De secretaris

Een belangrijke rol in de schepenbank was weggelegd voor de secretaris. Hij noteerde de akten, hield registers bij, men kon bij hem terecht voor een afschrift van een akte, en dergelijke juridische en administratieve taken. Hij wordt ook wel genoemd als schrijver, scriba of preter.

Het was, zo blijkt wel uit de bronnen, een solide baan die lang kon worden aangehouden. Secretarissen waren afkomstig uit notabele families; opvallend is ook dat er nogal eens werd getrouwd tussen families van secretarissen van verschillende schepenbanken.

Onderstaand is een overzicht van de secretarissen tot ca. 1650, voor zover bekend. Er zijn ook enkele bronnen opgenomen waarin de secretaris expliciet met zijn functie wordt vermeld.


Onbekend

≤1494? - 1532

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv 1238, anno 1530.

Er staat een (vaag) wapen getekend achterin inv. 1238. Mogelijkerwijs van de secretaris.


Onbekend

1533 - 1563 (?)

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv 1241, anno 1562.

Dit handschrift lijkt in de loop van de tijd wat te veranderen. Maar dat kan ook normale ontwikkeling zijn.


Mr. Aert de Bije

1564 - 1580

Overleden in 1580

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv. 1243, anno 1579.

Zijn laatste inschrijving dateert van januari 1580. Aert is in januari of in ieder geval begin 1580 overleden.
Hij was tevens secretaris van de Bank van Zaltbommel.

Directe verwijzingen naar zijn functie:
ORA Tuil, inv. 4, folio 1. Hij legt de eed af (1577).


Mr. Jan de Bije

1580 - 1625

Overleden op 22-4-1625.

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv. 1246, anno 1617.

Hij was tevens secretaris van de Bank van Zaltbommel.

Directe verwijzingen naar zijn functie:
ORA Tuil, inv. 1247, f. 138. Postridie Nicolai 1624 bijden schepenen alde ende nieuwe gestempt sijnde ende neffens Mr. Johan de Bije tot sijn E. soulagement ende verlichtinge van sijnen arbeijt als adiunct het secretarisampt te bedienen, .... .... daer naer opten XXIJ Aprilis 1625 d'voerschreven De Bije desen werelt afgestorfven ende inde heere ontslaepen .... etc ...
Th. de Ghier
1625.


Dr. Dirk de Gier Huberts, i.u.d.

1625 - 1642

Overleden op 23-1-1642.

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv. 1248, anno 1626.

Het handschrift verandert van dit naar dat van Q. de Cocq, middenin een tekst in inv. 1248 (f. 263 - 263v), anno 1629.

Directe verwijzingen naar zijn functie:
Zie bij Jan de Bije en Quirijn de Cocq.
Zie ook: De Ned. Leeuw, 1943, kolom 179.


Quirijn de Cocq

1642 - 16...

Overleden op .....

Bovenstaande voorbeeld is uit ORA Tuil, inv. 1249, anno 1640.

Directe verwijzingen naar zijn functie:
ORA Tuil inv. 1249 begint met: Allet gene in desen signate geschreven ende geregistreert staet heb ick onders. secretaris der bancke van Tuijl getogen uut eenige manuaelkens van mijnen praedecesseur Theodoor de Ghier za. in leven oock secretaris geweest in Tuijl
Q. de Cocq
1642