. Schepenen: Jan van Asperen ende van Vueren en Otte van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Jan van Asperen ende van Vueren ende Ot te van Haeften scepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Bartholomeeus van Ecke ende heeft vercocht ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende alle tgehaut dier brieve als daerin geschreven steet Roeloff Janssoen tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents der nonnen van Zenwijnen erfelicken te besitten ende Bartholomeus voirscr. verteech op die brieve ende op tgehaut dyer brieve voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waren van sijnre wegen Roeloff voirscr. tot behoeff der pryorinne ende des gemeyns convents voirscr. die brieven ende tgehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen diegene die te recht commen willen ende van sijnre wegen alle voorplicht aff te doen van deselve. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende acht ende dertich op den dorden dach in de maent van meerte. Gecolloneert dese copye mitten originaelen besegelden brieff ende daar mede desene bevonden concorderen bij mij Henrick van Zoerendoncq oipenibaer geadmitteerde notaris. Oirconde H. van Zoerendonq notaris 1615
Transfix.
Hangt aan: 30-07-1426
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 225-3 (Pag. 225)
22 ) 30-07-1426. Schepenen: Jan die Koc van Opijnen en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Jan die Koc van Opijnen ende Wouter Hacke schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is ic Jan die Koc voirscr. ende hebbe vercoft ende opgedraegen voor hondert aude gulden scilde ghange ende geve die ic ghiede dat mij betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle tgehaut des brieffs als daerin geschreven steet Bartholomeeus van Ecke erfelicken te besitten ende ic Jan de Koc voirscr. verteech opten brieff ende op tgehaut des brieffs voirscr. ende geloeffde daerop doen de vertijen allen dieghene die daer mit recht op vertijen sullen ende geloeffde oyck te waeren Bartholomeus voirscr. den brieff ende tgehaut des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor alle diegene die ten recht comen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselve. Hieraff Jacop Doelvoet is een burge. In oirconde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende sess ende tweyntich des dinxsdages nae Sinte Jacopsdach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff quod attestor H. van Zoerendonc notaris 1615.
Transfix.
Hangt aan: 15-12-1425
Aanhangend: 03-03-1438
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 225-2 (Pag. 194)
23 ) 14-01-1587. schepenen: Peter die Groot en Udo Versteghe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Peter die Groot ende Udo Versteghe schepenen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Willem Pels ende heeft vercoift ende opgedragen voir thien pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn die brieven daer desen tegenwoerdigen brief duersteecken is ende allet tgehalt der brieven gelijck daerinne gescreven staet Jan Willemsen tot behoef der closterjofferen van Senwenden erflicken the besitten. Ende Willem Pels verteeg daerop ende geloefde van sijnen twegen alle voirplicht af te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jaer ons Heeren duysent vijfhondert soeven-ende-tachten-tich den virthienden januarii. J. D. Bye notarius
Transfix.
Hangt aan: 13-01-1587
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 220-3 (Pag. 338)
24 ) 13-01-1587. schepenen: Peter die Groot en Udo Versteghe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Peter die Groot ende Udo Versteghe scepenen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is die geswoeren boode ons genedich heeren in Tielreweert ende heefft gegiet dat hij van wegen der cloosterjofferen van Senwenden gepant heefft aen alles goets reet ende onreet Aert Ewoutsen ennichsins onder die eeninge van Tuyll heefft ende dat voir affterstellige pachtpenningen als pandtbare schulde daer men mit recht voir panden mach. Gieden oick mede den voirgen. Aert Ewoutsen hiervan den weet gedaen tho hebben. Voirts tuygen wij schepenen voirscr. dat voir ons comen is die geswoeren boode voirscr. ende heeft gegiet dat hij die gueden voirscr. verbooden heeft drie sonnendagen ter rechter missetijt aen der kercke van Ophemert als dat die to vercoopen weren overmits der cloosterjofferen voirscr. als voir het gebreck der pachtpenningen voirscr. Daernae tuygen wij scepenen voirscr. dat voir ons comen is Jan Willemsen als gesubstitueerde volmechtige van Henrick Wolters als volmechtige reintmeester der cloosterjofferen voirscr. ende heefft vercoift nae allen formen ende manieren gelijck ons lantrecht eyscht ende uuytwijst die guederen voirscr. die aen der kercke van Ophemert verbooden sijn als recht is ende die men aldaer mit recht to verbieden plach ende schuldich is Willem Pels voir thien schellingen erflicken tho besitten. Ende desen coop is uuytgestelt tot Paeschen Johannis midsoemer ende Martini allet naestaenfolgende elcke mael voir een recht dordendeel der afterstellige pachtpenningen ter goeder reeckeninge. In oirconde onser litteren gegeven int jaer ons Heeren duysent vijfhondert soeven-ende -tachtentich den darthienden dach januarii. J. D. Bye notarius
Transfix.
Hangt aan: 13-01-1587
Aanhangend: 14-01-1587
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 220-2 (Pag. 337)
25 ) 09-11-1558. schepenen: Cornelis van Varick en Mercelis Herberens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Cornelis van Varick ind Mercelis Herberens schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Gisbert van der Horst ind hiefft vercofft ind opgedragen voir thien pont gever penningen die he giede dat hem betaelt syn die brieffen met alle oir gehalt dair desen doirsteken is soe dairinne gescreven stiet Jan Goirtssen tot behoiff des proests ind convent van Senwynen the hebben ind besitten. Inde Gisbert van der Horst verteech dairop ind geloiffde alle voircommer dair aff te doin van syner wegen. In orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heren duysent viffhondert ind acht-ind-vifftich den negenden dach novembris.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1558
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 212-3 (Pag. 329)
26 ) 08-11-1558. schepenen: Cornelis van Varick en Mercelis Herberens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Cornelis van Varick ind Mercelis Herberens schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is die gezwoeren boede ons genedich heren in Tielrewiert ind hiefft gegiet dat he gepandt hiefft voir twie schepen van Tuyll aen allen guederen erffnisse riede ind onriede hoerende Leen wedue Reynut Toppen ind oyren kynderen onder d'eninge van Tuyll gelegen ind dat van wegen des proestz ind convents van Zenwynen van seker schult die proest dairaen ten affteren is. Dairnae tuygen wy dat die gezwoiren boede voirscr. gegiet heefft dat he verboden hiefft als recht is drie sonnendagen ter rechter missetyt in der kercken van Hemert ind Senwynen alle die guederen vurscr. dat die the vercopen wieren overmits den proest vurscr. voir die schult voirscr. Dairnae tuygen wy dat voir ons comen is Jan Goirtsen als volmechtich des proists voirscr. ind hiefft vercoft nae formen ind manieren als ons lantrecht eyst ind wyset alle die guederen voirscr. die in der kercken voirscr. verboden syn als recht is ind men dair met recht the verbieden pleech Gisbert van der Horst voir viff schillingen gever penningen the hebben ind besitten met vurwarden dat Leen noch bete bynnen vierthien dagen metten wisselgelt ind den schade met recht. Dairnae sal men desen coip lossen met dubbelt gelt ind den schaid met recht soeveer men dat ombmers soe neemen wylt. Inne orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heeren duysent viffhondert ind achtendvifftig den achtten dach novembris.
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1558
Aanhangend: 09-11-1558
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 212-2 (Pag. 328)
27 ) 11-06-1532. Herberen die Cock en Jan Herberensen, schepenen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Herberen die Cock ende Jan Herberensen scepen in Tuil tugen dat voir ons comen is Dirck van Tiel als momber sijns wijffs ende heefft vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen, die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 'tghehaut des brieffs gelijck als dairin gescreven steet heren Jacop van Esden proest tot behoeff des gemeyn convent van Zenwinen te besitten. Ende Dirck van Tiel als momber voirscr. verteech opten brieff ende 'tgehaut des brieffs voirscr. ende geloeffde dairop doen te vertien allen diegenen die dair mit recht op vertien sullen. Ende hij geloeffde oic te waeren heren Jacop van Esden tot behoeff des gemeyn convent voirscr. den brieff ende 'tgehaut des brieffs voirscr. jair ende dach als recht is tegen allen diegenen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert twe ende dertich den elfften dach in junio.
Transfix.
Hangt aan: 02-07-1524
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 186-2 (pag. 304)
28 ) 02-07-1535. Gerit van Dieden en Gerit die Joede schepenen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Gerit van Dieden ind Gerit die Joede schepenen in Tuyll tuygen dat voir ons gecomen is Martin van Hezell als factoir ind momber synre moeder wedue Jans van Hezell ind heeft vercoft ind opgedragen voir viftich pondt gever penninge die he gieden dat hem betaelt syn den brieff dair desen onssen brieff doirgesteken is ind alle gehalt des briefs als dairinne geschreven steet heren Jacop van Esdeyn proest tot Senwynen erfflichen the besitten ind Martin van Hesel voirgen. heeft dairop vertegen ind geloefde dairop doin verthien alle dieghene die met recht dairop verthyen sullen ind dat van synre wegen als momber vurscr. ind als momber van syner moeder wegen the waren jair ind dach als recht is heren Jacop vurscr. als proest ind tot behoeff des convents vurscr. tegen alle dieghene die des then recht comen wyllen ind alle voircommer ind voirplicht dair aff t'doen van den selffen van syner moeder wegen. In oircont onsser litteren gegeven in den jair ons Heren duysent vyfhondert vif-ind-dartich op Onsser-Liever-Vrouwendach Visitacionis.
Transfix.
Hangt aan: 01-10-1454
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 163-2 (pag. 306)
29 ) 03-04-1443. Schepenen: Willem van Haeften en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Willem van Haeften ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Ghijsbert Hacke ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in den selven brief gescreven steet Herman Janssoin van Bochoeven erfeliken te besitten. Ende Ghijsbert voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Hermans voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drye en veertich des woensdages nae des sonnendages als men singhet in der heyliger kercke Letare Jherusalem.
Transfix.
Hangt aan: 02-04-1443
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 157-2 (Pag. 236)
30 ) 14-06-1429. Schepenen: Arnt van Haeften en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Arnt van Haeften ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Otte bastartsoin heren Otten van Haeften ridders ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet uytgenomen dat verhalle dat in denselven brief gescreven steet heren Jan van den Sloet priester als profst van Zenwinen tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is erfeliken te besitten. Ende Otte voirscr. verteech opten brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef des profsts van Zenwinen die in der tijt is voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Odulfsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-06-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 139-2 (Pag. 206)
31 ) 16-05-1430. Schepenen: Bartholomeeus Pyecke en Heynrat Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Bartholomeeus Pyecke ende Heynrat Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Rutgherssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Jan Derijcssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Rutgherssoin voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirgen. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende.van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende dertich des dinxsdages nae sunte Servaesdach.
Transfix.
Hangt aan: 11-07-1429
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 138-3 (Pag. 209)
32 ) 11-07-1429. Schepenen: Coenraet van Tuel en Wouter Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Coenraet van Tuel ende Wouter Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan Derijcssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Rutgherssoin erfeliken te besitten. Ende Jan Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Rutgherssoin voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten rechte comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende neghen ende tweyntich des manendages nae sunte Kiliaensdach voirmiddage.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1427
Aanhangend: 16-05-1430
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 138-2 (Pag. 207)
33 ) 23-10-1431. Schepenen: Heynric Doelvoet Janssoin en Herman Hacke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Heynric Doelvoet Janssoin ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop Derijc Smeetssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet heren Everaet cureyt van Hemert tot behoef des ewigen rectoers sunte Peters ende sunte Pauwels autaer, gesticht in der kercke van Zenwinen an die zuytside sonder dijcke erfeliken te besitten. Ende Jacop Derijcssoin voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oecke te waren van sijnre wegen heren Everaet voirscr. tot behoef des ewigen rectoers voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Voirt Jacop voirscr. heeft vertegen op een half hont lants dat des lants op overkoemt mere is dan in den brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is tot behoef des ewigen rectoers voirscr. erfeliken te besitten. Ende voirwarde eest dat joncfrouwe Berthe nonne tot Zenwinen dat lant dat dese brieve inhauden ende begrepen gebruycken sal also lange als sij leeft ende niet langher. Hieraff is Jan Derijcssoin een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende een ende dertich op sunte Severijnsdach. (in dorso) Te Hemert tot die vicarien in die kerck van Zenwinen
Transfix.
Hangt aan: 20-07-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 131-2 (Pag. 215)
34 ) 20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Huge Boudewijnssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Gherijt Doelvoet soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. Ende Hughe voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Gherijts Doelvoets voirs. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte Lucien dach.
Transfix.
Hangt aan: 18-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 130-2 (Pag. 181)
35 ) 20-12-1420. Schepenen: Ghijsbert van Est en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Ghijsbert van Est ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Hughe Boudewijnssoin ende heeft vertegen op ten brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende op alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet tot behoef Gherijts Doelvoets1soin mijns Heynrics voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweyntich des vridages nae sunte
Luciendach.
Transfix.
Hangt aan: 19-12-1420
Aanhangend: 01-04-1421
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 129-2 (Pag. 182)
36 ) 18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derinc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gherijt van Est ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Gherijt van Est voirscr. verteech opten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrouwe Mechtelden voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. Hieraf is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 126-2 (Pag. 197)
37 ) 18-11-1427. Schepenen: Derijc die Rover van Tuel en Bartholomeeus Pyecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derijc die Rover van Tuel ende Bartholomeeus Pyecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Litte Ghijsbertssoin ende heeft vercoft ende opgedragen voir twe ende dertich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrouwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan van Litte voirscr. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelde voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doin van denselven. Hieraff is Arnt van Est een burge. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende seven ende tweyntich des dinxsdages nae sunte Martijnsdach in den wijnter.
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1418
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 125-2 (Pag. 196)
38 ) 03-11-1547. schepenen Henrick die Ruter en Matheus van Hoesden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Henrick die Ruter ind Matheus van Hoesden schepen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Rembout Janssen ind heeft vercofft ind opgedragen voir hondert pont gever penninge die hi gieden dat hem betaelt syn halff den brieff dair desen tegenwoirdigen brieff doirgesteken is met alle die helfft van den gehalt des brieffs gelyck dairinne geschreven steet Gerit van Deill erfflichen the besitten. Inde Ryck vurscr. heeft dair op vertegen ind geloiffden dairop doen verthien allen die met recht op die helfft verthien sullen ind in ewigen daegen the waren als recht is tegen allen die ten rechten comen wyllen inde alle voircom mer ind voirplicht aff te doen van den selffen. Inne orcont onser litteren gegeven in den jaer ons Heren duysent vyffhondert soven ind veertich des donredages nae Aller-Zielendach. (in dorso) nu. 82
Transfix.
Hangt aan: 15-10-1402
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 119-2 (Pag. 318)
39 ) 29-06-1389. Schepenen: Otto Joede en Wilhelmus Hac Mercelli
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Otto Joede et Wilhelmus Hac Mercelii scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Petri molendinarii dedit et optulit pure et simpliciter propter Deum litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domino Gherardo de Lent preposito in Zenwinen ad opus conventus in Zenwinen hereditarie possidenda. Et Johannes predictus dicte littere et eius contentis renunciavit promittens facere renunciare ex parte sua omnes qui dicte littere et eius contentis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Gherardo predicta ad opus conventus predicti super littera predicta et eius contentis ex parte sua per annum et diem ut juris est adversus omnes qui juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem salvo Johanne Petri molendinarii predicta quadiu supervixerit et non amplius fructus terre in littera predicta conscripte integre et libere percipiendos et eisdem utifruendos. Superscriptionem "molendinarii" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo nono die beatorum Petri et Pauli apostolorum.
Transfix.
Hangt aan: 17-03-1363
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 88-2 (Pag. 148)
40 ) 12-11-1377. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Jacobus de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Johannes de Beesde [1] domini Gherbrandi militis et Jacobus de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Groet dedit et optulit ob salutem anime sue pure et simpliciter propter Deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domino Theoderico filio Eghonis preposito in Zenwinen ad opus monialium conventus in Zenwinen hereditarie possidendos et Ynwanus Groet predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Theoderico predicto ad opus monialium conventus in Zenwinen predictarum super litteri et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Sed conditio est quod dictus Ynwanus terram in dictis litteris conscriptam et redditus eiusdem terre quoad eius vitam et non amplius absque [2] contradictione libere et pacifice habebit et possidebit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo septimo in crastino beati Martini hyemalis.

(in dorso) nu. 77
Yewen die Groet 1 juger in die Maet
1. Weggevallen: filius?
2. Weggevallen: aliqua?
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-4 (Pag. 137B)
41 ) 27-07-1376. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Rutgherus de Zoelen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Rutgherus de Zoelen scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke filius domini Arnoldi de Cryekenbeke militis vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur Ynwano Groet hereditarie possidendos et Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere Ynwano Groet predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde dominus Gherardus de Herlaer dominus de Poderoyen est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo sexto dominica post diem beati Jacobi apostoli.
Transfix.
Hangt aan: 10-12-1359
Aanhangend: 12-11-1377
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-3 (Pag. 135B)
42 ) 10-12-1359. Schepenen: Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi en Mathias filius Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi et Mathias filius Rodolphi scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghoeswinus Doelvoet vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem prout ibidem continentur domino Arnoldo Coc de Opynen militi ad opus domine Egidie quondam filie domini Wilhelmi Cocs de Bruechem militis hereditarie possidendos. Et Ghoeswinus Doelvoet predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Arnoldo predicta ad opus domine Egidie predicte ex parte sui super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sui omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono feria tercia post festum Conceptionis beate Marie virginis.
Transfix.
Hangt aan: 06-02-1358
Aanhangend: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-2 (Pag. 113)
43 ) 25-05-1408. Schepenen: Alaert van Vauderic en Heynric Doelvoet Janssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Alaert van Vauderic ende Heynric Doelvoet Janssoin scepen yn Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Mechtelt van Vauderic mit haren gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die sij ghiede dat hair betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle tghehaut dier brieve als dair yn gescreven steet heren Jan Heyse profst van Zenwinen tot behoef des gemeyns convents van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende joncfrouwe Mechtelt mit horen gecoren momber voirscr. verteech op die brieve ende opt tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doen te vertyen alle diegene die van hoerre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van hoerre wegen heren Jan voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. die brieve ende tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die te recht comen willen ende van haerre wegen alle voirplicht aff te doin van de selven. Ende voirwarde eest dat Aleyt bastart dochter Goeswijns van Vauderics hair lijftocht hebben ende gebruyken sal alsoe lange als sij leeft ende nyet langher an den guede dat inden principael brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is ende dair en teynde an den convente voirscr. te erven ende te bliven. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht des vridages nae Ons Heren Hemelvaertsdach.
Transfix.
Hangt aan: 13-03-1357
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 81-3 (Pag. 169)
44 ) 13-03-1357. Schepenen: Gherardus Holle en Otto Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Hol et Otto Hac scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Mechteldis filia Alardi dicti de Vauderic contulit et optulit ob salutem et remedium anime sue litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem sicuti ibidem continentur domicelle Cristine de Vauderic quoad supervixerit et non amplius possidenda et domicella Mechteldis predicta quoad vitam dicte domicelle Cristine littere et contentis eius predictis expresse renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo septimo in crastino beati Gregorii.
Transfix.
Hangt aan: 12-03-1357
Aanhangend: 25-05-1408
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 81-2 (Pag. 104)
45 ) 05-03-1357. Schepenen: Gherardus Hol en Otto Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Hol et Otto Hac scabini in Tuel notum facimus protestando quod veniens coram nobis Arnoldus Stribout vendidit et optulit pro viginti octo libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem sicut ibidem continentur domicelle Mechteldi filie Alardi hereditarie possidenda et Arnoldus predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et contenti eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Mechteldi predicte ex parte sua super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo septimo dominica qua cantatur Reminiscere.
Transfix.
Hangt aan: 28-06-1356
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 78-2 (Pag. 102)
46 ) 12-11-1377. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Jacobus de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Jacobus de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ynwanus Groet dedit et optulit ob salutem anime sue pure et simpliciter propter Deum litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur domino Theoderico filio Eghonis preposito in Zenwinen ad opus monialium conventus in Zenwinen hereditarie possidendo et Ynwanus Groet predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere ex parte sua domino Theoderico predicto ad opus monialium conventus in Zenwinen predictarum super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Sed conditio est quod Ynwanus predictus terram in dictis litteris conscriptam et redditus eiusdem terre quoad eius vitam et non amplius absque aliqua contradictione libere et pacifice habebit et possidebit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo septimo in crastino beati Martini hyemalis.
Transfix.
Hangt aan: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-4 (Pag. 137A)
47 ) 27-07-1376. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Rutgherus de Zoelen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis et Rutgherus de Zoelen scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke filius domini Arnoldi de Cryekenbeke militis vendiderunt et optulerunt pro mille libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Ynwano Groet hereditarie possidenda et Otto de Herlaer et Wilhelmus de Cryekenbeke predicti litteris et earum contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere ex parte ipsorum Ynwano Groet predicto super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde dominus Gherardus de Herlaer dominus de Poderoyen est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo sexto dominica post diem beati Jacobi apostoli.
Transfix.
Hangt aan: 10-12-1359
Aanhangend: 12-11-1377
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-3 (Pag. 135A)
48 ) 10-12-1359. Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi en Mathias filius Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghoeswinus de Vauderic filius Alardi et Mathias filius Rodolphi scabini in Tuele notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghoeswinus Doelvoet vendidit et optulit pro mille libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta in eadem prout ibidem continentur domino Arnoldo Coc de Opynen militi ad opus domine Egidie filie domini Wilhelmi Cocs de Bruechem militis hereditarie possidenda Et Ghoeswinus predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domino Arnoldo predicto ad opus domine Egidie predicte ex parte sui super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sui omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo nono feria tercia post festum Conceptionis beate Marie Virginis.
Transfix.
Hangt aan: 14-12-1356
Aanhangend: 27-07-1376
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-2 (Pag. 112)
49 ) 07-03-1369. Schepenen: Goeswinus de Vauderic Alardi en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Goeswinus de Vauderic Alardi et Otto Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus Zuermont filius Petri vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Arnoldo Struybout ad opus domicelle Ysenbele de Arnhem moniali in Zenwinen hereditarie possidenda. Et Wilhelmus predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicta Arnoldo ad opus domicelle Ysenbele predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde Heynricus Bouman filius Johannis de Roemde est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo nono septima die mensis marcii.
Transfix.
Hangt aan: 03-08-1355
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 75-3 (Pag. 130)
50 ) 03-08-1355. Schepenen: Gherardus filius Philippi en Gherardus filius Johannis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus filius Philippi et Gherardus filius Johannis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Franco filius Pulchri Johannis vendidit et optulit pro triginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Wilhelmo Suermont filio Petri hereditarie possidenda. Et Franco predictus littere et contentis eius predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Wilhelmo Suermont predicto super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde sunt fidejussores indivisi Cortstancius [1] filius Gherardi Arnoldus Hac et Hubertus filius Theoderici Becs. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo quinto feria secunda post beati Petri ad Vincula.
1. transcriptie onduidelijk.
Transfix.
Hangt aan: 17-04-1354
Aanhangend: 07-03-1369
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 75-2 (Pag. 98)
51 ) 16-05-1353. Schepenen: Rodolphus Coc en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Coc et Otto Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis domicelle Cristina de Vauderic et Mechteldis eius soror cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro ducentis libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domine priorisse de Zeenwinen ad opus conventus in Zeenwinen post mortem domicellarum Cristine et Mechteldis predictarum hereditarie possidenda. Et domicelle Cristina et Mechteldis predicte cum earum tutore electo littere et contentis eius predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere domine priorisse predicte ad opus conventus predicti super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Post mortem vero domicellarum Cristine et Mechteldis predictarum littera predicta et contenta eiusdem littere ad conventum de Zeenwynen libere devolventur. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo tercio decima sexta die mensis maii.
Transfix.
Hangt aan: 15-07-1352
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 74-2 (Pag. 94)
52 ) 10-06-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Wilhelmus Rydder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Wilhelmus Rydder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domicella Ysenbela de Arnhem cum suo tutore electo contulit et optulit propter Deum in remedium anime sue suorum­ que parentum literam cui hec nostra presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domine Gertrudi priorisse in Zenwynen ad opus eius et ad opus conventus monialium ibidem hereditarie possidenda ita tamen quod dicta Ysenbela censum in dicta littera contentum quoad supervixerit prout in eadem littera continetur libere possidebit et dicta Ysenbela cum suo tutore electo extunc litteris et contentis eius predictis ad opus priorisse et conventus predictorum renunciavit. Super­ scriptionem "Deum" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo primo decima die mensis junii.

(in dorso)
Transfix.
Hangt aan: 09-06-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 73-2 (Pag. 91)
53 ) 26-06-1380. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Ghoeswinus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Ghoeswinus Alardi de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mechteldis de Vauderic filia Alardi de Vauderic cum suo tutore electo vendidit et optulit pro centum clipeis auri boni et legalibus eidem ut fatebatur persolutis duo et dimidium jugera terre sita in jurisdictione de Zenwynen in loco dicto Scryfgherden inter Zegerum van den Polle et communem vicum domicelle Cristine de Reno moniali in Zenwynen ad opus omnium monialium conventus de Zenwinen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Mechteldis cum suo tutore electo predicta dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Cristine predicte ad opus monialium predictarum super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Sed condicio est quod dicta Mechteldis de Vauderic quamdiu ipsa supervixerit et non amplius fructus dicte terre recipiet et levabit. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo feria tercia post diem Nativitatis beati Johannis Baptiste.
Transfix.
Hangt aan: 11-08-1370
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-3 (Pag. 139)
54 ) 11-08-1370. Schepenen: Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis en Goeswinus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Goeswinus Alardi de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes filius Huberti de Eynspic et Beatrix filia Wilhelmi Boumans cum suo tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cum hac presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta prout ibidem continentur Mechteldi de Vauderic filie Alardi de Vauderic hereditarie possidenda et Johannes Huberti et Beatrix cum suo tutore electo predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam Mechteldi de Vauderic predicte facere super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde Johannes Bouman est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº septuagesimo dominica post diem beati Laurentii martyris.
Transfix.
Hangt aan: 26-12-1347
Aanhangend: 26-06-1380
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-2 (Pag. 133)
55 ) 05-10-1393. Schepenen: Jacobus filius Huberti en Johannes Doelnoet [Doelvoet] Henrici
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Jacobus filius Huberti et Johannes Doelnoet [1] Henrici scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Wenemarus Johannes Jacobus et Lubbertus filii Nycholai Wenemari vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur domicelle Agnese de Delf et domicelle Heylwigi de Kessel ad opus conventus de Zenwinen hereditarie possidendas. Et Wenemarus Johannes Jacobus et Lubbertus fratres predicti littere et eius contentis predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui ex parte ipsorum littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam ex parte ipsorum warandiam facere domicelle Agnese et domicelle Heylwigi predictis ad opus conventus de Zenwinen super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes qui juri comparere volentes et deponere ex parte ipsorum omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Rasuras "Delf" "renunciaverunt" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum.
Datum anno Domini Mº CCCº nonagesimo tercio dominica post diem beati Remigii

(in dorso) [2]
1. Doelvoet
2. Staat niets bijgeschreven
Transfix.
Hangt aan: 13-11-1341
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 64-2 (Pag. 151)
56 ) 12-11-1363. Schepenen: Pelegrinus Holle en Albertus Schuerman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Pelegrinus Holle et Albertus Schuerman scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de Hecel Huberti vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia in dictis litteris contenta sicuti ibidem continentur domicellabus Mechteldi et Eefse sororibus filiabus Bartholomei de Beesde Elizabeth et Florencie sororibus filiabus Goeswini Bartholamei de Beesde monialibus in Zenwinen hereditarie possidenda Et Henricus de Hecel predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur; promittens eciam warandiam facere ex parte sua domicellabus Mechteldi Eefse Elizabeth et Florencie antedictis super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur de eisdem ex parte sua. Inde Hubertus de Hecel Huberti et Lambertus de Hecel Henrici sunt fidejussores indivisi. Insuper condicionabiliter adjectum est quod post mortem domicellarum Mechteldis Eefse Elizabeth et Florencie predictarum littere presentes et omnia earum contenta ad communem conventum de Zenwinen pleno jure devolventur.
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexa­gesimo tercio dominica post diem beati Martini hyemalis.
Transfix.
Hangt aan: 29-08-1360
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 63-3 (Pag. 121)
57 ) 29-08-1360. Schepenen: Goswinus Alardi de Vauderic en Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Goswinus Alardi de Vauderic et Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Langhe Erst filius Johannis de Asperen et Baudekinus Arnoldi Uyten Bogharde vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eius prout ibidem continentur Henrico de Hecel Huberti hereditarie possidenda et dominus Langhe Erst de Asperen et Baudekinus predicti littere et contentis eius predictis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere Henrico de Hecel predicto super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo die Decollacionis beati Johannis Baptiste.
Transfix.
Hangt aan: 15-02-1340
Aanhangend: 12-11-1363
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 63-2 (Pag. 116)
58 ) 08-06-1339. Schepenen: Ghiselbertus Koc en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Koc et Ghiselber­tus Hac scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram (nobis) Jacobus filius Petri van der Steghe vendidit et optulit pro quadraginta libris denariorum eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur domino prepo­site in Seentwinen ad opus conventus ibidem pure propter Deum a predicto conventu hereditarie possidenda et Jacobus predic­tus littere cum contentis eius predictis ad opus conventus predicti renunciavit. Nostrarum testimonio litterarum datum anno Domini Mº CCCº tricesimo nono feria tercia post beati Bonifacii.
Transfix.
Hangt aan: 27-04-1339
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 60-2 (Pag. 70)
59 ) 01-12-1400. Schepenen: Jan Doelvoet Heynrijcssoen en Ghijsbert van Est
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Jan Doelvoet Henrijcssoen ende Ghijsbert van Est scepen in Tuel tugen, dat voir ons comen is Jacop Doelvoetsoin mijns Jans voirscr. ende heeft vercoft ende opgedragen voer tyen pont ghever penninge die hy ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als dairin gescreven steet alsoever als Jacop voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. met recht toebehoert Henrijc Doelvoet sinen broeder erfeliken te besitten. Ende Jacop voirscr. verteech op den brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. tot behoef Henrijcs voirscr. ende geloefde van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van dense1ven. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren M vierhondert des anderen dages nae sunte Andryesdach.
Transfix.
Hangt aan: 30-11-1400
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 115-2 (Pag. 160)
60 ) 16-07-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoye scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heynric van Drompt ende heeft opgedragen ende omme Gods wille gegeven voir joncfrauwe Berthen ziel Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Ghijsbert Hacken tot behoef eens autaers dat gesticht is inder kercken van Zenwinen in die eer Gods ende sunte Peters ende sunte Pauwels der heyliger apostelen erfeliken te besitten, behaudelike nochtant joncfrauwe Berthen voirscr. hoirre lijftochten die sij mit recht heeft an den lande dat in den principael brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is. Ende Heynric voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Ghijsbert voirs. tot behoef des autaers voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven behaudeliken joncfrauwe Berthen voirs. hoirre lijftochten voirscr. In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse en tweyntich des dinxsdages nae sunte Margarietendach.
Transfix.
Hangt aan: 14-07-1426
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-6 (Pag. 193)
61 ) 14-07-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoye
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoye scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is joncfrouwe Berthe Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die sij ghiede dat hoir betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dairin gescreven steet Heynric van Drompt erfeliken te besitten. Ende joncfrouwe Berthe mit hoiren gecoren momber voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van hoirre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van hoirre wegen Heynric voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van hoirre wegen alle voirplicht aff te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse ende tweyntich des sonnendages nae sunte Margarietendach.
Transfix.
Hangt aan: 13-06-1424
Aanhangend: 16-07-1426
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-5 (Pag. 192)
62 ) 13-06-1424. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Jan die Koc van Opynen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derijc van Weerdenberch ende Jan die Koc van Opynen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen sijn Mechtelt die wijf was Zeghers Symonssoins mit horen gecoren momber Symon Zegher Adam ende Willem mit horen gecoren momber kijnder Zeghers Symonssoins ende hebben vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die sij ghieden dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dyer brieve als dairin gescreven steet Jan Lodewichssoin tot behoef joncfrauwe Berthen Uter Oesterwijc nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Mechtelt ende Willem mit horen gecoren momber voirscr. Symon Zegher ende Adam voirgen. vertegen op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefden dairop doin te vertyen allen diegene die van hoirre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefden oec te waren van hoirre wegen Jan voirscr. tot behoef joncfrouwe Berthen voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van hoirre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vier ende tweyntich dinxsdages nae den heyligen Pinxstdach.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1404
Aanhangend: 14-07-1426
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-4 (Pag. 188)
63 ) 29-06-1404. Schepenen: Gherbrant van Beesde en Wouter Duys van Avezaet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Gherbrant van Beesde ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel, tugen, dat voir ons comen is Rutgher die Rover van Zantwijc ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als daerin gescreven steet Zegher Symonssoin erfeliken te besitten. Ende Rutgher voirscr. verteech op ten brieven ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Zegher voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier des sonnendages nae sunte Jansdach Baptist nativitas.
Transfix.
Hangt aan: 11-07-1391
Aanhangend: 13-06-1424
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-3 (Pag. 165)
64 ) 11-07-1391. Hubertus Stoet [Scoec] en Ynwanus Hac Stephani
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Hubertus Stoet [1] et Ynwanus Hac Stephani scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Dromel vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia eius contenta prout ibidem continentur Rutghero Rover de Zantwijc hereditarie possidenda. Et Johannes predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Rutghero predicto super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium quod vorplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº nonagesimo primo feria tercia post diem beati Kiliani.
1. Scoec
Transfix.
Hangt aan: 08-06-1385
Aanhangend: 29-06-1404
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-2 (Pag. 150)
65 ) 30-03-1406. Schepenen: Arnt die Koc van Opynen en Wouter Duys van Avezaet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Arnt die Koc van Opynen ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jan van Middelwijc ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijf ende tweyntich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als dair yn gescreven steet Gherijt van Wijc tot behoef des gemeyns convents der nonnen van Zenwinen erfeliken te besitten. Ende Jan van Middelwijc voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dair op doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Gherijt voirscr. tot behoef des gemeyns convents voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sesse des dinxtdages nae des sonnendages als men singhet in der heyligher kercken Judica.
Transfix.
Hangt aan: 02-12-1404
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 104-3 (Pag. 168)
66 ) 02-12-1404. Schepenen: Gherbrant van Beesde en Wouter Duys van Avezaet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Gherbrant van Beesde ende Wouter Duys van Avezaet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijf ende tweyntich gouden gulden guet ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als daer in gescreven steet. Jan van Middelwijc erfeliken te besitten. Ende Jacop voirgen. verteech op ten brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan van Middelwijc voirscr. den brief ende 'tghehaut des briefs voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vier opten dorden dach nae sunte Andryesdach.
Transfix.
Hangt aan: 29-06-1389
Aanhangend: 30-03-1406
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 104-2 (Pag. 166)
67 ) 02-04-1405. Schepenen: Arndt die Koc en Jan Doelvoet Heynricssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Arndt die Koc ende Jan Doelvoet Heynricssoin scepen in Tuel tugen, dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge, die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve daer desen teghenwordigen brief doirsteken is ende alle 't ghehaut dier brieve als daerin gescreven steet Aelbert Quekel erfeliken te besitten. Ende Jacop voirscr. verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr., ende geloefde daerop doin te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Aelbert voirscr. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jaer ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orconde onser litteren gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive op ten andren dach in der maent van aprille.
Transfix.
Hangt aan: 14-05-1396
Aanhangend: 01-08-1428
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 103-3 (Pag. 167)
68 ) 01-08-1428. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aelbert Quekel ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij ghiede dat hem betaelt sijn die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 'tghehaut dier brieve als daerin gescreven steet joncfrauwe Mechtelden van Beesde nonne tot Zenwinen erfeliken te besitten ende Aelbert voirscr. verteech op die brieve ende op 'ghehaut dier brieve voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dairop mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen joncfrauwe Mechtelden voirgen. die brieve ende 'tghehaut dier brieve voirscr. jair en de dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle vorplicht aff te doin van den selve. Voirt Derijc Derijcs Hellinsoin verteech op die brieve ende op 'tghehaut dier brieve voirscr. tot behoef joncfrauwe Mechtelden voirscr. erfeliken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende twyntich op sunte Petersdach ad Vincula.
Transfix.
Hangt aan: 02-04-1405
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 103-4 (Pag. 199)
69 ) 14-05-1396. Schepenen: Gherbrant van Beesde en Jan Uter Spijc.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Gherbrant van Beesde ende Jan Uter Spijc scepen in Tuel, tugen, dat voer ons comen is Arnt van Ghenpe ende heeft vercoft ende opghedragen voer hondert pont ghever penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn den brief daer desen tegenwordigen brief doorsteken is ende alle 'tghehaut des briefs als daerin gescreven steet Jacop den Hanen erfeliken te besitten. Ende Arnt voirscr, verteech op den brief ende op 'tghehaut des briefs voirscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen dieghene die van sijnre wegen daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jacop voirscr. den brief ende 'tghehau des briefs voirscr. jaer ende dach als recht is voer allen dieghene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voerplicht af te doen van den selven. Hieraf is Henric die Houwer een borge. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M° CCC° ses ende tnegentich des sonnendaghes nae sunte Servaesdach.
Transfix.
Hangt aan: 15-11-1380
Aanhangend: 02-04-1405
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 103-2 (Pag. 155)
70 ) 07-03-1369. Schepenen: Goeswinus de Vauderic Alardi en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Goeswinus de Vauderic Alardi et Otto Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus Zuermont filius Petri vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Arnoldo Struybout ad opus domicellarum Eefse Elizabeth et Floerkine monialium in Zenwinen hereditarie possidenda.
Et Wilhelmus predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Arnoldo predicto ad opus domicellarum Eefse Elizabeth et Floerkine predictarum super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Tali adjecta condicione quod post mortem domicellarum predictarum littera et omnia eius contenta ad conventum monialium in Zenwinen pleno jure devolventur salvo tamen usufructu bonorum in dicta littera conscriptorum domicellabus predictis quamdiu ipse supervixerint aut altera earu supervixerit integre et libere perfruendo. Item de vendicione littere et omnium contentorum in eadem Heynricus Bouman filius Johannis de Roemde est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo nono septime die mensis martii
Transfix.
Hangt aan: 11-01-1364
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 97-2 (Pag. 131)
71 ) 13-01-1587. schepenen: Peter die Groot en Udo Versteghe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Peter die Groot ende Udo Versteghe schepenen in Tuyll tuygen dat wij daerbij aen ende over geweest sijn daer Willem Pels nae onse vonnisse inhalt sijnre scepencoopbrieven van Tuyll overmits den geswoeren richter ons genedich heeren in Tielreweerdt ingeset is tot allen recht in alles goets Aert Ewoutsen in den gerichte van Ophemert heeft. Ende die richter voirscr. verboet eenen yegelicken op sijn lijff ende goet dat hem niemants des goets voirscr. en onderwonde noch die hant daeraen en slaege. Hij en dede dat met will ende consent van Willem Pels voirgen. off mit eenen beteren recht. In oirconde onser litteren gegeven int jaer ons Heeren duysent vijf-hondert soeven-ende-tachtentich den darthienden dach januarii. J. D. Bye notarius
Transfix.
Aanhangend: 13-01-1587
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 220-1 (Pag. 336)
72 ) 08-11-1558. schepenen: Cornelis van Varick en Mercelis Herberens
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wy Cornelis van Varick ind Mercelis Herberens schepen in Tuyll tuygen dat wy dairoever geweest syn dair Gisbert van der Horst nae onsser vonnis overmits den richter ons genedich here te Tielreweert inhalt syn pande- ind coipbrieffen der schepen van Tuyll ingeset is tot allen recht in alle guederen Leen Toppen ind oir kynderen reede ind onreede onder d'eeninge van Tuyll gelegen. Ind die richter voirscr. verboit Leen ind eenygelick den aenvanck der guederen dat nymant op lyff ind goet die besitten ind gebruycken soude dan van wegen Gisbert van der Horst off hy deede dat met enen beteren recht. Inne orcont onser litteren gegeven in den jair ons Heeren duysent viffhondert inde acht-ind-vifftich den achtte dach novembris.
Transfix.
Aanhangend: 08-11-1558
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 212-1 (Pag. 327)
73 ) 02-07-1524. Schepenen: Dirick van der Horst en Gherit van Dieden
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Dirick van der Horst ende Gherit van Dieden scepen in Tuil tugen dat voir ons comen is Dirck van Beesde Henrickszn ende heefft vercofft ende opgedragen voir tweintich pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn enen halven mergen lantz gelegen in den gericht van Zenwinen in die Maet naestlantgelegen dat convent van Zenwinen aen beide side off wie alomme mit recht naestlantgelegen sijn Airnt van Wees Arntsen in enen eigendom sonder tijns ende sonder dijck erffelick te besitten Ende Dirck van Beesde voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloeffde dairop doen te vertien allen diegenen die dair mit recht op vertien sullen. Ende hij geloeffde oic te waeren Arnt van Wees voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is tegen allen diegenen die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert vier ende tweintich op Onser-Liever-Vrouendach Visitatio.

(in dorso) nr. 95
Transfix.
Aanhangend: 11-06-1532
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 186-1 (Pag. 294)
74 ) 23-04-1462. Schepenen: Sweder van Weerdenberch en Harman Janssen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
         Copye
Wij Sweder van Weerdenborch ende Harman Janssen schepen in Tuyl tugen dat Gyelis Henricxssen heeft geloeft heeren Heynrick van Hernen priester tot behoeff joffrauwe Gerits van Zallant cloosterjoffrauwe tot Zenwijnen enen alden gulden schiltmunten des conincx van Vranckrijck genge ende geve of ander guit payment daervoor in geliker weerden erffelicx thijns alle jaer ewelicken op den heiligen Paistdach te betaelen ende te boeren uyt eene hoffstad mit alle hoerre poetinghe ende toebehoeren gelegen in den gericht van Hemert tusschen die gemeyn straet aen d'een zijde ende erffgen. Gerbrants van Beest aen d'ander sijde welck thijns voirscr. weert saec dat die alle jaer ewelicken opten voirscr. dach der betalinge nyet betaelt en were dan so sal daer alle daege daernaestcomende een peen van enen alden cleyken opten voirscr. thijns wassen ende gaen welcke peen tegader mitten thijns voirscr. jonffrauwe Geryt van Zallant cloosterjonfrauwe voirscr. uyten guede voirscr. verhalen sal ende mach wanneer sijs nyet langer beyden en wille. Ende Gielis Heynricxsen voirscr. heeft geloeft heeren Heynrick van Hernen priester tot behoeff joffrauwe Geryts van Zallant cloosterjonffrauwe voirscr. den thijns voirscr. ewelicken te waeren tegen alle diegene die ten recht komen willen uyten goede voirscr. In orkonde onser letteren. Gegeven in den jaere ons Heeren dusent vierhondert tweentzestich op Sunte- Georgiusdach des heyligen martelaers.
       D'accordt deser copye mitten originalen besegelden brieff
       attesteert Henrick van Zoerendoncq oipenbaer geadmitteerde
       notaris. In oirconde
                     H. van Zoerendoncq notaris 1615

(in dorso) nr. 12 (van de kopieën)
Transfix.
Aanhangend: 10-04-1477
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 235-1 (Pag. 250)
75 ) 01-10-1454. Schepenen: Willem van Haeften en Alaert van den Sloet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Willem van Haeften ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Hubert Bluwel ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert pont ghever penninge die hij giede dat hem betaelt sijn acht hont lants gelegen in den gericht van Zenwynen op die Laer tuschen den abdt van Sente-Marienweerd aen die een syde ende die joncfrouwen van Zenwynen aen die ander syde off tuschen dieghene die daer aen beyden syden met recht langelegen [1] sijn Jan van Hesel Lambertssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijck erfeliken te besitten ende Hubert Bluwel voirscr. verteech op dit lant voirscr. ende geloefde daerop doen te vertyen allen dieghene die daer met recht op vertyen sullen ende geloefde oeck te waren Jan van Hesel voirscr. dit lant voirscr. jair ende dach als recht is voir allen dieghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. Hyervoer so sijn byde Aernt Aerntssoins soin ende Aernt Aerntsoin burgen. In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende vijftich op Sente-Remeysdach des heyligen byscops.

(in dorso) nr. 70
die Laer VIII hont
die opdracht van die Lair
1. lantgelegen?
Transfix.
Aanhangend: 02-07-1535
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 163-1 (Pag. 243)
76 ) 10-01-1420. Schepenen: Gheryt van Beesde her Gherytssoen van Beesde wilner ridders en Wouter van Dornick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Wij Gheryt van Beesde her Gherytssoen van Beesde wilner ridders ende Wauter van Dornick schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Jan Hacke die Rover ende heeft vercocht ende opgedraegen voor tweyntich goude gulden genge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn, thijns thien guede aude vleemsche cleyken ende seven penningen gever penningen ghenge ende geve of ander guet payment in geliker weerde alle jaer ewelicken op Sinte Lambertsdach te betaelen uyt eenre hoffstadt daer Mechtelt Keyen ende hoir kynder op wonen, gelegen in den gericht van Zenwijnen tusschen Arnt Becke ende Wauthan Wauthanssoen Willem den Rover Jan Hacken soen voirn. erfelycken ende ewelycken jaerlicx te heffen ende te boeren te hebben ende te besitten. Ende Jan Hacken voirscr. verteech opten thijns voirn. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen diegene die daer mit recht op vertijen sollen ende geloeffde oyck te waeren Willem den Rover voirscr. den thijns voirscr. jaer ende dach als recht is voor alle diegene die te recht commen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende tweyntich des woensdages na den heylighen Dertiendach. Accordeert mitten originaelen besegelden brieff. Quod attestor H. van Zoerendoncq notaris 1615
Transfix.
Aanhangend: 12-08-1464
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 230-234-1 (Pag. 176)
77 ) 29-06-1389. Schepenen: Ghiselbertus Voecht en Wilhelmus Hac Mercelli
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Voecht et Wilhelmus Hac Mercelii scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Remboldus Walteri vendidit et optulit pro vigintiquinque florenis aureis bonis et legalibus eidem ut fatebatur persolutis quatuor hont minus viginti duabus virgatis terre sitos in jurisdictione de Zenwinen extra aggerem in den Enghe inter moniales de Zenwinen ab uno latere et Arnoldum Gherardi et Aleydim eius sororem ab alio latere Jacobo Haen in allodio sine censu et aggere et libere ab omnibus decimis de jure exinde solvendis hereditarie possidendos. Et Remboldus predictus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Jacobo Haen predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Et Henricus Top promisit ex parte sua et ex parte Elyzabet sue matris et ex parte Theoderici et Margarete liberorum Walteri Smalen warandiam facere Jacobo Haen predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes qui juri comparere volentes et deponere ex parte sua et ex parte Elyzabet Theoderici et Margarete predictarum omne plegium quod vorplicht dicitur de eadem. Inde Gherardus Gheradi et Theodericus Faber sunt fidejussores indivisi. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domino Mº CCCº octuagesimo nono die beatorum Petri et Pauli apostolorum.
(in dorso) nu. 68
Transfix.
Aanhangend: 02-12-1404
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 104-1 (Pag. 149)
78 ) 08-06-1385. Schepenen: Arnoldus Wisgert de Balveren en Rodolphus Ottonis
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Arnoldus Wisgert de Balveren et Rodolphus Ottonis scabini in Tule notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Remboldus Walteri Heynricus Top Walteri et Lijsberta relicta Walteri cum eius tutore electo vendiderunt et optulerunt pro centum libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis unum juger et sexaginta novem virgatas terre sitas in jurisdictione de Zenwinen in loco dicto Doernken inter dominum Swederum de Werdenberch et Cristinam relictam Amelii Johanni de Dromel in allodio sine censu et sine aggere et que terra predicta erit libera de decimis hereditarie possidenda. Et Remboldus Heynricus et Lijsberta cum eius tutore electo predicta dicte terre renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere Johanni predicta super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde Heynricus de Dromel Arnoldus Wuwer [1] Rutgeri et Ryquinus filius dicti Hermans sunt fidejussores indivisi. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo quinto feria quinta post diem Sacramenti.
1. Staat dat er echt?
Transfix.
Aanhangend: 11-07-1391
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 106-1 (Pag. 145)
79 ) 15-11-1380. Schepenen: Johannes de Beesde filius domini Gherbrandi militis en Ghoeswinus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Goeswinus Alardi de Vauderic scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus filius Johannis vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger et quinque virgatas terre sitas in jurisdictione de Hemert Op ten nederste Worden inter heredes Johannis de Pascua et Wilhelmum Johannis predictum Arnoldo de Ghenpe in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas et dictus Wilhelmus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Arnoldo predicto super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde Johannes Huberti filii Theoderici et Gherardus de Deyl Arnoldi de Deyl sunt fidejussores indivisi. Superscriptienero "et quinque virgatas" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo feria quinta post beati Martini hyemalis.

(in dorso) Hemert op den Nedersten Worden
Transfix.
Aanhangend: 14-05-1396
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 103-1 (Pag. 141)
80 ) 11-01-1364. Schepenen: Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis en Pelegrinus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Pelegrinus Holle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgherus filius Henrici Boelen vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quatuor hont et sexaginta quinque virgatas terre sitas in jurisdictione de Hemert In die Ovanderinghen [1] inter heredes Johannis Ronkarts et Wenemari Nycholai Wilhelmo Zuermont Petri in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas et dictus Rutgherus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Wilhelmo predicto super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur de eadem. Inde Nycholaus filius Wenemari est fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo quarto feria quinta post Epiphaniam Domini.

(in dorso) nu. 116
Elizabeth van Beesde 4 hont op die Averanderinge
1. In de transcriptie staat ter hoogte van deze regel een vraagteken.
Transfix.
Aanhangend: 07-03-1369
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 97-1 (Pag. 122)
81 ) 17-03-1363. Schepenen: Pelegrinus Holle en Albertus Schuerman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Pelegrinus Holle et Albertus Schuerman scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus Pluystervoet de Tyla vendidit et optulit pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis undecim hont et nonagintaquinque virgatas terresitas in jurisdictione de Zenwinen in loco dicto in die Maet inter Henricum de Molendino ab uno latere et heredes Johannis van den Wyer ab alio latere Arnoldo ex Insula de Tyla ad opus Johannis filii Petri Molendinarii in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas et Henricus predictus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto Arnoldo ad opus Johannis filii Petri Molendinarii predicti super dicta terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod vorplicht dicitur de eadem. Inde Henricus Veer de Zenwinen et Henricus de Molendino predictus sunt fidejussores indivisi. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo tercio in die beate Gertrudis virginis.

(in dorso) nu. 75
Zenwinen 11 hont 10 roeden in die Maet
Transfix.
Aanhangend: 29-06-1389
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 88-1 (Pag. 120)
82 ) 06-02-1358. Schepenen: Ghiselbertus Hacco Petri en Ghiselbertus Scade
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hacco Petri et Ghiselbertus Scade scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Heinricus die Vere de Zeenwinden vendidit et optulit pro quinquaginta libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis juger terre situm in jurisdictione de Zeenwinden in loco dicto die Maet inter dominos de Grave ab uno latere et Zegerum de Polle ab alio latere Goeswino Doelvoet in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendum et dictus Heinricus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure tenentur renunciare promittens eciam warandiam facere dicto Goeswino super terra prenotata per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo octavo feria tercia post Aghate virginis.

(in dorso) nu. 77
Yewen die Groet 1 juger in die Mait
Transfix.
Aanhangend: 10-12-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 84-1 (Pag. 107)
83 ) 12-03-1357. Schepenen: Gherardus Holle en Otto Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Otto Hac scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Corstancius filius Gherardi vendidit et optulit pro centum libris legalium denariorum eidem ut fatebatur persolutis domum et aream sitas in jurisdictione de Hemert inter moniales de Zeenwynen et communem platheam item duo jugera terre sita ibidem in loco dicto Ouewech [1] inter Gherardum de Rossem et Gherardum van den Weghen domicelle Mechteldi filie Alardi de Vauderic in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda excepta tamen annua pensione sex librarum denariorum domicelle Cristine de Vauderic de jure exinde solvendarum quoad vitam eius et non amplius et Corstancius predictus bonis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui bonis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Mechteldi predicte super bonis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem preter annuam pensionem memoratam. Inde sunt Alardus Key de Wadenoy Egbertus filius Roedolphi et Arnoldus Bec fide­jussores indivisi. Quo facto domicella Mechteldis predicta reddidit bona predicta Corstancio predicto in hereditario censu possidenda pro quinque libris hereditarii census legalium denariorum grosso regis turonensi pro sedecim denariis computato et alio bono pagamento cum valore equali singulis annis in festo Pasche domicelle Mechteldi predicte perpetue persolvendis qui census si singulis annis dicte domicelle predicte Mechteldi in termino predicto solutus non fuerit extunc omni die deinde pena quinque solidorum denariorum monete predicto censui predicto supercrescet quam penam una cum censu predicto dicta domicella Mechteldis ex bonis prenotatis recuperare poterit quando diutius noluerit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo septimo die beati Gregorii.

(in dorso) nu. 1
1. Oven/Oudenwech?
Transfix.
Aanhangend: 13-03-1357
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 81-1 (Pag. 103)
84 ) 14-12-1356. Schepenen: Walterus Ludovici en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Walterus Ludovici et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Godefridus de Lent de Tyla vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera quinque hont et octoginta duas virgatas terre sitas in jurisdictione de Zenwinen in loco dicto Aelst inter moniales de Zenwinen et heredes Corstancii de Wadenoy; item quatuor jugera et septuaginta virgatas terre sitas ibidem in loco dicto Maet inter Zegerum van den Pol et Arnoldum de Winsen; item quatuordecim hont et octoginta octo virgatas terre sitas ibidem in predicto loco Maet inter dominos canonicos de Gravia et heredes Jacobi Scorren; item quatuor jugera unum hont et sexa­ ginta quinque virgatas terre sitas ibidem in dicto loco Maet inter dominos canonicos de Gravia predictos et Zegerum van den Pol predictum; item duo jugera unum hont et novem virgatas terre sitas ibidem in predicto loco Maet inter dominos canonicos et Zegerum van den Pol predictos Gosuino Doelvoet de Opynen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas. Et Godefridus de Lent predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Ghosuino predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et de ponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Rasuram "quatuordecim" approbamus. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo sexto feria quarta post beate Lucie virginis.

(in dorso) nu. 76
Yewen die Groet
Den Aellst Zenwynen
Transfix.
Aanhangend: 10-12-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 76-1 (Pag. 101)
85 ) 28-06-1356. Schepenen: Ghyselbertus Hac filius Petri en Mathyas filius Roedolphy
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghyselbertus Hac filius Petri et Mathyas filius Roedolphy scabini in Tuel notum facimus protestando quod veniens coram nobis preco Insule Tyelensis juratus recognovit se debite monuisse ex parte domicelle Cristine de Vauderic heredes Wilhelmi Boumans quondam filii Wilhelmi seu passessores duorum cum dimidio jugerum et vigintiduarum virgatarum terre sitas in jurisdictione de Zeenwynen in loco dicto Scrifgherden inter heredes Zegheri van den Pol et vicum communem super medietate quatuor librarum census legalium denariorum quos dicte domicelle Cristine debebant prout in litteris scabinalibus super hoc confectie lucidius continetur. Post hoc: protestamur nos interfuisse ubi jamdicta domicella Cristina iniudicata est per judicem Insule Tyelensis juratum quoad omne jus in hereditate prescripta pro medietate census et pena que excreverat detentis et non solutis antedictis et dicta judice jurato a nobis requirente quid dicta domicella Cristina cum hereditate prescripta foret factura judicavimus super hoc quod ipsa venderet dictam hereditatem ad jus terre nostre pro censu et pena que excreverat detentis et non solutis antedictis. Acta fuerunt hec sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto feria sexta post Marci ewangeliste. Post hoc: nos Ghyselbertus Hac predictus et Gherardus Hol scabini in Tuel protestamur quod veniens coram nobis dictus preco Insule Tyelensis juratus recognovit se proclamasse tribus diebus dominicis debite hora misse eo modo quo proclamari salet et debet in ecclesia de Zeenwynen dictam hereditatem fore vendendam per domicellam Cristinam prenotatam. Acta fuerunt hec sub anno Domini Mº CCCº quinquagesimo sexto feria quinta post Odulphy. Post hoc: protestamur nos interfuisse quod veniens coram nobis domicella Cristina de Vauderic predicta vendidit ea forma qua jus terre nostre dictat atque requirit hereditatem prescriptam in dicta ecclesia ut prescribitur proclamatam Arnoldo Strubout pro viginti octo libris legalium denariorum possidendam et fruendam salvo tamen dicte Cristine censu prenotato. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo sexto feria tercia post nativitatem beati Johannis Baptiste.

(in dorso) enen maenbrief van 2 ½ mergen lands opten Stryfgherden te Zenwenen
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1357
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 78-1 (Pag. 100)
86 ) 17-04-1354. Schepenen: Gherardus Fryso Philippi en Gherardus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Fryso Philippi et Gherardus Holle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gherardus de Via vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidemut fatebatur persolutis quinque hont et sexaginta quatuor virgatas terre sites in jurisdictione de Hemert aen den AuenWech [1] inter terram curati ecclesie Sancti Lamberti in Hemert et Gherardum de Rossem Franconi filio Pulcri Johannis in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas. Et Gherardus de Via predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Franconi predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Corstancius Gherardi fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo quarto decima septima die mensis aprilis.

(in dorso) Hemert
Hemert den Auerwech
1. Oven/Oudenwech?
Transfix.
Aanhangend: 03-08-1355
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 75-1 (Pag. 95)
87 ) 02-01-1353. Schepenen: Otto Rodolphi en Peregrinus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
           copia
Universis presentes visuris nos Otto Rodolphi et Peregrinus Holle scabini in Tuyl notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Wilhelmi de Hemert vendidit et optulit pro sexaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tredecim hont terre sitos in jurisdictione de Hemert in loco dicto Zitter inter abbatem et conventum Sancti Pauli Trajectensis et Johannero dictum Ronker Ghijskini domicellis Mechteldi et Eefse sororibus monialibus de Zenewinen in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendos. Et Johannes venditor predictus ter­re predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur. Promittens eciam warandiam facere domicelli Mechteldi et Eefse predictis super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eadem. Inde est Arnoldus de Deyl fidejussor. Quo facto domicelle Mechteldis et Eefsa sorores prefate reddiderunt terram predictam Johanni Wilhelmi predicto in annuo et hereditario censu possidendam pro tribus libris annui et hereditarii census denariorum legalium grosso regis turonensi pro sedecim denariis computato vel alio bono pagamento in valore equali singulis annis in Epyphania Domini domicellis Mechteldi et Eefse predictis perpetue persolvendis qui census si omni anno in dicto termino solutus non fuerit extunc pena octo denariorum dicte monete omni die censui predicto supercrescet quam penam una cum censu predicto domicelle Mechteldis et Eefsa predicte ex terra predicta possunt recuperare quando diutius noluerint exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M CCC quinquagesimo tertio feria quarta post diem Circumcisionis Domini.

(in dorso) nr. 32 (van de kopieën)
Transfix.
Aanhangend: 25-01-1363
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 252-1 (Pag. 93)
88 ) 15-07-1352. Schepenen: Ghyselbertus Hac en Wilhelmus Ridder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghyselbertus Hac et Wilhelmus Ridder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Wilhelmus Wilhelmi Boumans de Est vendidit et optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo et dimidium jugera et viginti duas virgatas terre sitas in jurisdictione de Zeenwynen in loco dicto Scrifgherden inter heredes Zegeri van den Polle et communem vicum domicellabus Cristine de Vauderic et Mechteldi sue sorori in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendas et Wilhelmus predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicellabus Cristine et Mechteldi predictis super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Johannes Smael fidemissor [1]. Quo facto domicelle Cristina et Mechteldis predicte reddiderunt terram predictam Wilhelmo predicto in hereditario censu possidendam pro quatuor libris denariorum legalium hereditarii census grosso regis turonensi pro sedecim denariis conputato [2] et alio bono pagamento in valore equali singulis annis die beati Petri apostoli ad Cathedram domicellabus Cristine et Mechteldi perpetue solven­dis. Qui census si quolibet anno in dicto termino solutus non fuerit extunc pena duorum solidorum denariorum dicte monete censui predicta omni die supercrescet quam penam una cum censu predicto domicelle Cristina et Mechteldis predicte ex predicta terra recuperare potuerint quum diutius noluerint exspectare. Superscriptionem "jugera" approbamus. Nostrarum testimonio litte­rarum. Datum anno Domini M° CCCº quinquagesimo secundo die Di­visionis apostolorum.

(in dorso) nu. 73
van 2½ mergen ende 22 roede lands op die Scrifgherden
1. fidejussor?
2. computato?
Transfix.
Aanhangend: 16-05-1353
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 74-1 (Pag. 92)
89 ) 09-06-1351. Schepenen: Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis] en Wilhelmus Rydder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Hermannus de Domo Lapidea et Wilhelmus Rydder scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes de Os vendidit et optulit pro sedecim libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis undecim hont terre sitos in jurisdictione de Zenwynen in die Gortbeemden inter dominum abbatem et conventum Insule beate Marie virginis et heredes Jacobi Scorren domicelle Ysenbele de Arnhem moniali in Zenwynen in allodio sine censu et aggere excepto censu triginta solidorum inde solvendorum hereditarie possidendos Et Johannes de Os predictus terre predicte renunci­avit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere domicelle Ysenbele predicte super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et depo­nere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem preter censum memoratum. Quo facto domicella Ysenbela prefata cum suo tutore electo reddidit terram predictam Johanni de Os predicto in heredi­tario censu possidendam pro decem solidis denariorum legalium hereditarii census grosso regis turonensi pro sedecim denariis computato et alio bono pagamento in valore equali singulis annis festo Pentecostes domicelle Ysenbele predicte perpetue solvendis Si census predictus quolibet anno in dicto termino solutus non fuerit extunc pena sex denariorum dicte monete censui predicto omni die supercrescet quam penam una cum censu predicto domicella Ysenbela ex predicta terra recuperare poterit quando diutius noluerit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo primo nona die mensis junii.

(in dorso) nu. 67
Zenwynen die Lair
Transfix.
Aanhangend: 10-06-1351
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 73-1 (Pag. 90)
90 ) 26-12-1347. Schepenen: Johannes Pawe en Gherardus de Heesbeen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Johannes Pawe et Gherardus de Heesbeen scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes dictus Smael de Wadenoyen vendidit et optulit pro centum quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera cum dimidio terre sita in jurisdictione Zeenwinden in loco dicto Scrijfgherden inter Zegherum van den Pollen et vicum communem Wilhelmo filio Wilhelmii Boumans de Est in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Johannes Smael predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Wilhelmo filio Wilhelmi predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Arnoldus filius Gherardi de Deyle fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quadragesimo septimo in die beati Stephani prothomartiris.

(in dorso) Zenwinen 2 ½ mergen die Scriffgarden
Er staat 1346 bijgeschreven in de transcriptie.
Transfix.
Aanhangend: 11-08-1370
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 69-1 (Pag. 83)
91 ) 13-11-1341. Schepenen: Gherardus Joede en Johannes de Houwenincgen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Gherardus Joede et Johannes de Houwenincghen scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Conrardus filius Conrardi filii Gheylen vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis sex hont sexagintaquinque et di­midiam virgatas terre sitas in jurisdictione de Hemert in Die Helle inter Wilhelmus Doys de Rossom et Henricum filium Ghese, Nycholao filio Wenemari in allodio sine censu et aggere heredi­tarie possidendas. Et Conrardus filius Conrardi predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Nycholao filio Wenemari predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com­parere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde sunt Theodericus de Avezaet et Theodericus Becke fidejussores indivisi. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quadragesimo primo feria tercia post beati Martini hyemalis.

               (in dorso) nu. 122
Claes Wenmerszn kijnder        Hemert 3 hont 66 roede in die Helle
Transfix.
Aanhangend: 05-10-1393
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 64-1 (Pag. 75)
92 ) 15-02-1340. Schepenen: Johannes de Est en Wilhelmus Ridder
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presentia visuris nos Rutgherus cognatus Cristine et Hermannus de Domo Lapidea scabini in Tule notum facimus protes­tantes quod veniens coram nobis Theodericus de Wyere vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum eidem ut fatebatur persolutis aream et omne id quod in eadem area est in terra et cum clavis servatum sitos in jurisdictione de Hemert inter vicum communem et Henricum Bele Henrico de Hesel de Hemert ad opus Johannis Roncken in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendos. Et Theodericus de Wyere predictus aree et servatis ibidem renunciavit promittens facere renunciare omnes qui aree predicte et servatis in ea de jure renunciare tenentur; promittens eciam warandiam facere Henrico de Hesel predicta ad opus Johannis Ronckens predicti super area predicta super servatis in ea per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Inde est Henricus de Hesel de Hemert predictus fidejussor. Quo facto Henricus de Hesel ..... ...... predictus nomine Johannis Ronckens predicti reddidit aream predictam et servata in ea Theoderico de Wyere predicto in hereditario censu possidendos pro tribus libris denariorum legalium hereditarii census grosso regis turonensi pro tredecim denariis computando et alio bono pagamento in valore equali singulis annis in die beati Petri ad Cathedram Johanni Roncker predicto perpetue solvendis qui census si quolibet anno in termino predicto solutus non fuerit ex tunc pena trium solidorum dicte monete omni die censui predicto supercrescet quam penam una cum censu predicto Johannes Roncker predictus ex area predicta et ex servatis in ea recuperare poterit quando diutius noluerit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini Mº CCCº quadragesimo in crastino beati Valen­tini.

(in dorso) nu. 134
Wyere = Hyere?
Transfix.
Aanhangend: 29-08-1360
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 63-1 (Pag. 72)
93 ) 27-04-1339. Schepenen: Ghiselbertus Koc en Ghiselbertus Hac
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Koc et Ghiselber­tus Hac scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gherardus Friso filius Gherardi Frisonis de Hemert vendidit et optulit pro quadraginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera terre site in jurisdic­tione de Hemert op ten Perricstat inter Theodericum de Wese et Aleydem Her..... Jacobo filio Petri van der Steghe in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidenda et Gherardus Friso predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Jacobo predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde sunt Henricus Friso de Hemert et Henricus de Hesel de Hemert fidejussores indivisi. Nostrarum testimonio litterarum datum anno Domini M° CCCº tricesimo nono feria tercia post beati Marci ewangeliste.

(in dorso) die Perricstat te Hemert 2 jugera        nu. 128
Transfix.
Aanhangend: 08-06-1339
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 60-1 (Pag. 69)
94 ) 09-05-1336. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Fredericus Slim (kopie)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
             Copia
Universis presentes visuris Nos Wilhelmus Ridder et Fredericus Slim scabini in Tuel notum facimus protestantes quod constitute coram nobis Mechteldis filia Henrici Snaen et Hilla filia Mechtel­dis predicte cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro viginti libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis domum et aream cum arboribus crescentibus in dicta area sitas in jurisdictione de Hemert inter Ydam Loonmans et duos .....[?] ab uno latere et Henricum Micke ab alio latere Hermanno de Domo Lapidea in allodio sine censu et aggere excepto aggere super unum finem predicte aree jacente hereditarie possidendas. Et Mechteldis et Hilla predicte cum earum tutore electo bonis predic­tis renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui pre­dictis bonis de jure renunciare tenentur promittentes etiam warandiam facere Hermanno predicto super bonis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voorplicht dicitur de eisdem. Inde sunt Henricus de Hezel et Ghenekinus filius Constantii fidejussores indivisi. Quo facto Hermannus predictus reddidit predicta bona Mechteldi et Hille predictis in hereditaria censu hereditarie possidendo pro viginti solidis census hereditarii denariorum legalium grosso regio tamen pro sedecim denariis computando et alio bono pagamento in valore equali singulis annis in die beati Jacobi apostoli Hermanna predicta perpetue persolvendis. Qui censussi dicto termino omni anno solutus non fuerit extunc omni die pena duodecim denariorum dicte monete predicto censui supercrescit. Quam penam una cum predicto censu Hermannus predic­tus ex bonis predictis recuperare poterit quum diutius noluit exspectare. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M CCCº tricesimi sexto in die Ascensionis Domini.
           Presentis copie concordia cum suis originalibus litteris
           debite (ut apparebat) sigillatis attestatur uti notarius
                    H. van Zoerendoncq         notaris          1615

(in dorso) nr.28 (van de kopieën)
Ontbreekt er een woord in de transcriptie?
Transfix.
Aanhangend: 08-07-1336
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 248-1 (Pag. 65)
95 ) 28-02-1384. Schepenen: Goeswinus de Vauderic Alardi en Arnoldus Wisgart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Goeswinus de Vauderic Alardi et Arnoldus Wisgart scabini in Tuul notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Nycholaus Wenmari vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni Bruen ad opus domicelle Mechteldis de Trajecto monialis in Zenwinen hereditarie possidenda. Et Nycholaus Wenmari predictus litteris et earum contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua litteris et earum contentis predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam ex parte sua warandiam facere Johanni Bruen predicto ad opus domicelle Mechteldis predicte super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omnem plegium quod "voerplicht" dicitur de eisdem. Insuper Wenmarus Johannes Jacobus et Lubertus filii Nycholai predicti litteris et earum contentis predictis ad opus domicelle Mechteldis predicte renunciaverunt. Deinde protestamur quod veniens coram nobis domicella Mechteldis predicta cum eius tutore electo ob remedium anime sue contulit et optulit pro Deo litteras quibus hec presens littera est transfixa et omnia earum contenta prout ibidem continentur Johanni Bruen predicto ad opus ecclesie de Zenwinen post diem obitus eius hereditarie possidenda in tali forma quod ecclesia predicta vel provisores dicte ecclesie perpetue observabunt et tenebunt lampadem in dicta ecclesia post diem obitus domicelle Mechteldis predicte comburentem.
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini 1384 vicesima octava die mensis februarii.

(in dorso) te Hemert gronhuere
Transfix.
Hangt aan: 21-03-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 53-4 (Pag. 143)
96 ) 21-03-1359. Schepenen: Ghiselbertus Scade en Goswinus de Vauderic Alardi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Scade et Goswinus de Vauderic Alardi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Arnestus filius Johannis vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa et contenta earumdem prout ibidem continentur Nycholao Wenmari hereditarie possidenda et Arnestus predictus litteris et contentis earum predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et contentis earumdem predictis de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Nycholao predicto super litteris et contentis earumdem predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omnem plegium quod vorplicht dicitur. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini 1359 feria quinta post beate Gertrudis.
Transfix.
Hangt aan: 26-04-1345
Aanhangend: 28-02-1384
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 53-3 (Pag. 111)
97 ) 26-04-1345. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Mathias filius Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-1-2017.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Ridder et Mathias filius Rodolphi scabini in Tuel notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Wendelmodis relicta Wenemari filii Luutgardis, Luutgardis eius filia cum earum tutore et Johannes van der Weyde vendiderunt et optulerunt pro quinquaginta libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Johanni Roncker de Tyla hereditarie possidenda. Et Wendelmodis relicta Wenemari Luutgardis eius fi­lia cum earum tutore electo predicta et Johannes van der Weyde predictus littere predicte et contentis in eadem renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui littere et contentis eius de jure renunciare tenentur promittentes eciam warandiam facere Johanni Roncker de Tyla predicto super littera et contentis eius predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes deponere omnem plegium quod voerplicht dicitur de eisdem. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini 1345 feria tercia post beati Marci ewangeliste.
Transfix met nr. 53-1 op 24 juli 1329, op www.bankvanzaltbommel.nl
Transfix.
Aanhangend: 21-03-1359
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 53-2 (Pag. 80)
98 ) 22-05-1531. Gerit van Dieden en Willem van Hees schepenen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2016.
Wij Gerit van Dieden ende Willem van Hees scepen in Tuil tugen dat wij dairover geweest hebben dair na onsen vondenis Sander Roloffsen als volmechtich joffer van Dornick na intgehaut sijnre scepengerichts ende coepbrieven van Tuil overmitz den geswoeren richter ons gnedigen here van Gelre in Tielreweert ingeset is tot allen recht in enen mergen lantz gelegen in den gericht van Zenwinen op ten Aelst geheiten Den Breitacker tussen erffgenamen Jan Dircksen boven ende convent van Zenwinen beneden welcke mergen lantz voirscr. ick Gerit van Dieden voirscr. vercofft heb Sander Roloffsen als volmechtich voirscr. gelyck als die scepengerichtz coepbrieven van Tuil voirgeruert dat van der inhouden die dairop gemaict sijn ende die richter voirscr. verboet enenyegelick den aenvanck van den lande voirscr. bij sijn lijff ende bij sijne guede dat niemant dat lant voirscr. besitten off gebruycken en soude dan van wegen Sander Roloffsen als volmechtich voirscr. off hij en mochte dit doen mit enen bereid recht. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert een ende dertich den twe ende tweintichsten dach in meie.
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 193 (Pag. 301)
99 ) 12-08-1464. Schepenen: Heynrick van Vauderick en Rutger van Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 29-12-2016.
              Copie
Wij Heynrick van Vauderick ende Rutger van Tuel schepenen in Tuel tugen dat voor ons comen is Willem die Rover ende heeft vercocht ende opgedraegen voor twentich pont gever penningen die hij giede dat hem betaelt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doorsteken is ende allet tgehout des brieffs als daerin geschreven steet heeren Jan Reynerssoen priester proost in der tijdt des cloosters van Zenwijnen tot behoeff der proostijen ende gemeyns convents des cloosters van Zenwijnen voirscr. erfelycken te besitten. Ende Willem die Rover voirscr. verteech opten brieff ende op tgehout des brieffs voirscr. ende geloeffde daerop doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen daer met recht op vertijen sollen. Ende geloeffde oyck te waren van sijnre wegen heren Jan Reynerssoen proost tot behoeff der proostijen ende gemeyns convents des cloosters van Zenwijnen voirscr. den brieff ende tgehouwt des brieffs voirscr. jaer ende dach als recht is voor allen diegene die ten recht commen willen ende alle voorplicht aff te doen van denselven van sijnre wegen. In orkonde onser letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert vier ende tzestich des sonnedaeghs nae Sinte-Laureynsdach des heyligenmartelaers.
        Dat dese copie is gecollationeert ende accordeert mitten
        originaelen besegelden brieff attestere ick notaris onderge-
        schreven. Toirconde
                  H. van Zoerendoncq notaris 1615
Het handgeschreven inventarisnummer is onduidelijk/onleesbaar.
Transfix.
Hangt aan: 10-01-1420
Bron: Klooster Marienschoot te Zennewijnen, inv. 230-6 (Pag. 259)
100 ) 27-04-1387. Gerechtelijke procuratie op de kanunnik Rudolphus Tam ter behering van 's kapittels goederen onder Tuil. (Mede in vidimus d.d. 1404)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-12-2016.
Universis presentia visuris nos Johannes de Este Alardus de Werdenberch Alardus de Vauderic Hermannus Spijeghel de Herwinen Rodolphus
Pauwe Johannes vanden Poel Johannes de Vico Huberti et Hubertus Schoecke scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram judice jurato
domini nostri duce Ghelrie in insula Tijelen et nobis in pretorio? de Tuel pro tribunali sedentibus magister Rodolphus dictus Tam canonicus ecclesie Sancte Maria Traiectensis
cum quibusdam litteris sigillo venerabilis viroris decani et capittuli dicte ecclesie Sancte Marie Traiectensis sigillatis in quibus litteris ... constituerunt ...
.... dmn. mag. Rodulphum .... procuratorem actorem ... etc ...
....
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo septimo feria tercia post diem beati Marci ewangeliste
Oorspronkelijk met 8 zegels, die van Alardus de Vauderic is af, sommige zijn flink beschadigd.
NB. Het Utrechts Archief dateert deze akte foutief op 1387 april 30.
Kopie in Verzameling Buchel-Booth, inv. 5, folio 204v bij welke foutief staat 'scabini in Tiel'.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 865-1