Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Tuil | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

21-11-1341. Eigendomsbewijs voor heer Ghiselbertus Koc de Nederynen, ridder, van 3 morgen uit 1½ hoeve land te Hier in het Broek, afkomstig van Ghoswinus Holle.
Schepenen: Gherardus Holle en Hermannus de Domo Lapidea [Steenhuis]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2023.
Universis presentia visuris nos Gherardus Holle et Hermannus de
Domo Lapidea scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Ghoswinus Holle vendidit et optulit pro centum libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria iugera
unum et dimidium hont terre site in jurisdictione de Hier in palude
inter dominum Ghiselbertus Koc de Nederijnen militem et fossam
dictam Marc / dominus Ghiselbertus Koc predicto in allodio sine censu
et aggere exceptis duabus libris censuum inde solvendis hereditarie possi-
dendam et Ghoswinus Holle predicti terre predicti renunciavit promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur
promittens eciam warandiam facere dominam Ghiselberto Koc predictam super
terra predictam per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur
de eadem preter censum memoratum Inde sunt dominus Arnoldus Koc
de Oppijnen miles Ghijselbertus Koc filius domini Ricoldi Kocs miles
Gherardus Buec et Rodolphus Helle fideiussores indivisi. Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo primo vigilia
beate Cecilie virginis
Aan allen die dit document zullen zien maken wij Gerard Holle en Herman van Steenhuis, schepenen in Tuil, bekend, terwijl wij verklaren dat voor ons is verschenen Gozewijn Holle en dat hij heeft verkocht en aangeboden voor 100 pond aan wettige penningen die aan hem, zoals hij verklaarde zijn betaald, drie morgen, anderhalve hont land, gelegen in het rechtsgebied van Hier in het broek tussen heer Gijsbrecht Koc van Nederijnen, ridder, en de wetering die Marc genoemd wordt, aan de voornoemde heer Gijsbrecht Koc als eigendom zonder cijns en dijkonderhoudsplicht met uitzondering van twee pond aan cijns, die daarvan betaald moeten worden om erfelijk te bezitten; de voornoemde Gozewijn Holle heeft van het voornoemde land afstand gedaan, terwijl hij beloofde allen die rechtens van het genoemde land afstand moesten doen, afstand te laten doen, terwijl hij ook beloofde garantie te geven aan de voornoemde heer Gijsbrecht Koc over het voornoemde land gedurende een jaar en een dag, zoals het recht is tegenover allen die voor het gerecht willen verschijnen en elke verplichting daarover afdoen, die 'voerplicht' wordt genoemd, behalve de vermelde cijns. Daarvan zijn de heer Arnold Koc van Oppijnen, ridder, Gijsbrecht Koc, zoon van Ricold Kocs, ridder, Gherard Buec en Roelof Helle onverdeeld de borgen. Ter getuigenis van ons document. Gegeven in het jaar van de Heer 1341 op de vooravond van het feest van de heilige maagd Cecilia.
1 charter
Vertaling: Willem van Bentum
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1665
28-05-1343. Schepenen van Tuil oorkonden dat Brino van Gellichem / Octo en Volpert, zijn zonen, verkocht hebben aan Walter Wikenbrood, ten gunste van Mechteld, weduwe Arnold van Hoekelen, ridder: land in Herwijnen op ten Geer / op ten Beemden / in Helluschhove, nu Briens Hoeve genaamd
Ingevoerd of laatste wijziging op: 17-4-2023.
Van X hont ende XLIIII½ scaft lants. Item VIII hont ende LXXIX½ scaft lants. Item XVIII merghen een
half hont ende XXXVIII scaft lants, mit X roeden ende XIIII voet dijcs ghecoft teghen Brien van
Ghellichem ende sine kinder.

Universis presentia visuris nos Rodolfus Koc et Matheus de Tuel scabini in Tuel notum facimus protestan-
tes quod venientes coram nobis Brino de Ghellinchem Otto et Volpertus eius filii vendiderunt et optulerunt
pro mille libris legalium denariorum eidem ut fatebantur persolutis x hont xlviij? et dimidiam virgatas terre
sicut in iuridictione de Herwinen opten Gheer inter heredes Ghiselberti de Herwinen Walterum Wickenbroet
et Iohannem Walen ab uno latere et terram altaris Beate Marie Virginis in ecclesia de Herwinen fundati ab a-
lio latere. Item viij hont, lxxix et dimidiam virgatas terre sicut ibidem opten Beemden inter dominum Arnoldum
filium Henrici de Eynspijc presbyterum et Symonem filium Moens. Item xviii iugera dimidium hont et xxxviii
virgatas terre sicut ibidem in manso quondam dicto Helluschhoeve Briens hoeve nunc vocato inter terram
Alaerdi de Haeften domicelle Gheertrudis de Stakenborch et heredum Henrici de Aken videlicet in Spaens
hoeve ab uno latere et terram altaris beate Marie Virginis predicte ab alio latere Waltero Walteri Wicken-
broet ad opus domine Mechteldis relicte domini Gh Arnoldi de Hokelem militis in allodio sine censu et aggere
exceptis decem virgatis et quatuordecim pedibus aggeris sicut ibidem inter heredes domini Arnoldi de Hokelem militis et
aggerem qui quondam fuit Nicholai molendinarii ad predictam terram de iure pertinentem hereditarie possidendas et Bri-
no, Otto et Volpertus eius filii predam terre predicte renuntiaverunt promittentes facere renunciare omnes qui predam
terre de iure renuntiare tenentur, promittentes eciam warandiam facere Waltero Wickenbroet predicto ad opus domine
Mechteldis predicte super terra predicte per annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri comparere volentes et
deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Marcelius filius Arnoldi de Herwinen fideiussor. Nostrarum
testimonio litterarum. Datum anno Domini MCCC quadragesimo tertio feria quarta post beati Urbani.
Aan allen die dit document zullen zien maken wij, Roelof Koc en Matthijs van Tuil, schepenen van Tuil, bekend, terwijl wij verklaren dat voor ons Brien van Ghellinchem, Otto en Volpert zijn zonen, zijn verschenen en hebben verkocht en aangeboden voor 1000 pond in wettige penningen 10 hont, 48 ½ roeden land, namelijk in het rechtsgebied van Herwijnen ‘opten Gheer’ tussen de erfgenamen van Gijsbrecht van Herwijnen, Walter Wickenbroet en Jan Walen aan de ene kant en het land van het altaar van de heilige maagd Maria dat in de kerk van Herwijnen is opgericht aan de andere kant. Tevens 8 hont, 79 ½ roeden land, namelijk aldaar ‘opten Beemden’, tussen heer Arnold, zoon van Hendrik Eynspijc, priester en Simon, zoon van Moen. Tevens 18 morgen, een half hont en 38 roeden land, aldaar namelijk op het landgoed dat vroeger Helluschhoeve werd genoemd, nu Briens hoeve genaamd, tussen het land van Alard van Haeften, jonkvrouw Gheertrui van Stakenborch en de erfgenamen van Hendrik van Aken namelijk in Spaens hoeve aan de ene kant en het land van het altaar van de voornoemde heilige maagd Maria aan de andere kant aan Walter Waltersz. Wickenbroet ten behoeve van vrouwe Mechteld de weduwe van heer Arnold van Hokelem, ridder, in vrij eigendom zonder cijns en dijkonderhoudsplicht met uitzondering van 10 roeden en 14 voeten van de dijk zoals namelijk tussen de erfgenamen van heer Arnold van Hokelem, ridder, en de dijk die vroeger van Nikolaas, de molenaar, was die rechtens hoort bij het voornoemde land, om erfelijk te bezitten en Brien, Otto en Volpert, zijn zonen, hebben afstand gedaan van het bezit van het voornoemde land, terwijl zij beloofden allen afstand te laten doen, die rechtens afstand moeten doen van het bezit van het land, terwijl zij ook beloven een garantie te geven aan de voornoemde Arnold Wickenbroet ten behoeve van de voornoemde Mechteld over het voornoemde land gedurende een jaar en een dag, zoals dat het recht is tegen allen die voor het gerecht willen verschijnen en elke last willen afleggen die op dat land rust, wat ‘voerplicht’ wordt genoemd. Daarvan is Marcelius, zoon van Arnold van Herwinen, de borg. Tot een getuigenis van ons document. Gegeven in het jaar van de Heer 1343 op woensdag na de heilige Urbanus.
Kopieën inventarisnr 1, folio 148, IJ inventarisnr 2, 1e deel, folio 52, H 14
Zie ook regestnr 131 en 199
Datum: woensdag na 25 mei.
Transcriptie en vertaling door Willem van Bentum.
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg
16-08-1530. Schepenen: Arnt Pieck en Arnt van Haeften
Ingevoerd of laatste wijziging op: 16-12-2021.
Wij Arnt Pyeck und Arnt van Haiftenn schepen in Tuijll, tugen dat
voir uns komen sijn Ott van Lexwerdt, ind joffer Anna sijn suster
ind hebben sich bedanckt, ind toe vreden geweest vander deyllonge
End vertech toe weten van oirs vaders versterf End des soe
heft Evert van Huedt hem luden verlaten ind qwitgeschuldenn
van alle uth vorleden pennongen die hij vorlacht heft, soe van
die guederen nyet koemen was, und heft hem luden vursz. gegeven
ther lyfenisse und frunschap, die helft van eyn huis ind hofstat
gelegen inden gericht van Haiften Ind verteghen dair up tot
behoeft Ott ind Anna vursz. erfflick toe besyttenn, In orkonde
unsser litteren Gegeven inden iair ons heren dusent vijfhondert
ind dertich des anderen dages nae unser lyever vrouwe dach assumptionis
Bron: Hof van Gelre, inv. 4916, civ. procesdossier 1548#40, scan 0464.
Bron: Overigen
04-11-1388. Een scepenbrieff van Tuyll, tugende, dat Willem Janss. vercoft heeft, tot behoeff hertoch Willems, erflich 10 1/2 hont lantz, gelegen in den gericht van Hemert, buyten dijcx.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-12-2020.
Universis presentia visuris nos Johannes de Este et Fredericus Koc scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram
nobis Wilhelmus filius Johannis vendidit et optulit pro ducentis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem et
dimidium hont terre sitis in iurisdictione de Hemert extra aggerem inter heredes domini Ghoswini de Vauderic quondam militis
ab uno latere et heredes Rutgeri de Bomel ab alio latere, Godefrido Utenwerde ad opus illustri et magnifici prin-
cipis domini nostri domini Wilhelmi ducis Ghelrie et comitis Zutphanie in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidenda.
Et Wilhelmus predictus dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur
promittens eciam warandiam facere Godefrido predicto ad opus domini nostri ducis Ghelrie predicti super dicta terra per annum et diem
ut iuris est adversus omnes iuri comparere volentes et deponere omne plegium quod “voirplicht” dicitur de eadem nostrarum
testimonio literarum. Datum anno Domini Mº CCCº octuagesimo octavo feria quarta post diem Omnium Sanctorum
Met 2 redelijk goede zegels.
Gepubliceerd in:
- Nijhoff, Gedenkw. III, nr. 135 (pag. 145).
- Van Doornick e.a., Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, Deel IV, pag. 184 ('Erffniss tot Hemert ').
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2408
27-02-1445. Betreffende 4 morgen bij Est.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-11-2020.
J. Wolphart Everit van Wyttenhorst heer tot Doorn, Rossem etc vendidit literas hyreditaras inhaudende vier mergen lants ind gerichte van Est inter Jan van Alpen aen d’een sijde ende Jan van Ghijsen aen d’ander geloeft per Gerit Holl aen Jan van Alpen voirsz in dato 1445 des saterdaechs nae St Mathijsdach, Adolph van Malsen met laste van soeven gulden jaerlicx in allodio; promittens het verloop vande voirsz soeven gulden jaerlicx aff to doen tot dato deses. 5-1-1608.
Bron: Hoge Bank van Tuil (ORA), inv. 1245 (f. 146)
04-11-1388. Noch een scepenbrieff van Tuyll, tugende, dat Steesken van Mauderick vercoft heeft tot behoeff hertoge Willems XIII mergen lants, gelegen in den gericht van den Varick, opten Acker, etc.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-8-2020.
Universis presencia visuris nos Johannes de Este et Fredericus Koc scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Steskinus de Mauderic vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis tredecim iugera terre sitis in iurisdictione de Vauderic in loco dicto Acker inter heredes domini Johannis de Lang-
reke militis ab uno latere et heredes Walteri Scaden ab alio latere, Godefrido Uten Werde ad opus illustri et
magnifici principis domini nostri domini Wilhelmi ducis Ghelrie et comitis Zutphanie in allodio sine censu et
cum aggere ad dictam terram de iure pertinente hereditarie possidendis. Et Steskinus predictus dicte terre renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur, promittens eciam warandiam facere
Godefrido predicto ad opus domini nostri ducis Ghelrie predicti super dicta terra per annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri
comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio literarum Datum anno Domini Mº
CCCº octuagesimo octavo feria quarta post diem Omnium Sanctorum.
Eerder gepubliceerd, op basis van een afschrift dat in details afwijkt van het origineel, in:
- Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415 (Deel IV, pag. 185).
- Nijhoff, Gedenkw. III, nr. 136 (pag. 145). Hij voegt daar aan toe: "De opdragt geschiedde voor Jan van Est en Frederic Koc, schepenen van Tuil (Tule). De laatste breekt zijn wapen à trois marteaux en chef maar voert daarboven een tornooikraag of lambel. Verg. het aanget. deel II, bl. 73."
Ik zie die extra lambel niet; wel bij Jan van Est daarentegen.
Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 488.
De zegels staan online bij www.archieven.nl. Jan van Est zegelt: schild met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met daarover een barensteel met 3 hangers. Sierlijst van vierpas en vierkant.
Bron: Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415 (Deel IV, pag. 185)
13-03-1336. Van schulden, die men Bruistynen, heren Johanns (soen) van Herwynen schuldich was, etc.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-8-2020.
Nos Henricus Tredepoel et Rutgerus cognatus Cristine scabini in Tuel protestamur quod Theodericus
Wautart de Tuel ut principalis debitor, Johannes de Herwinen ut fideiussor, promiserunt Brustino
filio Johannis de Herwinen viginti quinque libras denariorum legalium grosso regis Turonensis pro sedecim denariis computatis
et alio bono pagamento in valore equali ad Pascha post unum annum affuturum proximo et ad duos
annos deinde proxime affuturis, quolibet anno in festo Pasche viginti quinque libras denariorum legalium
dicte monete persolvendas ad jus terre nostre - Nostrarum testimonio literarum - Datum anno domini Mº CCCº trice-
simosexto, in crastino beati Gregorii pape.
Met 2 goede zegels.
Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 570.
Eerder gepubliceerd in: Nijhoff, deel IV, pag. 242, met (foutief) regest.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2377
04-07-1363. Rudolf de Cock van Waardenburg en Rudolf Pauwen, schepenen te Tuil, oorkonden dat Jan de Cock van Opijnen, enerzijds, en Nicolaas van Haaften, anderzijds, hebben beloofd zich aan de afspraken in de voorwaarden voor het huwelijk van Nicolaas van Haaften met jonkvrouw Johanna de Cock van Opijnen, zuster van Jan, te zullen houden. Volgens deze huwelijksvoorwaarden bestond Johanna’s vaderlijk en moederlijk erfdeel uit een hofstede in het gerecht Hiern met 24½ morgen land, en een gift van 400 pond ineens en 40 pond per jaar.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-7-2020.
Bron: Proefschrift van Dr. H.J.J. Vermeulen. Bouwsteen en Toetssteen: Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie gecentreerd rond het Gelderse geslacht De Cock. Rijksuniversiteit Groningen.
Herkomst: Saint-Georg sur Meuse, kasteel Warfusé, archief Oultremont, afdeling Balgoijen, doos 1, nr. 1 bis.
Bron: Overigen
26-07-1339. Acte van schepenen in Tule, wegens een gerigtelijk verwin op de goederen van Joan van Herwinen, wegens verschuldigd geld aan Joh. Voecht.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-7-2020.
Universis presencia visuris nos Otto de Haeften Henricus Tredepoel et Rutgherus cognates Christine
scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis preco juratus ducis Ghelrie in
Insula Tylensis recognovit se monuisse ex parte Johannis Voechts ex Campo Johannis de Her-
winen super centum libris denariorum quos ipse Johanni Voecht predictus debuit prout in litteris scabi-
nalis super hoc confectis plenius continetur Post hec protestamur nos interfuisse ubi Johannes
Voecht predictus injudicatus est per judicem quo ad omnes jus in omnibus bonis Johannis
de Herwinen predictus sitis in jurisdictione de Herwinen pro denariis antedictis et judice requi-
rente a nobis quid Johannes Voecht predictus cum bonis Johannis de Herwinen predictis foret
facturus sententiavimus super hoc quod ipse venderet ea ad jus terre nostre Acta sunt hec
sub anno domini Mº CCCº tricesimonono feria quinta post beatorum Petri et Pauli apostolorum {1} Et nos Henri-
ricus Tredepoel Rutgherus cognatus Christine et Johannes Rike scabini in Tule protestamur quod
veniens coram nobis preco juratus predictus recognovit se proclamasse in ecclesia de Herwinen
tribus diebus dominicis debite hora missa omnibus bonis Johannis de Herwinen in jurisdictione de Her-
winen sita que proclamari solent et debent ea fore vendenda per Johenni Voecht predictus pro
denariis antedictis Post hec protestamur quod veniens coram nobis Johannes Voecht predictus vendi-
dit ea forma qua jus terre nostre dictat, omnia bona Johannes de Herwinen in jurisdictione
de Herwinen sita et ibidem in ecclesia debite proclamata Johanni de Hellu pro dicte denariorum lega-
lium libris Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº tricesimonono feria secunda post
beate Jacobi apostolorum
Zegel, o.a.
Naam op charter: Henrick Tredepoel
Kwaliteit / functie: schepen van Tiel [sic. Tuil]
Randschrift: * HENR. TREDEPOEL. DE. HELV
Voorstelling: schild met klimmende geit en l. een 6 puntige ster

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 341.
Transfix.
Aanhangend: 22-02-1342
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2383
06-12-1337. Akte betreffende de verkoop bij executie van de goederen van Jan van Herwijnen (onder Tuil) aan Jan Cansen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-7-2020.
Universis presencia visuris nos Rutgherus cognatus Cristine et Gerardus Holle, scabini in Tuyll, notum
facimus protestantes, quod constitutus coram nobis Rodolphus Delf, preco juratus domini nostri comitis Ghelrie,
in Insula Tylensis, recognovit se monuisse ex parte Brustini filii Johannis de Herwinen, Theodericum
Wautart de Tuel, tamquam principalem debitorem, et Johennum de Herwinen, tamquam fideiussorem, super
viginti quinque libris denariorum, quos ipsi predicto Brustino debuerunt, prout in literis scabinalibus super hoc
confectis plenius continetur. Post hoc protestamur nos interfuisse, ubi Brustinus predictus injudica-
tus est per judicem quo ad omne jus in omnibus bonis Theoderici Wautarts predicti sitis in iurisdictioni-
bus de Herwinen, de Haeften et de Tuel, et omnibus in bonis Johannis de Herwinen sitis in iuris-
dictione de Herwinen, pro denariis et pena antedictis, et judice in singulis jurisdictionibus requirente a
nobis quid Brustinus predictis coram nobis predictis omnibus foret facturus, sentencimus super hoc, quod ipse
venderet ea ad ius terre nostre. Acta sunt hec sub anno Domini Mº CCCº tricesimo septimo, dominica
die post beati Severini. Et nos Rutgherus cognatus Cristine, Gherardus Holle predicti, Henricus
Tredepoel et Hermannus de Domo Lapidea, scabini in Tuel, protestamur, quod constitutus coram nobis preco
iuratus predictus recognovit se in ecclesia de Herwinen tribus diebus dominicis debite hora misse omnia bona
Theoderici Wautarts et Johannis de Herwinen et sita ibidem in iurisdictione, que proclamari solent et debent,
et omnia bona Theoderici Wautarts predicti in ecclesijs de Haeften et de Tuel tribus diebus dominicis de-
bite hora missa que eciam bona proclamanda et sita ibidem in iurisdictionibus sunt proclamasse ea bona omnia
vendenda fore per Brustinum predictum pro denariis antedictis. Post hec protestamur quod constitutus
coram nobis dictus
Brustinus vendidit ea forma qua jus terre nostre dictat omnia bona Theoderici Wautarts predicti
sita in iurisdictionibus de Herwinen, de Haeften et de Tuel et ibidem in ecclesiis debite proclamata Johanni
Cansen pro viginti quinque libris denariorum legalium. Acta sunt hoc sub anno domini Mº CCCº tricesimo septimo,
feria quinta post beate Katerine virginis Et nos Ghiselbertus de Tuel, Gherardus Holle et Hermannus
de Domo Lapidea, scabini in Tuel, protestamur quod constitutus coram nobis Brustinus filius Johannis de Herwi-
nen predictus, vendidit ea forma quam jus terre nostre dictat, omnia bona Johannis de Herwinen dicti
et in jurisdictione de Herwinen sitis et ibidem in ecclesia debite proclamata, Johanni Cansen predicto pro vigin-
ti solidis denariorum legalium Cancellationem "et pena" approbamus Nostrarum testimonio literarum. Datum anno domini Mº
CCCº tricesimo septimo, in die beati Nicholai episcopi.
Druk: Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415 (Deel IV, pag. 243).
Die publicatie is echter gebaseerd op een afschrift in 'Register A', folio 74v, getiteld "Getuchenissebrieff der schepen van Tuyll van manenisse ende vervolgenisse der schout voerrs. etc." Dat afschrift bevat veel fouten; één van de annotaties in de publicatie is zelfs "Ook deze zin Is in hooge mate bedorven, zoals eigenlijk de geheele brief." Dat is niet verwonderlijk want los van de fouten mist het afschrift zelfs diverse zinsdelen.
De transcriptie hier gegeven is gebaseerd op het origineel.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 323.
Met de zegels van Gherardus Holle, Henric Tredepoel, Hermannus de Domo Lapidea en Ghiselbertus de Tuel.
Een zegel is verloren.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2387
05-11-1342. Schepenen: Johannes Pauwe en Ghoswinus Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-7-2020.
Universis presencia visuris nos Iohannes Pauwe et Ghoswinus Helle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veni-
ens coram nobis preco juratus domini nostri ducis Ghelrie in insula Tylensis recognovit se monuisse ex parte Alardi de Buren
filij Gherardi de Werdenberch, Enghelbertium filium Theoderici, Theodericum filius Enghelberti et Ynwanis Zalme ut princi-
pales debitores super sexaginta libris denariorum legalium quos ipsi Alardo predicto debuerunt prout in litteris scabinalebus super
hoc confectis plenius continetur Post hec protestamur nos interfuisse ubi Alardus de Buren predictus injudicatus est per
iudicem quoad omne jus in omnibus bonis dictorum principalium debitorum sitis in iurisdictione de Vuren pro denariis antedictis
et judice requirente a nobis quid Alardus de Buren predictis cum bonis predictis ess... facturus sentenciavimus super hoc quod
ipse venderet ea ad ius terre nostre Acta sunt hec sub anno domini Mº CCCº quadragesimo secundo in die beati Lamberti Post hoc pro-
testamur quod veniens coram nobis preco iuratus predictus recognovit se proclamasse in ecclesia de Vuren tribus diebus
dominicis debite hora misse omnia bona dictorum debitorum principalium in iurisdictione de Vuren sita que proclamari solent
et debent ea fore vendenda per Alardis de Buren predictis pro denariis antedictis Post hec protestamur quod veniens coram
nobis Alardus de Buren predictus vendidit ea forma qua ius terre nostre dictat omnia bona dictorum debitorum principalium
in jurisdictione de Vuren sita et ibidem in ecclesia debite proclamata Arnoldo de Hoy pro trigintanovem libris denariorum
legalium Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini M CCC quadragesimosecundo feria tertia post diem Omnium sanctorum
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1925
28-06-1362. Schepenen: Gherardus Holle en Gherardus filius Johannus, Gherardus Holle en Albertus Schuerman
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-7-2020.
Universis presentia visuris nos Gherardus Holle et Gherardus filius Johannus scabini in Tuel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis preco juratus domini nostri ducis Ghelrie in insula Tylensis recognovit
se mnuisse ex parte commendatorum dominorum Theutonicorum de Tyla heredes Henrici filii Bertrardis? ....? posses-
sores duarum perticarum terre site in jurisdictione de Hemert inter dominum de Buren et inter Alardum de Vau-
deric super decem solidis denariorum legalium annui census ...
.... dominus Wilhelmus vander
Hontsborch? tamquam commendator dominorum Theutonicorum predictorum de Tyle injudicatus est per judicem quo ad omne
jus in hereditate predicta ex qua census predictus ...
...
...Acta sunt hec
sub anno domini M CCC sexagesimo secundo dominica die post diem beati Servatij {1} Et nos Gherardus Holle pre-
dictus et Albertus Schuerman scabini in Tuel protestantes quod veniens coram nobis preco juratus ante-
dictus recognovit ...
...
.... Post hoc protestamur quod veniens coram nobis dominus Wilhelmus tamquam commendator
predictus, vendidit ea forma qua jus terre nostre dictat hereditatum predictatum ...
.... Petro Maesvoet? de
Groesbeke pro octo libris denariorum legalium habendam et possidendam ...
...
... Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini M CCC sexagesimo secundo feria tercia post diem nativitas beati Johannis baptiste {2}
1. Datum : zondag na 13 mei = 15-5-1362
2. Datum: dinsdag na 24 juni = 28-06-1362.
Met de zegels van Holle en Schuerman.
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1363
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2854-0.2
27-08-1445. Eene hofstad met zeven morgen lands te Wadenoyen door Mechteld weduwe van Johan van Beesde ten behoeve des hertogs opgedragen, 1445 augustus 27 (1445, des neesten vrijdages na St. Barthelmeusdach). 1 charter
Schepenen: Johan van Asperen van Vuern en Johan van Schonauwen.
Akte van transport door jonkvrouw Mechtelt, weduwe van Johan van Beesd heer Geritsz., ridder, aan hertog Arnold, van een hofstad c.a. te Wadenoijen, haar aangekomen van wijlen haar tante jonkvrouw Jutte, Jan Stormsdr.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2020.
De zegels staan online.
N.B. Zie Martens van Sevenhoven, Leenaktenboeken. Nijmegen, 530.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 732.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 1367
11-01-1438. Gerit van Beesde Jans zoon draagt voor schepenen van Tuel ten behoeve des hertogs op een huis en hofstad in den geregte van Hellu.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2020.
Wij Jan van Schonouwen ende Herman Hack scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gerit van Beesde Jans soin van Beesde ende heeft
vercoft ende opgedragen voir seshondert gouden gulden .... een huijs ende hofstat
mit alle hoirre potinge tymmeringe ende toebehoren ende mit lande dair after aengelegen haudende tsamen sevendalve mergen lants
anderhalf hont lants myn gelijc dat dair gelegen is inden gericht van Hellu tusschen Walraven van Asperen ende van Vuern
aen die een sijde Ghijsbert die Kock ende Jacop Maes soin aen die ander sijde streckende vanden gemeinre straten totten
Corengrave toe. Ghijsbert Hacken tot behoef des hogeboren doirluchtige vorst hertoge Aerts hertoge van Gelren van
Gulic ende greve van Zutphen in enen eijgendom ....
... Voir welck erfenisse ende goet die
... vorst voirsz vrijen ende eijghenen sal Gerit van Beesde voirsz ses mergen lants gelegen
inden gericht van Tuel in die Haer tusschen die Enggrave ende ...
die Gerit van Beesde voirsz tot deser tijt van hem the leen helt.
....
N.B. Beide zegels van de schepenen staan online, maar op moment van schrijven foutief gedateerd op 12-01-1438.

N.B. Voor een bedrag van 600 goudgulden en in ruil voor bevrijding uit het leenverband van 6 morgen land onder Tuil, gelegen “in die Haer”. Gijsbert van Beesd Jansz. 1438 met dit huis c.a. beleend “tegen een gevrijd goed in den gerichte van Tiel [sic]”, Martens van Sevenhoven, Leenaktenboeken. Nijmegen 211; blijkt daar 1467 “dat huys tot Haeften” [geworden] te zijn. Het land onder Tuil niet in het leenregister gevonden.

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 734.
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2459
22-02-1342. Transfix, waarbij de vorenstaande verwinsbrief en het recht derselve voor schepenen van Tule gecedeeert wordt aan Alard van Haeften. Schepenen: Johannes Pauwe en Ghosuinus Helle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-7-2020.
Universis presencia visuris nos Johannes Pauwe et Ghosuinus Helle scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veni-
entes coram nobis domicelle Ulindis et Agnesa eius soror filie Johannis de Hellu cum earum tutore electo vendiderunt
et optulerunt pro decem libris denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia
in dicta littera contenta prout ibidem continentur et omni.. iuris? quod dicte domicelle habent? in dicta littera et ... contentis
.... Alardo de Haeften hereditarie possidenda et dicte domicelle videlicet? Ulindis et Agnesa cum earum tutore electo
litere predicte et contentis eius? et ..... suo ad opus Alardi de Haeften predicti renunciaverunt Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno domini Mº CCCº quadragesimosecundo in die beate Petri ad cathedram
Zegels (staan online):
Pauwe. in sierlijst van driehoek en driepas een doorsneden schild met in schildhoofd een vogel en in schildvoet 3 vair palen. Randschrift: S`IHOIS*/* PAWE. DE/ TOEL
Helle: gearceerd schild met twee dwarsbalken. Randschrift: + S`GOESWINI HELLE DE NEDERINEN

Voorheen: Charterverzameling (0243), inv. 342.
Transfix.
Hangt aan: 26-07-1339
Klik om een foto of scan te zien: Zegel Helle  
Bron: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen , inv. 2383
07-02-1386. Schepenen: Rodolfus Ottonis en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-1-2019.
Universis presentia visuris nos Rodolfus Ottonis et Jacobus Huberti scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes
Bouman vendidit et obtulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis dimidium jugeri terre sitis in jurisdictione de
Hemert extra aggerem in loco dicto Uterdijke opt tZant inter Gherardum die Coeter et Mechteldem{?} relictam Hermanni Eccreni Gherardo
predicto in allodio sine censu
et sine aggere hereditarie possidum et Johannes predictes dicte terrre renunciavit promittens facere renuntiare omnes qui
dicte terre de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Gherardo predicto super terra predicta per annum et diem ut juris est
adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem superscriptionem hereditarie approbamus nostrarum
testimonio litterarum datum anno domini Mº CCCº octuagesimo sexto feria secunda post diem beate Aghate.
Datum: is een probleem. Het Nat. Archief dateert op 7 febr. Maar 'feria secunda post' betekent 'de maandag na' 5 februari. En als er 'de tweede dag na' wordt bedoeld, dan werd in dat geval de eerste dag meegeteld, dus dan wordt het de volgende dag.
St. Agathe valt in 1386 op een maandag. Dus ofwel het moet gelezen worden als 'de volgende dag' (6 feb.), ofwel het is een volle week later (12 feb).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-1
08-11-1434. Derijc van Weerdenborch en Herman Hacke, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Aelbert Quekel heeft verkocht en overgedragen voor 70 gouden gulden 1 morgen land onder Hemert buitendijks op 't Sant, aan Arnt Rutghers, bij welke verkoop naast de verkoper ook Ghijsbert Quekel Aelbertss., Hubert Heynricssoen, als man en voogd van Margriete Corstins en Lijsbeth Aelberts Quekels dochter vrijwaring hebben gegeven, en dat vervolgens Arnt Rutghers dit land weer aan Ghijsken Quekel Aelbertss. in erfpacht gegeven heeft voor 3 gouden overlandse rijnse gulden 's jaars.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Deriic van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aelbert Quekel ende heeft vercoft
ende opgedragen voir tseventich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Hemert buten diics opt Sant tusschen Gheertruyden Hubert Tayen dochter ende Aelbert voirss. Arnt Rutghers soin in
enen eijgendom sonder thijns ende sonder diick erfeliken te besitten ende Aelbert voirss. verteech op dit lant voirg. ende geloefde
dair op doin te vertijen allen die gene die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waren Arnt voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven
voirt Ghijsbert Quekel Aelberts soin, Hubert Heijnricss soin als momber ende witteftich man sijns wijfs Margareten Corstiin
die wijf was Deriicx Hellincs ende Lijsbette Aelberts Quekels dochter mit horen gecoren momberen vertegen op dit lant voirss. tot behoef
Arnts Rutghers soins voirss. erfeliken te besitten. Doe dit gesciet was Arnt Rutghers soin voirss. ghaf weder Ghijsbert Quekel Aelberts
soin voirss. dit lant voirg. in enen jairliicschen erfthijns te besitten voir drye gouden overlensche rijnsche gulden ghenge ende geve of ander
goet payment in geliker weerde op Sunte Martijns dach inden wiinter naest comende over een jair ende dair nae alle jair eweliken voir drye
gouden overlensche rijnsche gulden ghenge ende geve of payment als voirss. is jairlix altoes op Sunte Mertijns dach inden wiinter Arnt
Rutghers soin vurss. te betalen. Welke thijns voirss. weert zaecke dat hij alle jair eweliken opten voirss. termijn der betalinge niet be-
taald en were soe salder alle dage dair naest comende een peen van enen gueden auden vleemschen groten opten voirss. thijns wassen
ende gaan welke peen te ghader mitten thijns voirg. Arnt Rutghers soin voirg. uten voirss. lande verhalen sal ende mach wanneer
hij's niet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vier hondert ende vyer ende dertich
des manendages nae Sunte Willebroerts dach.
Met de zegels van beide oorkonders.

datering: St. Willebrordsdag = 7 november. In 1434 viel dat op een zondag. De maandag daarna is dus 8 november.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-8
09-11-1434. Derijc van Weerdenborch en Herman Hacke, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Arnt Rutgherssoin heeft verkocht en overgedragen voor 70 gouden gulden de brief d.d. 1434 november 8, waardoor deze gestoken is, aan Gooswijn Quekel ten behoeve van Vrederic Joede.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Deriic van Weerdenborch ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Arnt Rutghers soin ende heeft vercoft ende opgedragen
voir seventich gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle
't ghehaut des briefs als dair in gescreven steet Goeswiin Quekel tot behoef Vrederics Joeden erfeliken te besitten ende Arnt voirss. verteech
opten brief ende opt ghehaut des briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van sijnre wegen dair mit recht op vertijen sullen
ende geloefde oeck te waren van sijnre wegen Goeswiin voirg. tot behoef Vrederics Joeden voirss. den brief ende 't ghehaut des briefs voirss. jair ende
dach alst recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van siinre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vyer ende dertich des dinxsdages nae Sunte Willebroerts dach voir Sunte Mertijns avont.
Met de geschonden zegels van de beide oorkonders.

datering: St. Willebrords dag = 7 november viel in 1434 op een zondag. Dinsdag daarna was 9 november, en dat is inderdaad een dag voor St. Maartensavond, waarmee werd aangeduid de avond voor St. Maarten, dus 10 november.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-9
19-01-1405. Schepenen: Arnt die Koc en Jan Doelvoet Heijnrics soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Arnt die Koc ende Jan Doevoet Heijnrics soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheriit Gerardus
soin ende heeft vercoft ende opgedragen voir vijftich gouden gulden guet ende gheve die hij ghiede dat hem betaelt
sijn een vierdel van dordenhalven margen lants alsoe groet ende alsoe cleijn als sij gelegen sijn inden ghe-
richt van Hemert opten uterdijck geheijten 'tSant tusschen Mechtelt Rutghers ende Hubert Taijen voirt van
twe hont ende van enen dordel van enen hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen Hubert
Taijen an beijden sijden Hubert van Loen bastaert soin Gerardus Coters in enen eijgendom sonder tijns
ende sonder dijcke erfelike te besitten ende Gheriit Gerardus soin voirg. verteech op dit vierdel van den
lande voirss. ende geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die daer mit recht op vertijen sullen
ende geloefde oec te waren Hubert van Loen voirss. dat vierdel vanden lande voirss. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doin vanden selven. In
orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vive des manendages nae Sunte Ponciaens-
dach.
datering: St. Pontiaans = 14 jan. In 1405 viel dat op een woensdag. Dus de maandag daarna was 19 jan.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-3
03-07-1481. Johan die Kock en Heynrich van Tuyll, schepenen in Tuyll, oorkonden dat Gerit die Joede heeft verkocht en overgedragen voor 200 pond 2 morgen land onder Hemert op 't Sant aan Johan Nerinck, te lossen met 100 rijnse gulden 20 witte stuivers hollands (binnen 7 jaren?).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Johan die Kock ende Heijnric van Tuyll scepen in Tuyll tugen dat voor ons komen is Gerit die Joede ende heeft
vercoft ende opgedragen voir twee hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn twee margen
lants gelegen inden gericht van Hemert opt Sant tusschen Johan Nerinck boven ende die papelicke
proevent van Hemert beneden noirtwaart die gemeijn strait ende zuytwaart erffgenamen Wilhems van
Hornen Johan Nerinck vurss. in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijck erffelick te besitten ende Gerit
die Joede vurss. verteech op dit lant vurss. hij geloiffden dair op doin te vertijen alle die gene die met recht
dair op vertijen sullen hij geloiffden oic te waeren Johan Nerinck vurss. dit lant vurss. jair ende dach alst
recht is tegen alle die gene die ten recht komen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven
mit vurwairden toegedain dat Gerit die Joede vurss. dit lant vurss. sall moogen loessen op den Heiligen
paischdach naest komende ende soeven jaer dair na alle jair der jaeren vurss. op den Heiligen paisch
dach mit hondert rijnsche gulden twintich witte stuvers hollansch payement in tijt der betalingen genge
ende geve gerekent voir elcken gulden off ander guet payement dair voer in gelijker weerden Johan
Nerinck vurss. voir die loesse des lants vurscr. te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heren
dusent vierhonderdt een ende tachtentich des dynxdagen na ons liever vrauwen dach visitacio.
Met de geschonden zegels van beide oorkonders.

datering: onze lieve vrouwen dag visitatio = 2 juli. In 1481 viel dat op op een maandag.
De disndag daarna is dus 3 juli.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-10
11-08-1416. Schepenen: Wolfaert van Culenborch en Gherit van Beesde heren Gheriits soin van Beesde [wilner*] ridders
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Wolfaert van Culenborch ende Gherit van Beesde heren Gherits soin van Beesde wilner ridders scepen
in Tuel tugen dat voir ons comen is heren Jan Gherits Coeters soin priester ende heeft vercoft ende opgedra-
ghen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn yllef hont lants
gelegen inden gericht van Hemert opten uterdiicke tusschen Hubert van Loon ende Aelbert Quekel voirt twe
hont lants gelegen inden gericht voirss. op die voirg. stat tusschen Gheertruyden Hubert Tayen dochter an
beijden sijden Gheertruyden Hubert Tayen dochter voirss. in enen eijgendom sonder tijns ende sonder diicke
erfeliken te besitten ende heren Jan voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen
die ghene die dair mit recht op verteijen sullen ende geloefde oec te waren Gheertruyden voirss. dit lant voirss.
jair ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin
vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende sestyen des
dinx daghe nae Sunte Laureijns dach.
datering: St. Laurijns dag is op 10 augustus, In 1416 viel dat op een maandag. De dinsdag daarna is dus 11 augustus.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-4
09-04-1428. Derijc van Weerdenborch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Heynric van Dorne Heynricszoon is overeengekomen met Gheertruyd Hubert Tayendochter, dat de vorderingen van Heynric, waarmee 1/3 van 7 hond en nog 4 hond land op 't Sant buitendijks onder Hemert, toebehorende aan Gheertruyd, zijn bezwaard, te allen tijde aflosbaar zijn met 100 gouden gulden van elk 13 vlaamse groten.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric van Dorne
Heijnrics soin ende heeft geloeft Gheertruyden Hubert Tayen dochter als dat sij ten ten ewigen dagen wanneer sij wille
loessen mach een dordel van seven hont lants gelegen inden gericht van Hemert buten diics opt Sant tusschen
Aelbert Quekel ende Hubert van Loen. Item vyer hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen die
voirss. lantgelegen altoes wanneer sij wille opten heijligen Paesdach of binnen acht dagen dair naest comende mit
hondert gouden gulden wair aff elken gulden voirss. wairt sal sijn dertyen vleemsche groet ghenge ende geve of mit
ander guede payment in geliker weerde Heijnric van Dorne voirss. voir die loesse des lants voirss. te betalen ende als
die loesse des voirs. lants gesciet were als voorss. is soe sullen die briefe die Heijnric voirss. vanden voirss. lande heeft
quijt sijn ende niet langher dude{n. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende
tweijntich des vridages nae paesdach.
datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april. De vrijdag daarna was dus op 9 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-6
10-04-1428. Derijc van Weerdenberch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Heynric van Dorne Heynricssoen verkocht en overgedragen heeft voor 100 gouden gulden de brief, waardoor deze gestoken is, aan Gheertruyde Hubert Tayen dochter ten behoeve van Janne Derijc Beernts Smeedssoins dochter
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric van Dorne Heijnrics soen
ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn den brief dair
desen tegenwordigen brief doirsteken is ende alle 't gehaut des briefs als dair in gescreven steet Gheertruyden Hubert Tayen
dochter tot behoef Janne Deriic Beerntss. Smeeds soins dochter erfeliken te besitten behaudeliken nochtant Gheertruyden voirss.
hoirre loessen die sij mit recht heeft anden lande dat inden brief gescreven steet dair desen brief doirsteken is geliic als die sce-
pen brief van Tuel dair aff ynheelt die dair op gemaeckt is ende Heijnric voirss. verteech opten brief ende op 't gehaut des
briefs voirss. ende geloefde dair op doin te vertijen allen die gene die van siinre wegen dair mit recht op vertijen sullen ende
geloefde ooc te waren van sinre wegen Gheertruyden voirss. tot behoef Jannen voirss. den brief ende 't gehaut des briefs
voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende van sinre wegen alle voirplicht aff
te doin vanden selven behaudeliken Gheertruyden voirss. hoirre loessen voirss. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert ende acht ende tweijntich des saterdages nae paesdach.
De zegels van beide oorkonders zijn verloren.

datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april, dus de zaterdag daarna is 10 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-7
08-04-1428. Derijc van Weerdenberch en Willem van Heze, schepenen in Tuel, oorkonden, dat Gheertruyt Hubert Tayen dochter heeft verkocht en opgedragen voor 100 gouden gulden 1/3 van 7 hond land onder Hemert buitendijks op 't Sant en 4 hond land eveneens aldaar, aan Heynric van Doerne Heynrics soen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 6-1-2019.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Gheertruyt Hubert Tayen
dochter mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die sij ghiede
dat hoir betaelt sijn een dordel van seven hont lants gelegen inden gericht van Hemert buten dijcs opt Sant tusschen here Aelbert Que-
kel ende Hubert van Loen. Voirt vyer hont lants gelegen inden selven gericht in die voirss. stat tusschen dese voirss. lant gelegen alsoe
ver als sij inden voirss. lande mit recht gheerft is Heijnric van Doerne Heijnrics soin in enen eijgendom sonder thiins ende sonder
dijcke erfeliken te besitten ende Gheertruyt mit horen gecoren momber voirss. verteech op dit vercofte lant voirss. ende geloefde
dair op doin te vertijen allen die gene die dair mit recht op vertijen sullen ende geloefde oec te waren Heijnric van Doerne
voirss. dit vercofte lant voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff
te doin vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweijntich des
donredages nae Paesdach.
De zegels van beide oorkonders zijn verloren.

datering: in 1428 viel pasen op zondag 4 april, dus de donderdag daarna is 8 april.
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-5
21-04-1340. Eigendomsbewijs voor heer Ghiselbertus Koc de Nederynen, ridder, van 3 morgen 77 roeden land onder Hier in het Broek, afkomstig van Rodolphus Kock, zoon van Ghiselbertus de Werdenberch.
Schepenen: Gherardus Holle en Johannes Rike
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-7-2018.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Johannes Rike scabini in Tule notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Rodolphus Koc filius Ghiselberti de Werden-
berch vendidit et optulit pro centum libris denariorum eidem ut fatebatour persolutis
tria iugera et septuaginta septem virgatas terre site in jurisdictione de Hijr
in palude inter dominum Arnoldus de Hokelom militem et Ghoswinus Hollen / dominum
Ghiselberto Koc de Nederijnen militem in allodio sine censu et aggere heredita-
rie possidenda / et Rodolphus Koc predictus terre predicte renunciavit / promittens
facere renunciare omnes qui terre predicti de jure renunciare tenentur promit-
tens etiam warandiam facere dominum Ghiselberte predicti super terra predicta per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voer-
plicht dicitur de eisdem Inde est dominus Johannes Koc de Nederijnen fideiussor
Nostrarum testimonio litterarum Anno domini M CCC quadragesimo vicesima prima mensis
{aprilis}
Aan allen die dit document zullen zien maken wij Gerard Holle en Jan Rike, schepenen in Tuil, bekend, terwijl wij verklaren dat voor ons is verschenen Roelof Koc, zoon van Gijsbrecht van Werdenberch en dat hij heeft verkocht en aangeboden voor 100 pond aan penningen die aan hem, zoals hij verklaarde zijn betaald, drie morgen en 77 roeden land, gelegen in het rechtsgebied van Hier in het broek tussen heer Arnold van Hokelem, ridder, en Gozewijn Hollen aan de heer Gijsbrecht Koc van Nederijnen, ridder, aan de voornoemde heer Gijsbrecht Koc als eigendom zonder cijns en dijkonderhoudsplicht om erfelijk te bezitten; de voornoemde Roelof Koc heeft van het voornoemde land afstand gedaan, terwijl hij beloofde allen die rechtens van het genoemde land afstand moesten doen, afstand te laten doen, terwijl hij ook beloofde garantie te geven aan de voornoemde heer Gijsbrecht over het voornoemde land gedurende een jaar en een dag, zoals het recht is tegenover allen die voor het gerecht willen verschijnen en elke verplichting daarover afdoen, die 'voerplicht' wordt genoemd, behalve de vermelde cijns. Daarvan is de heer Jan Koc van Werdenberch de borg. Ter getuigenis van ons document. Gegeven in het jaar van de Heer 1340 de 21ste van de maand april.
1 charter
Vertaling: Willem van Bentum
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1664
02-12-1425. Schepenen: Wouter Hacke ende Alart van Heije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-7-2018.
Wij Wouter Hacke ende Alart van Heije {1} scepen in Tuel tugen
dat voir ons comen is Dirck Heymerts soin ...
... tusschen Gijsbert Dericks
soen ... heren Anthonus Lambertssoen
pryester ...
... dusent vyer hondert ende vive
ende tweyntich des sonnendaghes nae sunte Andryes dach
1. Hoije
Zie 10-2-1428
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 1)
17-02-1568. schepenen: Johan van Henvijnen en Ghijsbert van der Horst
Ingevoerd of laatste wijziging op: 13-5-2018.
Wij Johan van Henvijnen ende Ghijsbert van der Horst scepenen in Tuyll tuygen dat voir ons comen is Goirt Wilhuuse {1} ende heeft gegiet en de bekent dat hij in een erffmangelinge overgegeven ende opgedragen heeft dordenhalffen mergen lantz gelegen in den gerichte van Senwenden boven lantgelegen Ghijsbert van Werdenburch beneden Dirck Janse noirden die gemeyn straet suytwaert dat convent van Senwenden off soe wie mit recht naestlantgelegen sijn heir Wauter Pelgrumse van Viaenen proest tot Senwenden dijckvrij thijnsvrij ende erffpachtvrij ende vier hont lantz daerinne oick thientvrij erfflicken te besitten. Ende Goirt voirgen. verteech op die dordenhalffen mergen lantz voirscr. ende geloefden daerop doen te verthyen alle diegheene die mit recht daerop verthyen sullen ende ten ewygen daghen te waren als recht is tegen alle dieghene die ten rechen comen willen ende alle voirplicht aff te doen van denselven. Ende Goirt voirscr. gieden oick dat hij voirden voirscr. lande weder hadde andere dordenhalffen mergen lantz gelegen in den gerichte van Drumpt geheyten die Veluwe boven lantgelegen Arnt Janse beneden Zegher Hubertse noirtwaert Noy van Beesde tot Tyell ende suytwaert den Waelldijck ende Goirt voirgen. midden in dat lant mit vier hont lantz geerft is ende dat deze buytinge ende erffmangelinge geschiet is omdat eenenyederen van oir des anders lant beter gelegen was. In oirconde onser litteren gegeven in den jaere ons Heren duysent vijffhondert acht-ende-tsestich den soeventhienden dach smaentz februarii. (in dorso) nr. 90
1. Waarschijnlijk een transcriptiefout voor Goirt Wilhemse.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 217 (Pag. 334)
06-07-1501. Stukken betreffende het financieel beheer van Gerrit en Herberen van Eemskerck, 1486-1508. 9 charters.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 19-4-2018.
Wij .... Asperen van Vuren ende Aert Pieck scepen in Tuijl ... Gerit Roelofs ....
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 594-4
27-10-1419. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Goeswiin van Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderic scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbette
Lamberts Coelhouwers dochter met horen gecoren momber ende heeft vercoft ...
...
.... In orkonde onsen litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende
negentijen des vridaghes nae den illef dusent meghdendach
Met zegel van Goeswijn
Transfix.
Hangt aan: 29-11-1411
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2886-0.1
27-10-1419. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont 3 1/2 roeden land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1400.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderiic scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbet Lamberts Coelhouwers dochter .... ende heeft veroft ende opgedragen ...
... die brieve dair desen tegenwordigen brief doirsteken
is ende alle tghehaut dier brieve als dair in gescreven steet heren Zweder Kubbinck? lantcommelduer der Balyen
van Utrecht der oerden vanden Duijtschen Huijse ....
...
In orkonde ons litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentijen des vridaghes nae den
illef dusent meghdendach
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1400
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2884-0.1
27-10-1419. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1397, 1403.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Lijsbet
Lamberts Coelhouwers dochter mot horen gecoren momber ende heeft vercoft ...
.... die brieve dair desen tegenwordigen brief doirste-
ken is ...
...
..... In orkonde onsen
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende negentijen des vridaghes nae den illef dusent meghdendach
Zegels af.
Datum vrijwel onleesbaar op de scan maar is te herleiden van inv. 2884.0.1
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1403
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2883-0.1
29-11-1411. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Goeswiin van den Sloet
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wij Deriic van Weerdenberch ende Goeswiin vanden Sloet scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Heijnric De-
riics soin ende heeft vercoft ...
... inden gerichte van Hemert
in die Vlaken tusschen Gheriit van Heze ende die nonne van Zenwinen Lijsbetten Lamberts Coelhouwers doch-
ter in enen eijgendom ...
...
Met het zegel van Goeswijn.
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1419
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2886-0.2
15-06-1403. Schepenen: Ot van Haeften otten soen en Ghijsbert van Est
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wij Ot van Haeften Otten soen ende Ghijsbert van Est scepen in Tuijl tugen
dat voir ons comen sijn Fije die wijff was Ghijsbert Hacken mit
horen gecoren momb. Willem {1} Gijsbert Willem ende Wouter kijnderen Ghijsbert
Hacken ende hebben vertegen op die brieff dair desen tegenwoirdige
brieff doersteken is ...
...
... tot behoeff Pelgrums Ghijsberts Hacken soen erffelicken te be-
sitten ...
...
... int or-
konde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende drie
op sunte Vijts dach ...
1. onderstippeld als indicatie van een verschrijving: niet de oudste zoon.
Viti (et Modesti): 15 juni
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 14v)
20-06-1400. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont 3 1/2 roeden land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1400.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wii Peter van Vauderiic ende Godert Schade scepen in Tuel tugen dat voir ons comen siin Aernt
van Ghenpe Aernts soen van Ghenpe ende Luijtgaert siin moeder met horen gecoren momber
ende hebben vercoft ...
.... Hemert ...
.... Heijnriic uten Weerde in enen eijgendom ...
...
... int jaer ons heren M vierhondert des sonnendags nae des heijligen sacra-
ments
Datum: Sacramenti = 9e donderdag na Pasen, de zondag daar na is 20 juni.
Met beide zegels.
Transfix.
Aanhangend: 28-07-1400
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2884-0.3
28-07-1400. Schepenen: Peter van Vauderiic en Godert Schade
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Wii Peter van Vauderiic ende Godert Schade scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
Heijnrijc uten Weerde ende heeft vercoft ...
....
.... Lijsbet dochter Lambert Coelhouwers ...
....
.... M vierhondert opten acht ende
tweijntichsten dach inder maent van Julije.
Transfix.
Hangt aan: 20-06-1400
Aanhangend: 27-10-1419
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2884-0.2
28-07-1367. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Tiel van de goederen die Hubert gen. Kibben van Bomel en Gerard, zoons en erfgenamen van Gerard Philipsz. Vriese, bij gerechtelijke verkoping hadden gekocht en gelegen zijn onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes de Beesde domini Gherbrandi militis et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod
veniens coram nobis preco juratus domini nostri ducis Ghelrie in Insula Tylense recognovit se monisse ex parte commendatoris Domus Teutonice
in Tyla Rutgherum de Bomel filium Gherardi Vriese Philippi tamquam heredem Gherardi Vriesen Philippi sui patris ut principalem? debitorem et
Gherardum filium Gherardi Vriesen predicti tamquam fideiussorem super decem et nonem libras denariorum legalium quos Gherardus Vriese et Gherardus eius
filius predictis dictis commendatori debebant et promiserant? prout in litteris scabinalibus ... etc .... Post hoc protestamur
nos .... Wilhelmus vander Hontsborch tamquam commendatori domus predicte ...etc, etc ...
...
sunt hec sub anno domini Mº CCCº sexagesimoseptimo in crastino nativitas beati Johannis baptiste {1} Et nos Rodolphus Pauwe et Ghiselbertus Hac
Petri scabini in Tuel protestamur quod veniens coram nobis preco juratus antedictis recognovit se proclamasse in ecclesia de Hemert ...
.... omnia bona Rutgheri et Gherardi predictorum in jurisdictione de Hemert sita ...
vendenda per dominum Wilhelmum tamquam commendatorem domus predicte pro denari... antedictis Post hoc protestamur quod veniens coram nobis dom. Wilhel-
mus predictus tamquam commendator Domus Teutonice in Tyla vendidit ... omnia bona Rutgheri predicti pro viginti
solidis denariorum legalium et omnia bona gherardi predicti pro viginti solidis denariorum legalium in jurisdictione de Hemert ...
... Johanni de Beynem ad opus Huberti dicti Kibben hebenda et possidenda ... etc ...
...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº {2}
sexagesimoseptimo feria quarta post beati Jacobi apostoli
1. Datum: de dag na 24 juni = 25-6-1367.
2. Datum: woensdag na 25 juli = 28-7-1367.
Met de zegels van Beesde en Pauwe.
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1367
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2855-0.2
01-08-1367. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Tiel van de goederen die Hubert gen. Kibben van Bomel en Gerard, zoons en erfgenamen van Gerard Philipsz. Vriese, bij gerechtelijke verkoping hadden gekocht en gelegen zijn onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Hubertus dictus Kibbe vendidit et optulit pro quinqueginta libras denariorum
legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omnia eius contenta sicuti ibidem conti-
nentur domino Wilhelmo vander Hontsborch commendatori Domus Teutonice in Tyla hereditarie possidendam et dictus
Hubertus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte sua littere et eius
contentis predictis de iure renunciare tenentur ... etc ...
... Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº sexagesimoseptimo die beati Petri ad Vincula
Met het zegel van Hac. Zie ook het Wapenboek Bommelerwaard, onder hack/ 1249.
Transfix.
Hangt aan: 28-07-1367
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2855-0.1
25-07-1363. Schepenen: Gherardus Holle en Pelegrinus Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-4-2018.
Universis presencia visuris nos Gherardus Holle et Pelegrinus Holle scabini in Tuel notum facimus protestantes
quod veniens coram nobis Petrus Maesvoet? vendidit et optulit pro octo libras denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omnia in dicta littera contenta ...
...
.... Anno domini M CCC sexagesimo tercio die beate Jacobi Apostoli
Met het zegel van Pelegrinus Holle.
Transfix.
Hangt aan: 28-06-1362
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2854-0.1
02-04-1516. Pachtbrief van de Hoge en Lage akker, groot 5 morgen, te Brungen (?).
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Walraven van Malborch ende Airt van Haeften Claesz scepen in Tuel tugen dat Peter Dircksz in manieren hijr na
volgende gepacht ende gehuert heeft tegen den eerberen heeren heer Jan van der Empel commelduer tot Tiel Duijtsches
Ordens den Hogen ende Legen Acker haldende ontrent vijff m.... lants to uru..... twelff .....? lants ....
.... 1512 ...
...etc...
.... Gegeven int jair ons heeren dusent vijffhon-
dert sestien des anderen daghes in der maent april
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2826-0.1
28-06-1498. Acten van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commanderij van Tiel van land in de eninge van Tuel onder Hemert, gerechtelijk verkocht wegens achterstallige schulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Arnt Pieck Arntsz ende Jan Scoeck scepen in Tuijl tugen dat wij daer over gheweest hebben dair nae onsen vonnisse heren
Ghijsbert van Groenenberch priester als een rentmeister in tijt der Duijtscher heren van sunte Walburge toe Tiell overmits den gesworen richter ons
heren van Gelre in Tielreweert nae ingehaut horen? scepen brieve van Tuijll ingeset is tot allen recht in een hofstat met allen
hoere potinge ende toebehoeren houdende omtrent vier hont lants binnen dijcks met sinen erve dair teynden aen buten
dijcks inder eninge van Tuijll ende in den gericht van Hemert gelegen tusschen wilneer Anthonis Henricxsz aen die overste
sijde ende Alert Henricxsz aen die nederste sijde / wolcke lande ende goede voersz Cornelis Gheritsz vercoft heeft heren Ghijsbert
van Groenenberch voersz. als rentmeister ...
...
dusent vierhondert acht ende tnegentich des vijften dach nae sunte Jans
baptist
Met beide zegels.
Wordt opgevolgd door inv. 2874.0.15 (niet op deze website).
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.14
11-02-1461. Schepenen: Aernt van Haeften en Gherit Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Aernt van Haeften ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Roeloff van Groens-
beeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont geven penninge die hij giede dat hem betaelt
siin den brieff daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ende allet tgehout des brieffs als daer
in gescreven steet heren Jan van Maren als scheffener inder tiit des commelduer ...
... etc ....
.... int jaer
ons heren dusent vierhondert eenendetsestich opten elleften dach inder maent van februario
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1461
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.9
10-02-1461. Schepenen: Wilem van Haeften en Willem Eerstenssoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Wilem van Haeften ende Willem Eerstenssoin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons
heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Jans van Maren als scheffe-
ner inder tiit des commelduers ende der heren van den Duijtschen Huijse tot Tiell Jan den Hertoge van gebrecke dat heren
Johan van Maren als scheffener voirsz heeft van twe ende twentich alde gulden schilde genge ende geve ende ellef hoenren
...
gesciede int jair ons heren dusent vierhondert ende tsestich op sunte Nyclaes avont des heyligen biscops {5-12-1460}
Daer nae wij Aernt van Haeften ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is ....
bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit inder
kercken van Vauderick alle guets Jan Hertogen voirsz. inden gericht van Vauderick gelegen ...
...
... voir tien scillinge gever penninge Roeloff van Groens-
beeck te hebben ende te besitten ...
...
... dat verhalen sal ende mach aen benen ende aen schenen Jans Hertogen voirsz ende voirt aen alle guets
dat hij namaels hebben ende crigen mach ten ewygen dagen ...
...
Met zegels Willem Eerstensz, Aert van Haeften en Gherit Scoecke.
Transfix.
Aanhangend: 11-02-1461
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.10
26-10-1456. Schepenen: Ghiisbert die Kocke van Nederijnen en Aert Feije Aernts soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Ghiisbert die Kocke van Nederijnen ende Aert Feije Aernts soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is
die gesworen bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen
heren Jans van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... Heijnrick Rutgers soin van gebrecke dat heren Jan van Maren
als scheffener voersz heeft ... ende van eenendetwentich hoenren die
Heijnrick Rutgers soen voirsz ....
sculdich was ende geloeft had in ... scepenen brieve van Tuel geliick als die inhelt die daer aff gemaect
is Daer na tugen wij dat wij daer over gheweest hebben daer heren Jan van Maren als scheffener van wegen
des commeluers ende der heren voirsz gericht ...
... in alle guets Heijnrick Rutgers soens voirsz dat gelegen is inder eninge van Tuel ende
inden gericht van Hemert ...
... etc ... dit gesciede int jaer ons heren dusent vierhondert sesse ende viiftich opten dorden dach
inder maent van october {3-10-1456} Daer na wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Ne-
derijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode vursz. ende heeft gegiet dat hij verbo-
den heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit inder kercken van Hemert alle guets Heijn-
rick Rutgers soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen dat dat te vercopen were voirt gebreck
vanden gelden ende hoenren voirsz. ...
...
... ende heeft vercoft in alle formen ende manieren ...
... alle guets Heijnrick Rutgers soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen
....
... voir tien scillinge gever penninge Roeloff van Groensbeeck te hebben ende te besitten ....
... etc ..
... daer op wijsden wij dat hij dat verhalen sal ende mach aen benen ende schenen Heijnrick Rutgers soins
....
.... int jair
ons heren dusent vierhondert sesseendeviiftich des anderen dachs na sente cryspinus ende sente cryspinianus dach des heijliger mertelaern
Met het zegel van Aert Feije (of aan inv. 2874.0.6).
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.8
26-10-1456. Schepenen: Ghiisbert die Kocke van Nederijnen en Aert Feije Aernts soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Ghiisbert die Kocke van Nederijnen ende Aert Feije Aernts soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Jans van Maren als
sceffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... Jan Engberts soin van gebrecke dat heren Jan van Maren als scheffener voersz heeft van negentien alde gulden
schilde ende een quartier van enen alde schilt voirsz genge ende geve die Jan Engberts soen voirsz ....
... sculdich was ende geloeft hadde in enen scepenen brieve van
Tuel geliick als die inhelt die daer aff gemaect is Daer na tugen wij dat wij daer over gheweest hebben daer
heren Jan van Maren als scheffener van wegen des commeluers ende der heren voirsz gericht is ...
... tot alle recht in alle guets Jan Engberts soens voirsz dat gelegen is
inder eninge van Tuel ende inden gericht van Hemert ...
... etc ... dit gesciede int jaer ons heren du-
sent vierhondert sesse ende viiftich opten dorden dach inder maent van october {3-10-1456} Daer na wij Walraven van
Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz.
ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit inder kercken van
Hemert alle guets Jan Engberts soins voirsz. dat gelegen is inden gericht van Hemert dat dat te vercopen
were voirt gebreck vanden gelden voirsz. ...
...
... ende heeft vercoft in alle formen ende manieren ...
... alle guets Jan Engberts soins voirsz. inden gericht van Hemert gelegen
....
... Roeloff
van Groensbeeck voir tien scillinge gever penninge te hebben ende te besitten ....
... etc ..
... daer op wijsden wij dat hij dat verhalen sal ende mach aen benen ende
schenen Jan Engberts soins
....
.... int jair
ons heren dusent vierhondert sesseendeviiftich des anderen dachs na sente cryspinus ende cryspinianus dach des
heijliger mertelaern
Met het zegel van Aert Feije (of aan inv. 2874.0.8).
Transfix.
Aanhangend: 27-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.6
27-10-1456. Schepenen: Walraven van Asperen ende van Vuern en Ghiisbert die Kocke van Nederijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Roeloff van Groensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die
hij giede dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ...
.... heren Jan
van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
.... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech opten brieff
...
De datum staat niet op de scan.
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 26-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.5
27-10-1456. Schepenen: Walraven van Asperen en van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 12-4-2018.
Wij Walraven van Asperen ende van Vuern ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir
ons comen is Roeloff van Groensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever
penninge die hij giede dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is
...
.... heren Jan van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren van
den Duijtscen Huijse tot Tiel ... .... erfeliken te besitten
Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech opten brieff ...
.... etc ....
des dorden dachs na sente cryspinus ende cryspinianus dach der heijliger mertelaern
Zegels af.
Transfix.
Hangt aan: 26-10-1456
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.7
28-10-1455. Schepenen: Dirick van Werdenberch en Jan van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-4-2018.
Wij Dirick van Werdenberch ende Jan van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die geswo-
ren bode ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft giegiedt dat hij gemaent heeft van wegen heren Johans
van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ...
... Heijnrick Weert van gebrecke ... ..... Johan van Maren als scheffener
voirsz heeft van tiendenhalven als gulden scilde genge ende geve ende seven? hoenren die Heijnrick Weert
voirsz. heren Johan van Maren als scheffener voirsz. sculdich was ...
....
... daer heren Johan van Maren als scheffener voirsz gericht is ...
... tot allen recht in alle guets Heijnrick Weert voirsz dat gelegen is inder
eninge van Tuel ende inden gericht van Hemert ...
.... Dit gesciede int jaer ons heren du-
sent vierhondert viiffendevifftich op onser liever vrouwen avont nativitatis {7-9-1455} Daer na wij Bartholomeus
Pijecke ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen
bode voirsz. ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter rechter mysse tiit
inder kercken van Hemert alle guets Heijnrick Weerts voirsz. dat gelegen is inden gericht van Hemert
dat dat te verkopen were voir tgebrecke vanden gelde voirsz. ...
... etc ...
... Roeloff van Groensbeeck te hebben ende te
besitten ...
... etc ...
.... int jair ons heren dusent vierhondert viiffenviiftich op sente...
Datum staat niet op de scan maar is vrijwel zeker St. Simon- en Judasdag Apostelen.
Transfix.
Aanhangend: 29-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.2
29-10-1455. Schepenen: Bartholomeus Pijecke en Ghijsbert die Kocke van Nederijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-4-2018.
Wij Bartholomeus Pijecke ende Ghijsbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Roeloff van Grooensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die hij gie-
de dat hem betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdige brieff doirsteken is ende allet tghehout
des brieffs ... ...
heren Johan van Maren als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot
Tiel .... .... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck
voirsz. verteech opten brief ......
...
int jair ons heren dusent vierhondert viiffendeviiftich des anderen dachs na sente Sijmons ende sente
Juden dach der heijligen apostelen
St. Simon- en Judasdag Apostelen valt op 28 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.1
29-10-1455. Schepenen: Bartholomeus Pijecke en Ghijsbert die Kocke van Nederijnen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-4-2018.
Wij Bartholomeus Pijecke ende Ghijsbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen
is Roeloff van Grooensbeeck ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont ghever penninge die hij giede dat hem
betaelt siin den brieff daer desen tegewoerdige brieff doirsteken is ende allet tghehout des brieffs ...
... heren Johan van Maren als
scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ....
.... erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz. verteech
opten brief ......
... int jair ons heren
dusent vierhondert viiffendeviiftich des anderen dachs na sente Sijmons ende sente Juden dach der heijligen
apostolen
NB. St. Simon- en Judasdag Apostelen valt op 28 oktober.
Transfix.
Hangt aan: 28-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.3
28-10-1455. Schepenen: Dirick van Werdenberch en Jan van Vauderick
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-4-2018.
Wij Dirick van Werdenberch ende Jan van Vauderick scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bo-
de ons heren van Gelren in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Johans van Maren
als scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huijse tot Tiel ende van wegen des commeluers
ende des heren vanden Duijtscen Huijse voirsz. Jan Aernts soin van gebrecke dat heren Johans van Maren
als scheffener
voirsz. heeft van viiftien alde gulden scilde genge ende geve ende twelleff hoenren die Jan Aernts soin voirsz. heren Johan
van Maren als scheffener voirsz. sculdich was ....etc ...
... Daer na tugen wij dat wij daer over geweest hebben daer heren Johan van
Maren als scheffener voirsz. gericht is overmits den gesworen richter ons heren van Gelren in Tielreweert tot
allen recht in alle guets Jan Aernts soins voirsz. dat gelegen is inder eninge van Tuel ende inden gericht van
Hemert ...
... etc ...
.... Ende daer na so salt heren Johan van Maren als scheffener voirsz. vercopen tot onsen lant-
recht Dit gesciede int jair ons heren dusent vierhondert viifendeviiftich op onser liever vrouwen avont
nativitatis {7-9-1455} Daer na wij Bartholomeus Pyecke ende Ghiisbert die Kocke van Nederijnen scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode voirsz ende heeft gegiet dat hij verboden heeft als recht is drie sonnendage ter
rechter mysse tiit inder kercken an Hemert alle guets Jan Aernts soins voirsz dat gelegen is inden gericht
van Hemert dat dat te vercopen were voir tgeberecke vanden gelde voirsz. overmits heren Johan van Maren
als scheffener voirsz. Daer na tugen wij dat voir ons comen is heren Johan van Maren als scheffener voirsz.
.... ende heeft vercoft na alle formen
ende manieren geliick als ons lantrecht eijscht ende wijst alle guets Jan Aernts soins voirsz. dat gelegen is
inden gericht van Hemert ....
... voir tien scillinge gever penninge Roeloff van Groensbeeck te
hebben ende te besitten ... etc ...
....
.... viif ende viiftich ... .... sente Symons ende sente Juden dach der heyligen apostelen
De datum is grotendeels onleesbaar op de scan.
De RDO heeft als datum 1 mei 1455. Dat is vrijwel zeker abuis maar is nog niet geverifieerd.
Transfix.
Aanhangend: 29-10-1455
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.4
12-01-1462. Acten van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commanderij van Tiel van land in de eninge van Tuel onder Hemert, gerechtelijk verkocht wegens achterstallige schulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-4-2018.
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is die gesworen bode ons heren van
Gelre in Tielreweert ende heeft gegiet dat hij gemaent heeft van wegen heren Jans van Maren brueder des Duitscen
oerdens Jan Dirics? soin als saecwout Jan Rutgers soin ende Wemmer Otten soin als borgen van gebrecke dat heren Jan
van Maren voirsz heeft van achtendedertich? en? halven gouden Overlensche Riinsche gulden ....
etc ...
Bijna onleesbaar.
Zegels af.
De datum is beredeneerd o.b.v. de transfix en de overige stukken in inv. 2874.
Transfix.
Aanhangend: 13-01-1462
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.12
13-01-1462. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-4-2018.
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Roeloff van Groensbeeck
ende heeft vercoft ende opgedragen voir tien pont gever penninge ... den brieff
daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ende allet tgehout des brieffs als daer in gescreven steet ....
... ... heren Jan van Maren brueder des Duijtschen oerdens
erfeliken te besitten Ende Roeloff van Groensbeeck voirsz verteech opten brieff ...
...
... gegeven int jair ons heren dusent vierhondert tweendetsestich des woensdachs
na den heijligen dartiendach
Met het zegel van Herman Jansz.
Transfix.
Hangt aan: 12-01-1462
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.11
29-11-1468. Acten van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commanderij van Tiel van land in de eninge van Tuel onder Hemert, gerechtelijk verkocht wegens achterstallige schulden.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 9-4-2018.
Wij Heijnrick van Tuel ende Rutger van Tuel scepen in Tuel tuijgen dat wij daer over gheweest hebben daer
na onsen vondenisse Jan van Tyel als reyntmeister inder tijt des commeluers ende der heren vanden Duijtscen Huij-
se tot Tyel na ingehout siinre scepene brieve ingeset is overmits den gesworen richter ons heren van Gelre
in Tyelreweert tot allen recht in alle guets Noye Coenraerts soins dat gelegen is inder eninge van Tuel
ende inden gericht van Hemert inden yrsten in tsestedeel van viiftien mergen lants also groot ende also
cleyn ... tusschen Wemmer Otten soin aen die een
sijde boven ende erfg. Jans van Hesel aen die ander sijde beneden ....
... Item in een huijs ende hofstat met allen siinre tymmeringe potinge ende ... inden
gericht voirsz. ... etc ...
... ende metten anderen eijnde op
Maes Lotthems soin Item in twe mergen lants gelegen aldaer opten Stener tuschen erfg. Dircs van
Weerdenberch aen die oeverste sijde ende lant eens altaers inder kercken van Est aen die nederste sijde Item
in acht hont lants gelegen aldaer opten Parrick tuschen Heijnrick den Wijsen aen die oeverste sijde ende
erfg. Dircs van Weerdenberch voirsz. aen die nederste sijde Item in seven hont lants met sijnen toebehoeren
gelegen aldaer tuschen Jan? ...ynge aen die oeverste sijde ende Willem van Heze aen die nederste sijde ...
.... etc .... Wellick lant ende guet voirsz Roeloff van Groensbeeck
vercoft heeft Jan van Tyel als reyntmeister tot behoeff des commeluers ende der heren vanden Duijtscen
Huijse voirsz. geliick die scepen brieve van Tuel ...
... etc ...
... In orconde onsen letteren gegeven int jaer ons heren
dusent vierhondert acht ende tsestich op sente Andries avont apostels
Met het zegel van Rutger van Tuel.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2874-0.13
20-07-1432. Erftinsbrief van een hofstede met bepoting te Hemert tussen de gemene straat en het St. Maartenskerkhof.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Wouter Hacke ende Herman Hacke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is her Zweder van Dijepenbroecke als scheffener der heren vanden Duijtschen Huijse van Tyel .... ende heeft uijtgegeven een
hofstat mit allen hoire potingen ende mit allen hoire toebehoren gelegen inden gericht van Hemert tusschen den gemein
straet ende sunte Martijns kerchof Goeswiin vander Weijden in enen erfeliken thiins te besitten ...
Met beide zegels.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 3022-0.1
22-07-1457. Schuldbekentenissen ten behoeve van de commanderij van Tiel. , 1395-1622.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Aert van Haeften ende Alaert van den Sloet scepen in Tuel tugen dat Jan die Hertoge heeft
gelooft heren Johan van ... scheffener inder tiit des commeluers ende der heren vanden Duijt-
sen Huijse tot Tyell ....
... etc ..
... Int jair ons heren dusent vierhondert seven ende viiftich op sente Marij Magda-
lenen dach
Met zegel van Sloet.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2807-0.2
05-02-1397. Acte van eigendomsoverdracht ten behoeve van de commandeur van Tiel van 7 hont 2 roeden land in de Aelsakker onder Hemert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Gherbrant van Beesde ende Otte Hack Otte Hacken soen scepen in Tuel tugen dat voer ons comen is
Heynric Vighe ende heeft opghedragen ende ghegeven puerliken ende simpliken om gods willen
soven hont ende twe roden lants gelegen inden ghericht van Hemert inden Aelsacker tusschen lant
der heren van den Duijtschen Huijs van Tyel ende lant der nonnen van Zenwinen her Vernier? als commel-
tuer vanden Duijtschen Huijs van Tyel ... etc ...
Met beide zegels.
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2865-0.1
1397. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1397, 1403.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wii Gherbrant van Beesde ende Otte Hac Otte Hacken soen scepen in Tuel tugen dat voor ons
comen is Arnt van Ghenipe Arnts soon ende heeft vercoft ende opghedragen voor viiftich
gouden gulden ....viiftalf hont lants
gelegen inden ghericht van Hemert opt sant buten diics tusschen lant der ...?...
der kercke van Hemert ende Faes? van Beerne? streckende ...
...
Luijtghaert Arnts moeder van Ghenipe voirss ten borge in oirconde ...
Datum onleesbaar op de scan.
Zegels af.
Transfix.
Aanhangend: 30-06-1403
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2883-0.3
30-06-1403. Acte van eigendomsoverdracht aan de landcommandeur ten behoeve van de commanderij van Tiel van 4 1/2 hont land op het Sant buitendijks onder Hemert. 1419. Met vroegere eigendomsoverdrachten. 1397, 1403.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 8-4-2018.
Wij Gherbrant van Beesde ende Wauter Duys van Avezaet scepen in Tuel ...
... Lijsbet Lambers Coelhouwers dochter ...
Met beide zegels.
Transfix.
Hangt aan: 1397
Aanhangend: 27-10-1419
Bron: Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, inv. 2883-0.2
09-04-1425. Schepenen: Wouter Hac en Alart van Hoij
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2018.
        Heijnrics van Romd testament {1}
{marge bijschrift:} Item desen bescreven tijns betaelt Goesen van Romd Claess ende dat erff is Gossen vorss
Wij Wouter Hac ende Alart van Hoij scepen in Tuijl tugen dat voir
ons comen is Heijnric van Romd ende heeft gegeven ende opgedragen ende
geloeft Claes van Romd tot behoef der kercmeijsteren ...
...
... inden gericht van Hijer
in die Langeblocken {Langevlocken?} tusschen Gerit Scoeck ende Peter den Genten?
...
... in orkonde onsser litteren gegeven int jair ons Heren
dusent vijerhondert ende vijveendetweijntich des anderen dages
nae den heijligen paesdach ...
1. Rumpt
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 38v)
01-04-1426. Schepenen: Wouter Hacke en Alaert van Hoije
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-4-2018.
Wij Wouter Hacke ende Alaert van Hoije scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Agnese Hermans dochter van
Langelen mit horen gecoren momber ende heeft vercoft ....
... Sijmon Deriics soin erfeliken te besitten ...
... hier aff Jan Rolof Mathiis soins soin is een burge In orkonde
onsen litteren gegeven ... dusent vierhondert ende sesse ende tweijntich des manendagh nae paesdach
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1263-2
22-05-1364. Ghiselbertus Koc Petrus' zoon en Mathias Rodolphus' zoon schepenen in Tuel, oorkonden, dat Rycoldus Koc, ridder, en de zonen Wilhelmus en Walterus van Johannes Koc de Nederynen 32 morgen lands in het gericht van Hyer aan Johannes, genaamd Grieke, verkocht hebben.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
       Copia
Universes praesentes visuris, Nos Ghijselbertus Hack Petri et Mathijas Rodolphi, scabini in Tuijll, notum facimus protestantes quod venerit coram nobis Dominus Rijcoldus Kock miles, Wilhelmus, et Walterus, filij domini Johannis Kox de Nederijnen quondam militis, vendiderunt et obtulerunt pro duabus millibus librarum denariorum legalium, eidem ut fatebatur persolutis, triginta duo jugera terra site in jurisdictione de Hijer in loco dicto Snellevelt, inter terram abbatis en conventus Insule Beate Maria virginis ab uno latere, et haeredes domini Johannis de Kocx de Nederijnen militis ab alio latere, Johanni dicto Griecke in allodio sine censu et aggere excepto censu tredecim librarum denariorum legalium, de jure exinde solvendo, et exceptis aggeribus infra scriptis ad dictum oram? de pure? pertinentibus. Item quatuor virgas aggeris siti in jurisdictione de Hedell {1}, inter haeredes domini Johannis de Vandick {Vauderick} militis et Rijnwanum? Arnoldi Backen Item duabus virgatis aggeribus sitis ibidem inter Henricum Leuwen? et Wilhelmum vanden Damme, Item tredecim virgas aggeris sitas ibidem inter haeredes domini Johannis Kocx de Bruijchem et Stephanum filium Ghooswijni Metten
Item septem virgas aggeris .... dictam terram jure pertinentes, et dominus Rikoldus Kock, Wilhelmus et Walterus praedicti, dicte terre renunciaverunt, promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur, promittentes etiam warandiam facere Johanni Grieke praedicto super terra praedicta per annum et diem et jure adversus omnes juri comparere volntes, et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur, de eadem. Nostrarum testimonio literarum, Datum anno domini M. CCCº. sexagesimo quarto secunda die mensis maij. Et erat litera dicta sigillata duabus sigillis dependentibus in redividi? cera?
1. Is dat een schrijffout voor Hesell (Heesselt)?
a. Oorspr. (inv. no. 327). Met de zegels der beide oorkonders. Met transfix van 1365 Augustus 15 (reg. no. 4).
b. Afschrift in inv. no. 19. [waaraan deze tekst is ontleend]
Bron: Huis Ammerzoden, inv. 19 (folio 249)
09-06-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Theodericus de Tuel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Theodericus de Tuel scabini in Tuel notum
facimus protestantis quod veniens coram nobis Goeswinus filius Metten de Opijnen vendidit et
optulit pro ducentis libris .... aream sitis in jurisdictione
de Nederijnen inter heredes Wilhelmi V.....l..en et communem vicum Ancelmo Gherardi de Vico
in allodio sine censu et aggere ...
....
... Inde Pelegrinus
Holle est fideiussoris .... anno domini M CCC sexagesimo
quarto nona die Junij
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1745
28-05-1354. Akte van overdracht van een rentebrief, groot £ 4, gaande uit de Haer te Est, door Arnt die Kock aan Willem die Kock, 1465. Met oudere brieven van 1354, 1455 en 1459. 4 charters
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Universis presencia visuris nos Gherardus Fryso Phylippi et Iohannes Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Gherardus Johannis vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis tria jugera ...
dimidio? hont? terre site in jurisdictione de Est in loco dicto Haer inter Johannem de Est ab uno latere et terram pauper....
.... ab alio latere Lijsbette relicte Godden? et Jacobo suo filio in allodio sine censu et aggere hereditarie possi-
dendam et Gherardus predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renun-
ciare tenentur promittens eciam? warandiam facare Lijsbette et Jacobo predictis super terra predicta per annum et diem ut juris
est adversus amnes juri comparere volentes .... .... Item?
Johannes de Brabancia et Hubertus Jacobi fideiussores indivisi Quo facto Elizabet predicta cum eius tutore et Jacobus predictis ven-
diderunt terram predictam Gherardo predicto in hereditario censum possidendam pro quatuor libris hereditarij census ...
....
Transfix.
Aanhangend: 20-05-1455
Klik om een foto of scan te zien: Foto  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-1
11-07-1465. Schepenen Jan van Vauderick en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Aernt die Kocke van Opijnen
ende heeft vercoft ende opgedragen voir viiftich pont ... ... die brieve
daer desen tegewoerdigen brieff doirsteken is ende allet tgehaut dier brieve ... Willem
die Kocke erfeliken te besitten Ende Aernt die Kocke verteech op die brieve ...
voirsz ende geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die van siinre wegen daer met recht op vertijen
sollen? ende geloifde oeck te waren van siinre wegen Willem die Kocke voirss. ...
....
... alle voirplicht aff te doen van den selven in alre manieren geliick die hylix...rden daer aff in
houden ende Aernt die Kocke voirsz Willem die Kocke voirsz met joncfrouwe Jannen siine dochter ge
geven heeft In orconde onsen litteren gegeven Int jair ons heren dusent vierhondert viiffendetsestig des
donredachs na sente Mertens dach translacio
Transfix.
Hangt aan: 23-10-1459
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-4
23-10-1459. Schepenen: Gherit Scoecke en Herman Jans soin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Gherit Scoecke ende Herman Jans soin scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Matheus van Hoesden ende heeft vercoft ende opgedragen ...
... Aernt die Kocke van Opijenen erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 20-05-1455
Aanhangend: 11-07-1465
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-3
20-05-1455. Schepenen: Jan van Vauderick en Gherit Scoecke
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-3-2018.
Wij Jan van Vauderick ende Gherit Scoecke scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Goessen
Ghiisberts soin ende heeft vercoft ende opgedragen ....
... Matheus van Hoesden erfeliken te besitten ...
Transfix.
Hangt aan: 28-05-1354
Aanhangend: 23-10-1459
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1856-2
20-09-1356. Schepenen: Theodericus de Tuel en Roedolphus filius ..... [?]
Ingevoerd of laatste wijziging op: 14-3-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuel et Roedolphus filius ..... {?} scabini in Tuel notum facimus protestan-
do quod veniens coram nobis dominus Johannes Honsalt.. presbyter ....
....
... anno domini M CCC quinquagesimo sexto feria tertia post Lamberti
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1703-3
08-12-1556. schepenen van Tuyll: Otto van Asperen ind van Vuern, Johan van Haefften, Ffrans van Haefften
schepenen van Deyl: Ffrederick van Hemert, Peter van Maeren
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wy Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haifften Cornelis van Varick, Ffrans van Haefften Ffrederick van Hemert Ffrederick van Doern Hubert van Boxmeer Arien van Oyver Dirck die Ghier Dirck van Malburch Walravenssen richter in Tielrewert Johan die Rowe Peter van Maeren Johan van Rossem als schepen ind keersluden ten beiden dielen tussen Alart van Haifften heren tot Ophemert met Gysbert van Werdenburch geloiffende mede voir Gysbert van der Horst als momber syner huysvrou ind voir Dirck van Werdenburch inde den kynderen Johan van den Steenhuyss ind synen erven ind oire consorten ter eenre ind den werdigen heeren Johan ten Hoeve proest to Senwynen joffer Mergreta van Varick vrowe ind joffer Cornelia Hinckertz cloesterjoffer des conventz van Senwynen ter ander syden doen condt ind bekennen soe die parthien oir geschyll actie ind twyst aengaende den guederen ind versterff joffer Lysbet van Werdenburch in oire tyt vrowe tot Senwynen wes sy in den convent gebracht ind beseeten hadde off sulx wier wuyt erven soude off nyet aengesien opgemelte joffer Lysbet van Werdenburch tsestich jair dairinne gewiest ind selffs voir oiren affsterven getuycht hadde wat guederen dair weder wuyt ind nyet wuyt sterven sulden genslich tot onser wuytspraicken gestalt ind verbleven hebben ons seggen dairaff to achtervolgen ind nae te gaen. Soe dan die proest inde vrowe tot Senwynen boven den getuych der affstervender vrowen Lysbet van Werdenburch vurscr. sustineerden dat dair schepenvertich off maichgescheiden gewiest weren dairinne den convent die guederen die nyet wuytsterven sulden den convent toegelacht weren dair overmitz krych ind orloch met meer brieffen die selff gemisten ind die wederpart allegeerden soe dair geen gerichtlich vertich en wier dat id nye lantrecht van wuytsterffen dan behoirt onderhalden to warden nyettegenstaende hoe langh sulx dairinne gebracht ind besieten wier soe is hieraff ons seggen ind wuytspreecken dat alle erffguederen ind thynssen vrow Lysbet van Werdenburch in den convent gebracht off afftergelaten hiefft nyet dairvan wuytgescheiden wier erven ind comen sullen aen oiren vrunden ind erffgenamen ten wier id convent van Senwynen noch vynden ind becomen koesten ennige gerichtlich vertich off maichgescheiden dairinne die guederen by vrunden ind maegen voir data des nyen lantrechts den convent toegelacht weren off dairinne geerfft. Ind wes nyet bewesen en wordt sall id convent noch besitten ind behalden ses off sestalven mergen lantz genant Dat Geeffelt ter tyt to dat se dairwuyt gelost werden met vierhondert philips gulden genge ind geve off viffindtwintich stufer moent van Brabant voir elcken gulden gerekent die voir data geslagen syn. Des sal men in thien jairen nyet lossen. Ind dat hercommen van die helfft van acht gouden overlentsche rijns gulden met tsestich jair affterstegen dair Elbert van Boetbergen den convent die wierhelfft aff geldende is gaende wuyt negen schairweyen genant Die Hoichwey welcken brieff voir die helfft hoitsom ind hantgelt hiermede gelost sal syn ind dit voir oncosten die hierop staen sal.Alart van Haefften metten synen betalen omb reeden ons dair to bewegen dair dese oncosten van deser wuytspraicken sullen syn halff ind halff. Ind off tocompstich die van Werdenburch alhier genoemt bevonden worden geen erffgenamen to syn soe sall Alart van Haeften metten synen metten oncosten affstaen inde stellen id convent in die possessie der guederen vurscr. Ind sal dan dese wuytspraick een goede voirraem syn. Ind dese wuytspraick hebben die parthien to weten die proest ind vrowe vurscr. met oiren gecoren momberen voirt Alart van Haefften met die van Werdenburch vurscr. overgegeven ind geloifft nae to gaen voir schepen van Tuyll Otto van Asperen ind van Vuern Johan van Haefften Ffrans van Haefften ind voir schepen van Deyl Ffrederick van Hemert ind Peter van Maeren. Sonder argelist. Orcont der wairheit hebben wy schepen ind keersluden vurscr. onssen zegelen aen desen openen brieff gehangen in den jair ons Heeren dusent viffhondert ind sesindvifftich des dorden dages nae Sunt Niclaesdach. (in dorso) nr. 109
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 211 (Pag. 325)
28-12-1468. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gherit van Kreytenborch verkocht heeft aan Otte Ottensoin ten behoeve van heer Aernt van Heerlaer de akte waaraan deze akte bevestigd is.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 30-1-2018.
Wij Alaert van Haeften ende Herberen van Asperen ende van Vuern scepen in Tuel ...
....
..... gegeven int jair ons heren dusent vierhondert negenendetsestich des donredachs na den heyligen Korsdach
Met fragment van het schepenzegel van Herberen van Asperen ende van Vuern.
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1469, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1467
Aanhangend: 29-03-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-2 (Reg. 294)
18-09-1431. Schepenen van Tuil oorkonden dat Peter Vose, priester, kanunnik kerk van Haaften, overgedragen heeft, aan Gijsbert Hacken, voor kartuizers: akte van 1423 juni 1 (regestnr 746)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-1-2018.
... Henric Doelvoet Jansz ende Herman Hacke...
Kopieën inventarisnr 1, folio 144, a inventarisnr 2, 1e deel, folio 129, T 2
Transfix.
Hangt aan: 20-02-1431
Aanhangend: 23-07-1499
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (Reg. 817)
23-07-1499. Schepenen van Tuil verklaren dat akte waarmee deze akte getransfigeerd is, geschreven is door schrijver schepenbank van Tuil.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 26-1-2018.
Wij Goessen van Wouderijck? {Vauderick ?} ende Sander Ottenssoen scepenen in Tuel tughen dat dessen principael hoefbrieff ...
Transfix.
Hangt aan: 18-09-1431
Bron: Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, inv. 2-f. 52 (2e deel, H 1)
27-12-1524. Dierck van der Horst ende Gherit van Dieden scepen in Tuil
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Copia
Wij Dierck van der Horst ende Gherit van Dieden scepen in Tuil tugen dat voir ons comen is Willem Goessen ende heefft geloefft heren Jacop van Esden proest van Zenwinen tot behoeff des convents van Zenwinen tijns vijff hertoch-philipsgulden geng ende geve vijff ende twentich brabantsche stuvers gemunt ende geslagen voir datum sbrieffs off ander guet payment daervoir in gelijcker weerden op Sinte-Nicolaesdach naestcomende ende daernae voirt alle jaer tijns vijff hertoch-philipsgulden als voirscr. is off paiment daervoir als voirscr. steet, jaerlicx op Sinte-Nicolaesdach te betaelen ende te leveren uut twee mergen lantz in alsulcker groete als die mit recht gelegen zijn in den gericht van Varick in Den Bolck tussen Arien Arntssen boven ende Dierck van der Horst beneden noch uut een hofftat mit allen oeren tymmeringe potinge ende toebehoeren gelegen in den gericht van Varick naestlantgelegen Arien Janssen oestwairt ende Henrick Goessen westwaert welcke tijns voirscr. weert saick dat hij alle jaer ewelick opten voirscr. termijn der betalinge niet betaelt en weere dan soe sall alle dage daernae volgende een peen van een out cleyken geng ende geve opten tijns voirscr. wassen ende gaen welcken peen tgader mitten tijns voirscr. dat convent der joffrouen van Zenwinen voirscr. uuten voirscr. lande ende guede verhalen zall ende mach wanneer nyet langer beyde en wille. Ende Willem Goessen voirscr. heefft geloefft heren Jacop van Esden voirscr. tot behoeff des convents van Zenwijnen voirscr. den tijns voirscr. ten ewigen dage te waeren tegen allen diegenen die ten recht comen willen uuten landeende guede voirscr. In oirconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijffhondert vijff ende tweintich op Sinte-Jans-Evangelistedach. Deze copie accordeert mette originale brieven. Quod attestor G. Ruys
Datum: gedateerd in 1525, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 265 (Pag. 295)
27-12-1489. Schepenen: Wouter Hermansz en Claes Paeuwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Wouter Hermansz ende Claes Paeuwe scepen in Tuijll tugen dat vor ons komen is Claes van Haeften ende
heeft vercoft ende opgedragen .... den brieff
daer desen tegenwoerdigen brieff doersteken is ....
Walraven Zegersz erffeliken te besitten Ende Claes van Haeften voersz verteech opten brieff ...
... dusent vier hondert
en tnegentich op sunte Johans dach evangelist
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1490, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1865-5
29-03-1476. Schepenen van Tuil oorkonden dat Gerit van Strijn, broeder tot Soevenbergen, als voogd van zijn vrouw vrouwe Alyt Pieck, weduwe van heer Arnt van Herlar, ridder, geschonken heeft 'om sekere saken der conscientien vrauwen Alytten vurs. van wegen heren Arnts vurs. ende hoerre beyder alderen noitlicken als sy sacht dairtoe bewegende' aan broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, ten behoeve van prior en gemeen convent de aangehechte akte.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Transfix.
Hangt aan: 28-12-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-3 (Reg. 359)
02-06-1467. Schepenen van Tuil oorkonden dat Ghiisbert van Kreytenborch verkocht heeft aan Gherit van Kreytenborch 2 morgen land in Hellouw.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Transfix.
Aanhangend: 28-12-1468
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 222-1 (Reg. 245)
29-12-1430. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Henrick Doelvoet Janssoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Derijc van Weerdenborch ende Henrick Doelvoet Janssoen schepen in Tuel tugen dat voor ons comen is Heynrick van den Molen ende heeft puerlick ende simpelicken omme Godts wille gegeven voor sijn siele Lijsbetten sijns wijffs ziele ende Aleyten hoere dochters ziele ende gelooft joncfrauwe Mechtelden van Beesde ende jonckfrauwe Hadewige van Beesde nonnen tot Zenwijnen tot behoeff der priorinne ende des gemeynts der nonnen van Zenwijnen thijns twee goude Arnhemsche Gelressche gulden die hertoghe Arnt heeft doen munten genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde opten Paesdach naestcomende nae doode Henricx ende Lijsbette sijns wijffs ende daernae alle jaer ewelicken twee goude Arnhemssche Gelressche gulden genge ende geve als voirscr. sijn off payment als voirscr. is opten Paesdach der priorinne ende den gemeynen convent voirscr. te betaelen uyt eene hoffstadt gelegen in den gericht van Zenwijnen tusschen Agnesen Sanders ende Sanders erfgenaemen aen d'een sijde Derijc den Vryesen en de erffgenaem Ghisen Bluwels aen die ander zijde mit allen sinen boomen ende willigen ende mit allen sinen toebehoeren. Ende Heynric voirscr. heeft gelooft joncfrauwe Mechtelden ende joncfrauwen Hadewigen voirscr. tot behoeff der priorinne ende des gemeyns convents voirscr. dit voirscr. guet ewelick te waren voor allen diegene die te recht comen willen voor den thijns voirscr. Ende hiervoor sullen die priorinnen ende dat gemeyn convent voirscr. altoos houden ende doen jaergetijden ende memorie Heynrics van den Molen Lijsbetten sijns wijffs ende Aleytten hoire dochter voirscr. ende bidden voor zielen nae gewoenten ende manieren der Heyliger Kercke. In orkonde onse letteren. Gegeven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende een ende dertich des saterdages nae den heyligen Korsdach. Quoad copiam cum originali littera debite sigilata notarius H. van Zoerendoncq notaris 1615 (in dorso) nr. 4 (van de kopieen)
Datum: gedateerd in 1431, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 228 (Pag. 214)
28-12-1427. Schepenen: Deriic van Weerdenberch en Willem van Heze
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Derijc van Weerdenberch ende Willem van Heze scepen in Tuel tugen dat voir ons comen is Jacop die Haen ende heeft vercoft ende opgedragen voir hondert gouden gulden ghenge ende geve die hij ghiede dat hem betaelt sijn die heelft van tweyntich hont lants acht rode lants min gelegen in den gericht van Zenwinen op die stege tusschen Segher van den Polle joncfrouwe Kathelinen van den Polle die joncfrouwen van Zenwinen ende Heynric van Weelderen an deen syde ende die gemeyn stege an dander syde Jan Derijcssoin in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke uytgenomen den gemeynen dijcke die dair mit recht toebehoert erfeliken te besitten.Ende Jacop voirscr. verteech op die heelft van den lande voirscr. ende geloefde dairop doin te vertyen allen diegene die van sijnre wegen dair mit recht op vertyen sullen ende geloefde oec te waren van sijnre wegen Jan Derijcssoin voirscr. die heelft van den lande voirscr. jair ende dach als recht is voir allen diegene die ten recht comen willen ende van sijnre wegen alle voirplicht af te doin van denselven. In orkonde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tweyntich op Alle-Kijnderdach. (in dorso) nr. 107.
Datum: gedateerd in 1428, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt het een jaar eerder.
Transfix.
Aanhangend: 11-07-1429
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 138-1 (Pag. 198)
28-12-1422. Schepenen: Wouter Hacke en Goeswijn Hackaert
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Wij Wouter Hacke ende Goeswijn Hackaert scepenen in Tuijll tugen dat voir ons comen
is Hadewich die wijff was Jans van Berne mit horen gecoren momber ende heeft ge-
loft Jan Leonis soen tot behoeff der tafelen des heyligen geeste van Zautbomell
thijns enen gouden arnhemschen gelresschen Rijnssche gulden die weert is een ende tweyn-
tich vlaemsche groet genge ende geve off ander guet payment in geliker weerde
opten paesdach naestcomende na dode Hadewigen voirss. ende dair na alle jair ewe-
licken opten paesdach te betalen uyt anderhalve mergen lants gelegen inden gerecht van
Tuijl op die Verchden tusschen Hadewigen voirss. ende Willem van Tyell Ende Hadewich
voirss. heeft geloefft Jan Leonis soen voirss. tot behoeff der tafelen des heyligh geestes
voirss. den voirss. thijns eweliken te waeren voir allen die gene die ten recht komen willen
uyten voirss. lande In orkonde onse letteren Gegeven int jair ons heren dusent vierhon-
dert ende drije ende tweijntich des dynxdages nae den heyligen korsdach
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1423, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 226)
28-12-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Gherardus filius Johannus
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghiselbertus Hac Petri et Gherardus filius Johannus scabini in Tuel notum facimus
protestantes quod veniens coram nobis Johannes, Wilhelmus et Ghiselbertus filii Wilhelmi Vincken vendiderunt et
optulit ...
... sitam in iurisdictione de Nederijnen ... Elizabeth et Aleijdem filias Wilhelmi Vincken ab uno latere et heredes
...haldis Vustijns? ab alio latere? domine Guede relicte dominij Ghiselbertus Koxs de Nederijnen quondam militem filii Wilhelmi? ad
opus suis? et pueris? suorum? in allodio sine censu et aggere ... ... Johannes Wilhelmus et Ghiselbertus filii
Wilhelmi Vincken predicti ...
... domine Guede ad opus suis? et pueris? suorum? predictis? ....
pro annum et diem ...
... anno dominij M CCC sexagesimo quinto in die Omnium innocentum
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1365, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Er zit een gaatje in het perkament ter hoogte van "...haldis".
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1759
28-12-1359. Schepenen: Pelgrinus Holle Goswini et Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Pelgrinus Holle Goswini et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel no-
tum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ghiselbertus dominum Gherardi Koc militem de
Bruchem / naturalis {?} / vendidit et optulit pro trecentum libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
quatuor iugera quinquaginta quinque virgatas terre site in jurisdictionem de Hijer in loco de Hornic
inter dominum de Weerdenberch et Wilhelmum Ridder / Dominum Ghiselbertus Koc militem ad opus Wil-
helmus Kocx sui filii in allodio sine censu et aggere ....
... Datum anno Domini m ccc sexa-
gesimo die sanctorum innocento. Inde Pelgrinus de Meteren est fideiussor
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1360, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
NB. Het regest van Schilfgaarde lijkt niet correct te zijn.
Klik om een foto of scan te zien: Scan  
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1678
27-12-1358. Schepenen: Wilhelmus Ridder en Goeswynus Alardi de Vauderic
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Ridder et Goeswynus Alardi de Vauderic scabini in
Tuel notum facimus protestantes quod veniens nobis Egho Graet{?} vendidit et optulit pro
centum libris ...
....
.... continentur Alardo de Vauderic hereditarie possidendam
et dictis Egho dicte littere et contentis predictis renunciavit ....
...
Inde Heijnricus et Gherardus eius filij sunt fideiussores indivisi Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº quinquagesimonono die beati Johannes apostoli
Datum: aanvankelijk foutief gedateerd in 1359, maar vanwege het gebruik van de Kerststijl moet het een jaar eerder zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1868-2
26-12-1346. Schepenen: Johannes Pawe en Gherardus de Heesbeen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Johannes Pawe et Gherardus de Heesbeen scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes dictus Smael de Wadenoyen vendidit et optulit pro centum quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera cum dimidio terre sita in jurisdictione Zeenwinden in loco dicto Scrijfgherden inter Zegherum van den Pollen et vicum communem Wilhelmo filio Wilhelmii Boumans de Est in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda et Johannes Smael predictus terre predicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Wilhelmo filio Wilhelmi predicta super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem. Inde est Arnoldus filius Gherardi de Deyle fidejussor. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno Domini M° CCCº quadragesimo septimo in die beati Stephani prothomartiris.

(in dorso) Zenwinen 2 ½ mergen die Scriffgarden
Datum: Er staat 1346 bijgeschreven in de transcriptie. En dat klopt, vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 11-08-1370
Bron: Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, inv. 69-1 (Pag. 83)
28-12-1388. Eigendomsbewijs voor Wilhelmus Koc heer Ghiselbertusz. van 6 hont land in Neerynen, afkomstig van Johannes de Culenborch, man van Bertha Koc heer Ghiselbertusdr
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Fredericus Koc et Wilhelmus Hac Mercelij scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis Johannes de Culenborch tamquam ligitimus maritus uxoris sue domicelle Berthe filie domini Ghiselberti Kox
militis filij Wilhelmi super sex hont terre in iurisdictione de Nederynen inter Rodolphum Vuyc et communem vi...
.. iacentes ad opus Wilhelmi Kox domini Ghiselberti Kox militis predicti renunciavit nostrarum testimonio litterarum .... anno
domini Mº CCCº octuagesimo nono in die Omnium innocentum
Datum: was foutief gedateerd in 1389. Maar vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de oorkonde in 1388.
Zie ook inv. 1761.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1762
13-09-1389. Schepenen: Wilhelmus Hac Marcelii en Otto van den Oever Jacobi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Wilhelmus Hac Marcelii et Otto van den Oever Ja-
cobi scabini in Tuell notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Henricus de
Est vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis
area continent... unum hont et octoginta virgatas terre sita in jurisdictione
de Est inter heredes domini Theoderici de Eyke vel illum qui de iure fuerint collatera-
lis ab uno latere et Ottone Rodolphi ab alio latere domino Ghiselberto Hac
presbytero ad opus pauperum ville de Nederijnen in allodio sine censu et ag-
gere hereditarie possidendam et Heijnricus de Est predictus dicte terre renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de iure renunciare tenentur
promittens eciam warandiam facere domino Ghiselberto Hac predicto ad opus paupe-
rum predictorum super area predictam pro annum et diem ut iuris est adversus omnes iuri
comparere volentis et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem
Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº octuagesimonono feria secunda
post nativitatem beate Marie virginis
Datum: maandag na 8 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1261 (p. 120)
30-04-1387. Gerechtelijke procuratie op de kanunnik Rudolphus Tam ter behering van 's kapittels goederen onder Tuil. (Mede in vidimus d.d. 1404)
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Johannes de Este Alardus de Werdenberch Alardus de Vauderic Hermannus Spijeghel de Herwinen Rodolphus
Pauwe Johannes vanden Poel Johannes de Vico Huberti et Hubertus Schoecke scabini in Tuel notum facimus protestantes quod veniens coram judice jurato
domini nostri duce Ghelrie in insula Tijelen et nobis in pretorio? de Tuel pro tribunali sedentibus magister Rodolphus dictus Tam canonicus ecclesie Sancte Maria Traiectensis
cum quibusdam litteris sigillo venerabilis viroris decani et capittuli dicte ecclesie Sancte Marie Traiectensis sigillatis in quibus litteris ... constituerunt ...
.... dmn. mag. Rodulphum .... procuratorem actorem ... etc ...
....
Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº octuagesimo septimo feria tercia post diem beati Marci ewangeliste
Oorspronkelijk met 8 zegels, die van Alardus de Vauderic is af, sommige zijn flink beschadigd.
Datum: dinsdag na 25 april.
Kopie in Verzameling Buchel-Booth, inv. 5, folio 204v bij welke foutief staat 'scabini in Tiel'.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 865-1
07-02-1386. Schepenen: Rodolfus Ottonis en Jacobus Huberti
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentes visuris nos Rodolfus Ottonis et Jacobus Huberti scabini in Tule notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Mechteldis relicta Hermanni Etteni(?) cum eius tutore electo vendidit et obptulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum juger terre situm in jurisdictione de Hemert extra aggerem in loco dicto Uterdijke opt Zant inter Johannem Bouman et Hubertum Taijen Gerardo Coeterni(?) in allodio sine censu et sine aggere hereditarie possidendum Et Mechteldis cum ejus tutore electo predicta dicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur promittens etiam warandiam facere Gherardo predicto super dicta terra per annum et diem ut juris est adversis omnes juri comparere volente et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini MCCC octuagesimo sexto feria secunda post diem beate Aghate.
Datum: is een probleem. Het Nat. Archief dateert op 7 febr. Maar 'feria secunda post' betekent 'de maandag na' 5 februari. En als er 'de tweede dag na' wordt bedoeld, dan werd in dat geval de eerste dag meegeteld, dus dan wordt het de volgende dag.
St. Agathe valt in 1386 op een maandag. Dus ofwel het moet gelezen worden als 'de volgende dag' (6 feb.), ofwel het is een volle week later (12 feb).
Bron: Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994), inv. 1396-2
16-12-1376. Schepenen: Rutgerus de Zoelen en Rodolpus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
        Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Rutgerus de Zoelen et Rodolpus Pauwe scabini
in Tuijll notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes filius Johannis Offra-
ni vendidit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut facebatur persolutis litteras
quibus hec presens litteram? est transfixa et omnam in dictis litteris contenta prout ibidem continentur Johanni
de Tijell tamquam? provisor... mense sancti spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense santi spiritus
hereditarie possidenda{m?} Et Johannes venditor predictus litteris et earum contentis predictis re-
nunciavit promittens facere renunciare omnes qui litteris et earum contentis predictis de jure renunciare
tenentur Promittens eciam warandiam facere Johanni de Tijell predicto ad opus dicte mense santi
spiritus super litteris et earum contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini M CCC septuagesimo sexto feria tercia post diem beati Lucie virginis
Datum: dinsdag na 13 dec.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 237)
25-09-1370. Schepenen: Rodolphus Koc de Werdenborch en Ghiselbertus de Hijer
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris. Nos Rodolphus Koc de Werden-
borch et Ghiselbertus de Hijer scabini in Tuijl notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Rodolphus
Kottenaers dedit et optulit quatuordecim hont et septua-
ginta qua.... virgatas terre sita in jurisdictione de Hijer in loco dicto Vaude
Acker inter Wilhelmum Bruns et Ghiselbertum Hac filium naturalis
dominum Ghiselberti Kocs militem, Johanni Moliaert Theoderici ad
opus fabrice ecclesie de Hijer et curati ....
...
.... quod dominus
Rodolphus Kottenaer p....uns? et Cristina eius mater tran-??
...
... feria quarta post diem beati Mauricij
Datum: woensdag na 22 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 28-30)
25-09-1370. Schepenen: Rodolphus Kock de Weerdenborch en Ghisbertus de Hier
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
         den dorden die der kerc aen geet
marge bijschrift ... Dirc Henricx ....
Universis presentia visuris nos Rodolphus Kock de Weerdenborch
et Ghisbertus de Hier scabini in Tuijl notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis dns. Rodolphus Cotteners dedit et optulit quatuor
decim? hont et ....
... in loco dicto Vaudacker inter Wilhelmum Brune et Ghijsbertum Hac
filius/am? naturalem dmn. Ghisberti Kocs ...bt..? Johanni? Mo... Theodrici ad
opus fabrici ecclesie de Hijer et curati eiusdem ecclesie ...
...
.... dmn. Johannis Kocs de Weerdenborch Nicolay de Malsen
militam? Rodolphi Cotteneres p.. memorie et dicti dmn. Rodolphi
...
... datum anno
domini M.mo CCC septuagesimo feria 4ta post diem beati Mauricij ...
Datum: woensdag na 22 sept.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1v-2)
27-08-1370. Gerechtsbrief van Tuil, waarbij Otto van Asperen de door hem tegen het kapittel ingestelde vordering intrekt.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presentia visuris nos Johannes de Est et Rodolphus Pauwe scabini in Tuel notum facimus protestan-
tes quod veniens coram nobis Otto de Asperen filius Herberni quitclamavit venerabiles viros dominos decanum
et capitulum ecclesie sancte Marie Traiectensis vel quocumque nomine dicti domini de jure vocantur in quos dictus Otto
coram judice et scabinis unionis de Tuel conquestus fuerat de omnibus querelis et impetitionibus quibus idem
Otto coram judice et scabinis predictis impetierat dominos antedictos. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº
septuagesimo feria tercia post beati Bartholomei Apostoli
Aan allen die dit document zullen zien, maken wij, Johannes van Est en Rodolfus Pauwe, schepenen in Tuyl, bekend verklarende dat Otto van Asperen, zoon van Herbaren, voor ons is verschenen en de eerbiedwaardige mannen, de heren, de deken en het kapittel van de kerk van de heilige Maria te Utrecht of met welke naam dan ook deze heren formeel genoemd worden, tegen wie deze Otto voor de voornoemde schout en schepenen van de eninge van Tuil een klacht had ingediend, ontheven heeft verklaard van alle aanklachten en claims die dezelfde Otto voor de voornoemde schout en schepenen had ingediend tegen deze heren door de getuigenis van ons document. Gegeven in het jaar 1370 op de derde dag na st. Bartholomeus, de apostel.
1 charter
twee zegels
(1) 2 stormbalken, met barensteel met 3 hangers
(2) paalvair, met in het schildhoofd een vogel

NB. In de Nederlandse tekst staat 'de derde dag na', maar dat is de letterlijke vertaling van 'feria tercia' en daarmee wordt woensdag bedoeld.
Bron: Kapittel van Sint Marie, inv. 864
19-06-1369. Schepenen: Rodolphus Koc de Werdenburch en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Rodolphus Koc de Werdenburch
et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijl notum facimus protes-
tantes quod veniens coram nobis Ricoldus Koc miles vendadit
et optulit pro trecentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur
persolutis quatuor jugeras .... hont et septuaginta ..... .... terre
sita in jurisdictione de Hijer ultra? fossam dictam Avertschen? greve? {1}
.... ...... den Boemelwech inter ...
....
ville de Nederijnen Petro Gherit ad opus Wilhelmi Ghe.... Pari-
dain in allodio ...
.... Inde Wilhelmus Koc filius dominum
Ghiselberti Kox de Nederijnen militem est fidejussor Nostrarum testimonio litterarum
datum anno domini Mº CCCº sexagesimo nono feria tercia post beati Odulphi
1. de Eversgrave?
Datum: dinsdag na 12 juni. Dat is een probleem, in die zin dat 12 juni al een dinsdag is. De akte is nu gedateerd op 19 juni maar mogelijkerwijs moest het toch 12 juni zijn.
Zie ook 7-6-1384.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1218 (f. 3v)
19-06-1369. Schepenen: Roldolphus Koc de Weerdenborch en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
        Jan van Weerdenborchts test. ende Joffrou
        Adriaen sijnre huisvrouwe was ut infra den irsten coopbrieff
Universis presencia visuris nos Roldolphus Koc de Weerdenborch
et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijl notum facimus protestantes quod veniens
coram nobis domino Ricoldus Koc militem vendidit et optulit pro tre-
centis libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quatuor
iugera unum hont et septuaginta virgatas site? sunt in iurisdictione
de Hijer ultra? fossam dictam Ewerschen Greve {1} infer.... .... communem
vicum dictam den Boemelwech inter terram abbatus et conventus Insule
Beate Marien virginis et terram pauperum ville de Nederinen Petro Gerit
ad opus Wilhelmi Gerit Paridani in allodio sine censu et sine
aggere herediterie possidendam Et dominus Ricoldus predictus dicte terre re-
nunciavit ...
...
... .... Inde Wilhelmus Koc filius dominum
Ghijsberti Kox de Nederinen militem est fideiussor nostrarum testimonio litterarum
datum anno Domini milesimio tricentesimo sexagesimo nono feria
tercia post beati Odulphi ..
1. de Eversgraaf
Datum: dinsdag na 12 juni. Dat is een probleem, in die zin dat 12 juni al een dinsdag is. De akte is nu gedateerd op 19 juni maar mogelijkerwijs moest het toch 12 juni zijn.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 14)
16-01-1369. Schepenen: Theodericus de Tuijll en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuijll et Rodolphus Pauwe scabini in Tuijll
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Aleydis relicta Jacobi Theolonarij? et Mar-
gareta eius filia cum earum tutore electo vendiderunt et optulerunt pro sexcentum? libris denariorum
legalium eisdem ut fatebantur persolutis septem jugeras quinque hont duas et dimidiam virgatas terre
sita in jurisdictione de Hellu in palude in loco dicto Loeffs campe inter dominum Goeswij-
nen de Rossem militem ab uno latere Hubertum de Hellu et Johannem van den Poell ab alio
latere Leyse filie dicte Jacobi in allodio sine censu et cum viginti duobus pedibus aggeris? sita
ibidem inter heredes dominum Ghiselberti Box quondam militem et heredes Johannis de Hellu ad
d...at... terram de jure pertinente hereditarie possidendam Et Aleydis et Margareta cum earum
tutore electo dicte terre renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere dicte Leyse super terre predictam per an-
num et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne{m} plegium
quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini M CCC sexagesimo
nono feria tercia post diem beati Ponciani
Datum: dinsdag na 14 jan.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 236)
30-06-1368. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Otto Rodolphi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
                Transfixa supra predicta
Universis presencia visuris nos Gheselberus Hac Petri et Otto Rodolphi scabini in Tuijll notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vanden Borchwijc vendidit et optulit
pro viginti libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteras quibus hec presens littera est transfixa
et omniam in dictis litteris contenta sicut ibidem continentur Gerardo Loye ad opus mense sancti spiritus
de Zautbomell et ad opus fabrice eclesie? de Zautbomell et ad opus v... v... d....? de-
c.... et c.... dicte? eclesie? heredetarie possidenda Et Johannes predictus litteris et earum contentis predictis
renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex predicte sua litteris et earum contenta predictis de
jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex predicte sua Gerardo Loye predicto
ad opus mense sancte spiritus ad opus fabrice eclesie? et ad opus d....? dec... et c... pre-
dictorum? super litteris et earum contentis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri
comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem ex predicte sua Nostrarum
testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo octavo feria tercia post nat. beati Johannis baptiste
Datum: dinsdag na 24 juni.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (Pag. 235)
26-06-1366. Schepenen: Otto Hac en Wilhelmus Hac Hermanni
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
Universis presencia visuris nos Otto Hac et Wilhelmus Hac
Hermanni scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod
veniens coram nobis Cristina soror domini Rodolphi
Cotteners quondam presbyteri ....
...
... feria sexta post nativitatum beati Joannis baptiste
Datum: vrijdag na 24 juni.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 30-31)
26-06-1366. Schepenen: Otto Hac en Wilhelmus Hac Hermanni
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
           Den anderen erffbrieff
Universis presentie visuris nos Otto Hac et Wilhelmus Hac Herman-
ni scabini in Tuyl notum facimus protestantes quod veniens coram nobis
Cristina soror dmn. Rodolphi Cotteners quondam presbyter cum suo
tutore electo ...
...
.... Rodolpho Cotteners presbytero suo ....
...
.... datum anno domini M.mo CCC sexagesimo sexto feria
sexta post diem nat. beati Johannis baptiste
Datum: vrijdag na 24 juni.
Misschien staat er "feria septa" en dan is de acte van een dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1)
29-11-1364. Schepenen: Ghiselbertus Hac Petri en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris Nos Ghiselbertus Hac Petri et Rodol-
phus Pauwe scabini in Tuijll notum facimus protestantes quod ve-
nientes coram nobis Wilhelmus Hac Mercelij, Mercelius, Vacha?,
et Vrederardus cum earum tutore electorum? liberi domini Wilhelmi vendi-
derunt et optulerunt pro ducentum libris denariorum legalium eisdem
ut fatebatur persolutis quatuordecim hont terre et septua
ginta quinque? virgatas terre site/a? in jurisdictione de Hijer on loco
dicto Vaudeacker inter Wilhelmum Brune et Pelegrinum de
Meteren, Cristina sorore dominum Rodolphi Cotteners quondam
presbyteri in allodio sine censu et aggere ....
...
... feria sexta post diem beate Ka-
therine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1219 (p. 30)
29-11-1364. Schepenen: Ghijsbertus Hac Petri en Rodolphus Pauwe
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
        Heer Rolofs Cotteneres test. den irste erffbrieff
Universis presencia visuris nos Ghijsbertus Hac Petri et Rodol-
phus Pauwe scabyni in Tuijl notum facimus protestantes qd veniens
coram nobis Wilhelmus Hac Marcilij Marcilius vacha? et Vrede-
rardus cum eorum tutore electo liberi? dominum/a? Wilhelmi vendiderunt et
optulerunt pro ...
...
... in loco dicto Vaudacker inter Wilhel-
mum Brunen? et Pelgrinus de Meteren Cristine sorore dmn. Rodolphi
Cotteners quondam presbyter in allodio ...
...
... datum anno dmn. M.mo CCC sexagesimoquarto feria
sexta post diem Katharine virginis
Datum: vrijdag na 25 nov.
Misschien staat er "feria septa" en dan is de acte van een dag later.
Bron: Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217 (f. 1)
03-08-1362. Schepenen: Ghisebert Hac Peters soen en Gherijd Holle
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris. Nos Ghiselbertus Hac Petri et Gherardus Holle scabini
in Tuel notum facimus protestantus et constitutus coram nobis Gherardus de
Weerdenberch optulit Johanni de Hoesden chorisocio ecclesie Sancti Johannis Traiectensis
procuratori et syndico decani et capittuli eiusdem ecclesie ....
etc....
..... Datum anno
domini millio trecentesimo sexagesimosecundo feria quarta post vincula beati Petri
apostoli
         hijr volcht na den zelven brief in duutsche
Alle den ghenen die desen teghenwoerdighen brief zellen zien doen wij
cont Ghisebert Hac Peters soen ende Gherijd Holle scepene in Tuel
ende protesteren dat voer ons quam Gherijd van Weerdenberch ende
gaf over Johan van Hoesden choergeselle der kercken tSunte Johans
tUtrecht procuratoer des dekens ende capitels der zelver kercken ende
tot behoef ende oerbaer der voerseijder heren dekens ende capitels tyen
pont erflics ende ewelics tinze penninghe ene coninx Turnoijse groten
voer sestyen penninghe gherekent der munte alse ghewoen ende gancaftich is
inder tijd binnen Boemel of die weerde daer voer in ander paijment
dat daer goet voer is Ende Gherijd van Weerdenberch voersz. verteech
vanden voerseijden tijnse der tien ponden tot behoef der heren dekens
ende capitels voerghenaemt ende gheloefde dat hi soude doen vertijen
vanden zelven tijnse alle den ghenen die daer mit recht sculdich of
waren te vertijen Ende gheloefde mede den voerseijden Johan van Hoesdden
tot behoef der heren dekens ende capitels voerscr. den voerseijden tinze
jaer ende dach te waren alse recht is .... etc ....
... etc ....
Gherijd van Weerdenberch voerscr. in pacht tot zinen live ende tot
live tween personen zijnre rechter erfnamen die een na den anderen
na hem volghende den voerseijden tijnze der tyen ponden Ende alle
erfnisse alse xxi merghen lants gheleghen inden gherecht van
Nederijnen opten Tiewelen tusschen her Johans Kocs lant van Ghiffen
ridders ende tusschen lande des ouden Willam ridders Item acht merghen
lants ende een hont ende acht roeden gheleghen inden gherecht van Hijre
op Heijencamp tusschen lande Gherijds van Weerdenberch voerscr.
aen beijden ziden Item iiij [3,5] merghen lants gheleghen daer Opten Woerden
tusschen der kercken lant van Hijre ende tusschen lande des cureyts
van Hijre Item iij [2,5] merghen lants gheleghen inden Vaudacker tusschen
her Ghijsberts Kocs lant ridders ende der heren lande van Sunte Marien
Weerde Item iiij hont lants gheleghen daer in den Vaudacker tusschen
der kercken lant van Hijre ende tusschen der heren lande van Sunte Marien
Weerde Item iiij mergen lants tyen roeden myn gheleghen aldaer Inden
Beemt tusschen her Ghijsberts Kocs lant ridders ende tusschen lande heren
Johans Kocs van Ghiffen ridders voers. Item vij merghen lants anderhalf
hont ende xxiij roeden gheleghen bij den dijc in Wesselslant tusschen her
Ghijsberts Kocs lant ridders ende den ghemenen wech die gaet vanden
dorp van Hijre toter moelen Item iij merghen lants gheleghen opten
Corten Vaudacker tusschen lande Ghijsberts van Bruechem her Gherijds
Kocs soen van Bruechem ridders ende der grefve gheheten Tyewels grave
Te ghebruken ende te bezitten jaerlix om vijftich pont penninghe ...
..... etc....
.... Ende wanneer Gherijds van Weerdenberch voerscr.
aflivich gheworden is zo zal zijn navolgher in desen goede ende is sculdich
dit voerseijde goet aen den voerseijden capitel te verzueken ende brieve
te vernijwen .... etc ...
... etc ....
... Ghegheven int jaer ons heren dusent
driehondert twe ende tsestich des woensdaghes na sunte Peters dach
ad vincula.
Dit is een afschrift in Latijn, met een contemporaine vertaling er onder, van dezelfde hand.
Datum: woensdag na Sint Peter (1 aug.).
Bron: Kapittel van Sint Jan, inv. 808-1
03-09-1359. Schepenen: Ghyselbertus Hac Petri en ...yekinus Gherbrandi
Ingevoerd of laatste wijziging op: 24-1-2018.
Universis presencia visuris nos Ghyselbertus Hac Petri et ...yekinus Gherbrandi scabini in
Tuijll notum facimus protestantes qd venientes coram nobis Arnoldus Tredepoell et Johannes vanden
Poell eius fratre vendiderunt et optulerunt pro triginta clipeis aureis bonis et legalibus eisdem ut fa-
tebantur persolutis quinque hont et et septem virgatas terre site in jurisdictione de Hellu in palude
sup...? inter heredes dominum Arnoldi de Leijenberch militem et Johen... van den Borchwijc
Theoderico dicto? Tielman in allodio sine censu et aggere hereditarie possidenda Et Arnol-
dus et Johannes predicti dicte? terre renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte..
terre de jure renunciare tenentur Promittentes eciam warandiam facere Theodericus
predicto super terra predicta per annum et diem de juri est adversus omnes juri comparere vo-
lentes et deponere omne{m} plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum
Datum anno Domini M CCC quinquagesimo nono feria tercia post egedii beati
Marge: Int broeck vijff hont
Datum: dinsdag na 1 sep.
Klik om een foto of scan te zien: Microfilm  
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 145v / scan 236)